โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ เพื่อประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในอาคารควบคุมประเภทโรงแรม


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ เพื่อประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในอาคารควบคุมประเภทโรงแรม อบรมทฤษฎี 2 วัน และปฎิบัติ 1 วัน (อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (กพบ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงแรมโดยมุ่งเน้นในเรื่องการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน และเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกภาคส่วนผ่านกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ และกรณีศึกษาไปปรับใช้กับหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่

อาคารประเภทโรงแรมเป็นอาคารธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่มีการใช้พลังงานค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับอาคารธุรกิจอื่นๆ เนื่องจากโรงแรมมีการใช้พลังงานทั้งในด้านไฟฟ้าและความร้อนเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก และคาดว่าอัตราการเจริญของธุรกิจโรงแรมจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานในโรงแรมจึงมีความสำคัญและจำเป็น โดยการฝึกอบรมและถ่ายถอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และมีคู่มือในการอนุรักษ์พลังงานที่รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมทั้งในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการเลือกใช้พลังงานทดแทนตามความเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเกิดทักษะความรู้ในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงแรมที่ถูกต้องมีการบริหารจัดการพลังงานที่ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงาน ส่งผลให้การใช้พลังงานของโรงแรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา กพบ. ได้ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงแรม โดยมีโรงแรมเข้าร่วมจำนวน 148 แห่ง มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 509 และในปีงบประมาณ 2562 นี้ กพบ. จะดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในอาคารประเภทโรงแรมอีกจำนวนไม่น้อยกว่า 300 คน โดยจะดำเนินการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี 2564 เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะ ความรู้ในการขับเคลื่อนระบบการจัดการพลังงานในโรงแรมตลอดจนการใช้พลังงานและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงแรมอย่างถูกต้องและมีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงาน

ดังนั้น กพบ. จึงมีเป้าหมายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจักการพลังงานในอาคารประเภทโรงแรม เพื่อสร้างองค์ความรู้บุคลากรของอาคารประเภทดังกล่าว ให้สามารถขับเคลื่อนระบบการจัดการพลังงานในอาคารของตนเองให้ประสบผลสำเร็จ รวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในยุค 4.0 ได้อย่างถูกต้องเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของเทคโนโลยีที่อาคารประเภทโรงแรมลงทุนไว

รายละเอียดการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อให้บุคลากรผู้ปฎิบัติงานในอาคารประเภทโรงแรมทราบถึงกลยุทธ์และวิธีการในการผลักดันให้ระบบการจัดการพลังงานสามารถดำเนินการในโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรในอาคารประเภทโรงแรม
  2. เพื่อให้บุคลากรผู้ปฎิบัติงานอาคารประเภทโรงแรมสามารถวิเคราะห์และประเมินการใช้พลังงานเพื่อบริหารจัดการ Peak Demand อย่างเหมาะสม รวมถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงแรมได้ในภาพรวม
  3. เพื่อให้บุคลากรผู้ปฎิบัติงานในอาคารประเภทโรงแรมมีความรู้ในการที่จะกำหนดวิธีการอนุรักษ์พลังงานการลงทุนและประเมินศักยภาพทางด้านเทคนิคในเบื้องต้น รวมถึงการประเมินศักยภาพในด้านการลงทุน

รายละเอียดโครงการ (ทฤษฎี 2 วัน และปฎิบัติ 1 วัน)

  1. ระบบการจัดการพลังงาน และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. การจัดการทรัพยากรในโรงแรมและการจัดการด้านวิศวกรรม
  3. การอนุรักษ์พลังงานและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Energy 4.0)
  4. มาตรฐานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ
  5. กิจกรรม Workshop เทคนิคการบริหารจัดการพลังงานสู่ความยั่งยืน
  6. การสำรวจตรวจวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พร้อมฝึกปฏิบัติการที่หน้างานจริง
  7. กิจกรรม Work shop การวิเคราะห์ผลการสำรวจตรวจวัดการใช้พลังงาน

โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ เพื่อประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในอาคารควบคุมประเภทโรงแรม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

 


Source: ข้อมูล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)