สนพ. เผยตัวเลขสถานการณ์การใช้น้ำมันและไฟฟ้าของประเทศ ช่วงครึ่งปีแรก ปี 2562 (ม.ค. – มิ.ย. 62)


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เผยสถานการณ์การใช้น้ำมันและไฟฟ้า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 (ม.ค. – มิ.ย. 62) พบน้ำมันกลุ่มเบนซินมีการใช้งานเพิ่มขึ้น 3.9% ส่วนการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซล เพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนการใช้ไฟฟ้าของประเทศ เพิ่มขึ้น 5.1% โดยเป็นผลมาจากการเติบโตในภาคครัวเรือนที่เติบโตสูงสุด 14.2% ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ลดลง 0.2%

การใช้น้ำมันดีเซล

การใช้น้ำมันดีเซลเฉลี่ยอยู่ที่ 68.99 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 3.2% ราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 26.46 บาทต่อลิตร ลดลง 4.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ในเดือนมิถุนายน 2562 มียอดจำหน่ายน้ำมัน B20 อยู่ที่ 122.12 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 53.5% จากเดือนก่อนหน้า จากยอดจำหน่ายกลุ่มลูกค้าขนส่งที่เติบโตขึ้น และการเพิ่มจำนวนสถานีบริการที่จำหน่าย B20 อย่างต่อเนื่อง โดยมีการขยายมาตรการอุดหนุนราคาจำหน่ายน้ำมัน B20 ให้ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลปกติ 5 บาท/ลิตร ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2562

การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซิน

การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเฉลี่ยอยู่ที่ 32.10 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ โดยราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินเฉลี่ยอยู่ 27.28 บาทต่อลิตรลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

 • น้ำมันเบนซิน 95 คิดเป็น 3% ของการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.00 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 12.5% เนื่องจากผู้ใช้รถส่วนหนึ่งเปลี่ยนไปใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลเพราะรถยนต์ในปัจจุบันสามารถรองรับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลได้
 • น้ำมันแก๊สโซฮอล คิดเป็น 97% ของการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 31.11 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 4.5%
 • น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 (E10) คิดเป็น 30.0% ของการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 9.64 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 5.7% โดยราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 27.77 บาทต่อลิตร
 • น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 (E10) มีสัดส่วน การใช้สูงสุด คิดเป็น 42.8% ของการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 13.74 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 7.5% โดยราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 28.04 บาทต่อลิตร
 • น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 (E20) คิดเป็น 20.0% ของการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 6.43 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 14.2% โดยราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 25.03 บาทต่อลิตร
 • น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 (E85) คิดเป็น 4.0% ของการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.30 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 13.9% จากจ้านวนรถที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 (E85) ที่มีมากขึ้น ราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 20.21 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ ปัจจุบันมีสถานีบริการรวมทั้งสิ้น 1,435 แห่ง
ปริมาณการใช้และราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลและกลุ่มเบนซิน
ปริมาณการใช้และราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลและกลุ่มเบนซิน

การใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก

อยู่ที่ 13,186 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีการใช้เชื้อเพลิงดีเซลและกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีการใช้ NGV และ LPG ลดลง ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 ประเทศไทยมีรถจดทะเบียนสะสมที่อยู่ในระบบทั้งสิ้นประมาณ 40.2 ล้านคัน โดยในปี 2562 มีรถจดทะเบียนใหม่เฉลี่ยประมาณ 2.7 แสนคันต่อเดือน

 • น้ำมันดีเซล มีสัดส่วนการใช้สูงสุดคิดเป็น 55.7% ของการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก การใช้เพิ่มขึ้น 3.2% โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 มีรถดีเซลที่จดทะเบียนสะสมอยู่ที่ 11.10 ล้านคัน โดยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (6.3 ล้านคัน) ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายนของปี 2562 มีรถดีเซลที่จดทะเบียนใหม่ประมาณ 3.7 แสนคัน เพิ่มขึ้น 6.24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ
 • น้ำมันกลุ่มเบนซิน มีสัดส่วนการใช้คิดเป็น 32.8% ของการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก การใช้เพิ่มขึ้น 3.9% โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 มีรถเบนซินที่จดทะเบียนสะสมอยู่ที่ 27.51 ล้านคัน โดยส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ (21 ล้านคัน) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (5.9 ล้านคัน) ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายนของปี 2562 มีรถเบนซินที่จดทะเบียนใหม่ ประมาณ 1.2 ล้านคัน ลดลง 1.46% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
 • NGV มีสัดส่วนการใช้คิดเป็น 6.8% ของการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก การใช้ลดลง 10.6% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้บริโภคหันกลับไปใช้น้ำมัน ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 ทั่วประเทศมีสถานีบริการ NGV อยู่ 446 สถานี ยอดจำหน่าย NGV เดือนมิถุนายนอยู่ที่ 5,459 ตัน/วัน โดยมีรถ NGV ที่ จดทะเบียนสะสมอยู่ประมาณ 3.8 แสนคัน โดยส่วนใหญ่ 85% เป็นรถที่ใช้ NGV ร่วมกับน้ำมันกลุ่มเบนซิน ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ของปี 2562 มีรถ NGV ที่จดทะเบียนใหม่อยู่ที่ 5,817 คัน ลดลง 22.36% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนราคาขายปลีก NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 16.06 บาทต่อกิโลกรัม
 • LPG มีสัดส่วนการใช้คิดเป็น 4.6% ของการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก การใช้ลดลง 12.1% ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 ทั่วประเทศ มีรถ LPG ที่จดทะเบียนสะสมอยู่ประมาณ 9.4 แสนคัน โดยส่วนใหญ่ 98% เป็นรถที่ใช้ LPG ร่วมกับน้ำมันกลุ่มเบนซิน และในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายนของปี 2562 รถ LPG ที่จดทะเบียนใหม่อยู่ที่ 2,491 คัน ลดลง 31.85% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 21.87 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 11.81 บาทต่อลิตร
การใช้เชื้อเพลงในภาคขนส่งทางบก
ปริมาณการใช้เชื้อเพลงในภาคขนส่งทางบก

การใช้ไฟฟ้า

 • ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.27 น. อยู่ที่ระดับ 37,312 MW
 • การใช้ไฟฟ้าของประเทศ อยู่ที่ 115,788 GWh เพิ่มขึ้น 5.1% โดยภาคครัวเรือนยังคงเติบโตสูงสุดที่ 14.2% ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมลดลงที่ 0.2%
 • สาขาอุตสาหกรรม มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า 37% มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาอื่น แต่การใช้ลดลงที่ 0.2% โดยอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพื้นฐาน และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีการใช้ไฟฟ้าลดลง 6.2% และ 5.7% ตามลำดับสอดคล้องกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนโดยลดลง 5.54% จากแนวโน้มเศรษฐกิจและการค้าโลกที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง
 • สาขาธุรกิจ มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า 22% การใช้เพิ่มขึ้น 8.6% โดยกลุ่มธุรกิจหลักที่มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นได้แก่ อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์ ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม 17.6% 5.9% และ 5.1% ตามลำดับ เป็นผลจากจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังคงขยายตัวที่ 0.9 % จากระยะเดียวกันของปีก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
 • สาขาครัวเรือน มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า 22% การใช้เพิ่มขึ้น 14.2% สอดคล้องกับดัชนีปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนที่ขยายตัวร้อยละ 17.2
 • IPS (Independent Power Supply) หรือผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง และ/หรือขายตรง มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า 15% โดยมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1.6% ทั้งนี้ ผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองส่วนใหญ่ผลิตเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม
การใช้ไฟฟ้า
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

Source: ข้อมูล เอกสาร “สถานการณ์การใช้น้ำมันและไฟฟ้าของไทย ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562” โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save