งาน “ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย” และ“ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย” ตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมงาน 10,000 คน


กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ บริษัท ดีเอ็มจี อีเวนท์ ผู้จัดงานนิทรรศการและการประชุมด้านพลังงานรายใหญ่ จัดงาน “ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย” และ“ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย” งานนิทรรศการและการประชุมด้านพลังงานและยานยนต์ของภูมิภาคอาเซียน ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 10,000 คนและมีโอกาสการต่อยอดทางธุรกิจภายในงานและหลังจากงานในภูมิภาคอาเซียนหลายพันล้านบาท ปัจจุบันมีผู้ตอบรับเข้าร่วมงานแล้วกว่า 90%

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานประเทศไทย ในฐานะประธานร่วมของคณะกรรมการขับเคลื่อนยานยนต์แห่งอนาคตในเอเชีย (Future Mobility Asia Steering Committee) กล่าวว่า การจัดงานด้านพลังงานและยานยนต์ “ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย” และ“ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย” เป็นการนำเสนอภาพใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนที่จะนำเอาการพัฒนาเรื่องพลังงานและยานยนต์ โซลูชันและเทคโนโลยีใหม่ๆของแต่ละประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นำผลิตภัณฑ์มาออกบูธจัดแสดงภายในงาน ตลอดจนการจัดหัวข้อประชุมสัมมนาที่น่าสนใจที่มากมาย ผ่านประสบการณ์และมุมมองจากวิทยากรกว่า 200 คน เช่น การประชุมเชิงยุทธศาสตร์ การประชุมเชิงเทคนิค และนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “ไฮโดรเจน: หัวใจสำคัญในการพลิกโฉมพลังงาน” (Hydrogen at the heart of energy transformation) อาเซียนพาวเวอร์กริด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) โซลูชันที่จะขับเคลื่อนอนาคตของยานยนต์ที่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral Mobility) ในเอเชีย การเจาะลึกความน่าสนใจในการลงทุนด้านพลังงานและยานยนต์ โดยเฉพาะเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจ รวมทั้งการลงนามบันทึกความเข้าใจ โดยกลุ่มความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์แห่งประเทศไทย (Thailand CCUS Technology Development Consortium) นอกจากนี้จะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ๆของทั้งภาครัฐ เอกชนของไทยและต่างประเทศนำมาออกบูธจัดแสดงภายในงาน

เชน ยุหยวน

เชน ยุหยวน หัวหน้าฝ่ายการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน บริษัท ดีเอ็มจี อีเวนท์ กล่าวว่า เหตุที่เลือกจัดงานพลังงานและยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนในประเทศไทย เนื่องจากมองว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในเรื่องพลังงานในภูมิภาคอาเซียนในหลายๆ ด้าน ทั้งเรื่องนวัตกรรม โซลูชัน การคิดค้นพลังงานสะอาด การผลิตผลิตภัณฑ์ขายเชิงพาณิชย์และอื่นๆ และมีการสนับสนุนวางนโยบายขับเคลื่อนด้านพลังงานและยานยนต์ร่วมกันจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักลงทุนมีการเข้ามาลงทุนจำนวนมากแม้ในช่วงวิกฤต COVID-19 การลงทุนด้านพลังงานและยานยนต์ก็ยังคงมีการลงทุนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญประเทศไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญที่จะนำไปเป็นชิ้นส่วนตั้งต้นในการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ

สำหรับไฮไลท์การจัดงานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย นอกจากจะมีการจัดประชุมด้านพลังงานมีวิทยากรจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมพลังงานและยานยนต์มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์แลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้แล้ว ยังมีการจัดแบ่งโซนจัดแสดงผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และเทคโนโลยีระดับโลกจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ “ไฮโดรเจน” (Hydrogen), “ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG และการกักเก็บคาร์บอนในรูปของผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ” (Gas, LNG and Carbon Capture as low carbon solutions), “เทคโนโลยีกริดและการเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้กลายเป็นระบบดิจิทัล” (Grid technologies and digitalisation) และ “พลังงานหมุนเวียน (พลังงานแสงอาทิตย์, ลม, การจัดเก็บพลังงาน)” (Renewables (solar, wind, energy storage)

ส่วนไฮไลท์ของงานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย จะเป็นโซนการจัดงานเกี่ยวกับของยานยนต์พลังงานสะอาด จะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม ภายในงาน ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมงานตอบรับแล้วประมาณ 90% ตั้งเป้ามีคนเข้าร่วมตลอดการจัดงาน 3 วัน ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ประมาณ 10,000 คน และคาดว่าจะมีมูลค่าและโอกาสในการร่วมเจรจาทำธุรกิจภายในงานหลายพันล้านบาท

ชนินทร์ ขาวจันทร์

ชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กล่าวว่า ที่ผ่านมา BOI ให้การสนับสนุนการลงทุนด้านพลังงานและยานยนต์ทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความนิยมของผู้บริโภค ในภาคพลังงานและภาคยานยนต์ที่มุ่งพลังงานสะอาดและการใช้ยานพาหนะ ซึ่งมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อน Ecosystem ของภาคพลังงานและภาคยานยนต์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครบวงจรในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้แข็งแกร่ง สามารถที่จะแข่งขันได้กับนานาประเทศ รวมทั้งมองหาช่องทางอื่นๆเสริมเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบการายเล็กๆได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากทาง BOI มากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการจัดงานด้านพลังงานและยานยนต์ในประเทศไทยเพิ่มเติม เช่น งาน “ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย” และ“ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย” โดยทาง BOI หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานจะนำมาซึ่งองค์ความรู้ แนวคิดริเริม การต่อยอดองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานและยานยนต์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างโอกาสในการร่วมทำธุรกิจกับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น

ดร.อัครินทร์ สุวรรณรัตน์

ดร.อัครินทร์ สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยพิเศษของซีอีโอและอีวีพี บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่และธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ตามเทรนด์พลังงานของโลกเพื่อสร้างโอกาสและความเป็นผู้นำในเรื่องพลังงานสะอาดทางธุรกิจในประเทศไทย โดยมองว่าประเทศไทยมีศักยภาพในเรื่องพลังงานสะอาดอีกมาก แต่ผู้ประกอบการรายเล็กๆ ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี นวัตกรรมและเงินสนับสนุนจากภาครัฐ รวมทั้งขาดพันธมิตรทางการค้าที่จะเข้ามาร่วมดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นธุรกิจและเป็นเทรนด์ไปทั่วโลกไม่ใช่แค่ในประเทศไทย ผู้ประกอบการต้องมีข้อมูลการผลิต ตลาดรองรับ งานวิจัยเรื่องแบตเตอรี่ เรื่องสถานีชาร์จไฟฟ้า ชิ้นส่วนอะไหล่ซ่อมบำรุงและอื่นๆให้ครบถ้วนก่อน รวมทั้งดูข้อกฎหมาย มาตรการสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐทั้งการลดภาษีนิติบุคคล การนำเข้าเครื่องจักร ประกอบการตัดสินใจลงทุนดำเนินธุรกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้าด้วย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save