มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดกิจกรรมใหญ่ ประกาศจุดยืน มหาวิทยาลัยสีเขียว ตั้งเป้าติด 1 ใน 100 อันดับของโลก


          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นิสิต มศว ปี 1 กว่า 6,000 คน รวมพลังคนรุ่นใหม่ ประกาศจุดยืน ร่วมสร้าง มหาวิทยาลัยสีเขียว  นำโดย อธิการบดี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล พร้อมด้วยผู้บริหาร เริ่มต้นประกาศดีเดย์ การงดการแจก การรับถุงพลาสติกและงดการใช้กล่องโฟม ในมหาวิทยาลัย โดยได้รับความร่วมมือจากร้านค้าและหน่วยงานต่างๆ อาทิ ร้าน 7-Eleven , โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และร้านค้าทุกร้านในมหาวิทยาลัย  รวมถึงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยสำหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ 100%  พร้อมปล่อยโฆษณารณรงค์แบบโดนใจวัยรุ่น 12 เรื่อง  หวังดึงคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม แห่แชร์กระหน่ำโซเชียล

          รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี กล่าวว่า “ มศว  ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย รวมถึงผลักดัน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ( Green University ) ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อไปถึงเป้าหมายทั้งในด้านการบริหารจัดการขยะ  พลังงานทางเลือก  การจราจรขนส่ง  การใช้ทรัพยากรและสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างคุ้มค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และในมิติอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นิสิตและบุคลากร เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ติด 1 ใน 100 อันดับของโลก

          โดยในวันนี้ทาง มศว ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต รวมถึงการประกวดทูตประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University Ambassador และกิจกรรมเปิดตัว SWU GREEN UNIVERSITY การประกาศเจตนารมณ์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมด้วยนิสิตใหม่อีกกว่า 6,000 คน อย่างยิ่งใหญ่  นับเป็นอีกก้าวของสถาบันอุดมศึกษาที่หันมามีบทบาทด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน