บริษัท ราช กรุ๊ปฯ จับมือ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชียฯ ร่วมกันพัฒนาธุรกิจรถไฟฟ้าระบบราง


บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังจับมือร่วมกับ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด เดินหน้าพัฒนาธุรกิจรถไฟฟ้าระบบราง ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายประเทศไทย 4.0 พร้อมกับมุ่งขยายฐานธุรกิจระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพิ่ม

ราช กรุ๊ป จับมือ เอเอ็มอาร์ เอเชีย พัฒนาธุรกิจรถไฟฟ้าระบบราง

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย กิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย มารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด ประกาศความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาธุรกิจรถไฟฟ้าระบบราง ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายประเทศไทย 4.0 ได้จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือในครั้งนี้ โดยมีตัวแทนจากพันธกิจ ทั้งภาครัฐ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาค สมาคมการผังเมืองไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีประกาศความร่วมมือดังกล่าว

กิจจา ศรีพัฑฒางกุระ

กิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ราช กรุ๊ปฯ มีเป้าหมายสร้างการเติบโตมูลค่ากิจการไม่เพียงเพิ่มการลงทุนในธุรกิจหลัก คือ ผลิตไฟฟ้าและพลังงาน เท่านั้น แต่ยังมุ่งขยายฐานธุรกิจระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นอีกด้วย บริษัทฯ เล็งเห็นว่า แผนยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ทั้งด้านพลังงาน โทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ง เป็นโอกาสที่มีศักยภาพ ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและพลังงานเข้าไปต่อยอดการลงทุน พร้อมทั้งจับมือกับพันธมิตรที่เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ขยายการลงทุนสนับสนุนนโยบายของภาครัฐได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะธุรกิจขนส่งมวลชนระบบราง ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองร่วมกับกลุ่มบีทีเอส และกลุ่มชิโนไทย และยังมีโครงการลงทุนร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

สำหรับความร่วมมือกับทาง บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด นี้ นับเป็นความพยายามในการสร้างโอกาสขยายธุรกิจขนส่งมวลชนระบบรางแบบครบวงจรการ ด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตและประกอบรถไฟและรถไฟฟ้าที่ใช้ชิ้นส่วนในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคารถไฟและรถไฟฟ้ารวมถึงการซ่อมบำรุง ซึ่งตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขนส่งมวชนของภาครัฐกำหนดเป้าหมายไว้ในปี 2567 นอกจากนี้ยังจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตระบบอาณัติสัญญาณ การผลิตระบบสายส่งไฟฟ้าเหนือหัวสำหรับรถไฟฟ้า และการผลิตชิ้นส่วนหลักที่สำคัญ ได้แก่ ระบบตัวรถ ระบบช่วงล่างของโครงสร้างตัวรถ และระบบขับและควบคุมการประกอบการซ่อมบำรุง และพัฒนาอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศทั้งหมด รวมถึงการผลิตไฟฟ้า ระบบกักเก็บและจำหน่ายพลังงาน และระบบประหยัดพลังงานที่ผลิตจากตู้รถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อเข้าระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งเป้าหมายตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขนส่งมวชนของภาครัฐกำหนดไว้ในปี 2568

บริษัท ราช กรุ๊ปฯ จะนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าเข้ามาศึกษาด้านการผลิตไฟฟ้า ระบบกักเก็บและจำหน่ายพลังงาน ระบบประหยัดพลังงานที่ผลิตจากตู้รถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อเข้าระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า รวมถึงวิเคราะห์การลงทุน ความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน เงื่อนไขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์ ตลอดจนพิจารณาผู้ผลิตเทคโนโลยีต่างประเทศที่มีศักยภาพเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการด้วย สำหรับการศึกษาเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี”

มารุต ศิริโก

ขณะที่ มารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด กล่าวว่า “บริษัท เอเอ็มอาร์ฯ รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่จะเร่งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย เราจะใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ในระบบรางกว่า 12 ปี รวมถึงทีมงานมืออาชีพในระดับสากลในการขับเคลื่อนโครงการศึกษาและพัฒนาธุรกิจรถไฟฟ้าระบบรางให้เกิดประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่คุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุด เพราะเราคือผู้นำด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางที่ให้บริการที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษางานระบบรถไฟฟ้า ประกอบไปด้วย ระบบสื่อสาร ระบบควบคุมและสั่งการระยะไกล ระบบไฟฟ้าหลัก อุปกรณ์สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบเก็บค่าโดยสาร ระบบประตูกั้นชานชาลา ระบบบริหารอาคาร และ ระบบตัวรถไฟฟ้า นอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมศึกษาและพัฒนาธุรกิจรถไฟฟ้าระบบราง กับ บริษัท ราช กรุ๊ปฯ ซึ่งถือเป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าของประเทศ”

ราช กรุ๊ป จับมือ เอเอ็มอาร์ เอเชีย พัฒนาธุรกิจรถไฟฟ้าระบบราง

อย่างไรก็ตาม สำหรับความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจรถไฟฟ้าระบบรางในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานและพันธกิจทางธุรกิจร่วมดำเนินการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้าและพัฒนาอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้า ทั้งด้านระบบสื่อสาร ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบสายส่งไฟฟ้าเหนือหัวสำหรับรถไฟฟ้า (OCS) ระบบประกอบในการเดินรถ ระบบควบคุมอาคารและเฝ้าระวังด้านระบบไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้า และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นอีกหนึ่งของความร่วมมือในการขานรับนโยบายรัฐบาลอันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save