รมว. พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เชียงใหม่และลำพูน ตรวจเยี่ยมโครงการด้านพลังงาน พร้อมมอบนโยบายพลังงานจังหวัดในพื้นที่


ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน เดินทาง ตรวจราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านพลังงานในการสนับสนุนการพัฒนา ชุมชนในที่ต่างๆ ดังนี้

ในวันที่ 13 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ติดตามการใช้งาน ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ของบริษัทชาวไทยภูเขา (ฮิลล์คอฟฟ์) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้พัฒนาออกแบบและช่วยเงินลงทุนติดตั้งระบบ ในสัดส่วน 30% เป็นเงิน 485,800 บาท เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟได้ให้สูงยิ่งขึ้น โดยพาราโบลาโดมจะช่วยลดระยะเวลาการตากเมล็ดกาแฟลงได้ถึง 5-10 วัน และทำให้ได้เมล็ดกาแฟ มีรสชาติใหม่ ถูกสุขอนามัย ลดความเสียหาย ทำให้ผลผลิตออกมาเป็นเมล็ดกาแฟแบบ Honey process Wet process และ Dry Process สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวเขาในพื้นที่ที่เพาะปลูกกาแฟได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และพาราโบลาโดมยังถูกนำไปใช้เพื่อทำกล้วยตากได้ถึง 220 กิโลกรัมต่อปีอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้ นำระบบเทคโนโลยีเพื่อมาต่อยอดให้เป็นสมาร์ทโดมที่สามารถรายงานผลและสั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือ ในการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ในระยะต่างๆ ของการอบแห้งกาแฟได้

รมว. พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เชียงใหม่และลำพูน ตรวจเยี่ยมโครงการด้านพลังงาน พร้อมมอบนโยบายพลังงานจังหวัดในพื้นที่

จากนั้น เดินทางเยี่ยมชม โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยเมื่อปี 2549 พพ. ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในวงเงินประมาณ 1.4 ล้านบาท เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังผลิตพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 36 กิโลวัตต์ชั่วโมง ใช้กับอาคารเรียน 2 ชั้น และในปี 2553 ได้ขยายผลกำลังการผลิตไฟฟ้า ของโครงการขึ้นอีก 3 กิโลวัตต์ เพื่อใช้กับอาคารเรียนชั้นอนุบาล อาคารสำนักงาน และโรงอาหาร และในปี 2561 พพ. ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าขึ้นอีก 10 กิโลวัตต์ พร้อมกับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด 100 กิโลวัตต์ชั่วโมง ทั้งนี้ กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้นอกจากจะช่วยเพิ่มคุณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษากว่า 117 คน แล้วพลังงาน ที่กักเก็บไว้ในแบตเตอร์รี่จะถูกนำมาช่วยเพื่อเตรียมการสอนของครูในช่วงค่ำ นอกจากนี้ ในบางโอกาสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดนำไปใช้ในกิจกรรมของชุมชนชาวเขาที่อยู่บริเวณโดยรอบกว่า 800 คน จาก150 ครัวเรือน ซึ่งจะช่วยยกระดับความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนจากการมีไฟฟ้าใช้จากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดี

รมว. พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เชียงใหม่และลำพูน ตรวจเยี่ยมโครงการด้านพลังงาน พร้อมมอบนโยบายพลังงานจังหวัดในพื้นที่

วันที่ 14 มกราคม 2562 ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน เดินทางตรวจราชการต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกัน ติดตาม โครงการบ้านผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่นำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด มาพัฒนาในการสร้างบ้านพักอาศัย โดยใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และระบบผลิตไฮโดรเจนควบคู่กัน กรณีที่ไม่มีแสงแดด ระบบจะใช้ก๊าซไฮโดรเจนที่จัดเก็บไว้ เพื่อผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง โดยภายในบ้านผีเสื้อจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 14 มกราคม 2562 ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน เดินทางตรวจราชการต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกัน ติดตาม โครงการบ้านผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่นำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด มาพัฒนาในการสร้างบ้านพักอาศัย โดยใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และระบบผลิตไฮโดรเจนควบคู่กัน กรณีที่ไม่มีแสงแดด ระบบจะใช้ก๊าซไฮโดรเจนที่จัดเก็บไว้ เพื่อผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง โดยภายในบ้านผีเสื้อจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โครงการโรงเรียนสันป่าตอง วิทยาคม ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนดีเด่น ประเภทสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยโรงเรียนบ้านสันป่าตอง ได้ใช้แนวคิด การอนุรักษ์พลังงานแบบองค์รวม (Energy Conservation by Using Whole School Approach) โดยสร้างการเรียนรู้ของนักเรียน จากกิจกรรมของครูที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และกิจกรรมต่างๆ ยังสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และสร้างจิตสำนึกที่ดีไปยังชุมชน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทุรกันดารขยายผลตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านผาด่าน จ.ลำพูน (โครงการต้นแบบ Micro Grid ในพื้นที่ห่างไกล) โดยชุมชนบ้านผาด่าน ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงไม่สามารถปักเสาพาดสายไฟฟ้าเข้าในชุมชนได้ จึงได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ Grid Interactive ขนาด 102 กิโลวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานแบบลิเทียม ขนาดความจุ 307.2 กิโลวัตต์ และขนาด 19.8 กิโลวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานแบบลิเทียม ขนาดความจุ 100 กิโลวัตต์ โดยมีเป้าหมายผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 160,351 กิโลวัตต์ ซึ่งได้ช่วยให้ชุมชนบ้านผาด่าน มีไฟฟ้าใช้ในกิจกรรมต่างๆ สร้างรายได้ให้ชุมชนจากการทอผ้า ที่ทำได้ในเวลากลางคืนเพิ่มขึ้น และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน

วันที่ 14 มกราคม 2562 ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน เดินทางตรวจราชการต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกัน ติดตาม โครงการบ้านผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่นำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด มาพัฒนาในการสร้างบ้านพักอาศัย โดยใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และระบบผลิตไฮโดรเจนควบคู่กัน กรณีที่ไม่มีแสงแดด ระบบจะใช้ก๊าซไฮโดรเจนที่จัดเก็บไว้ เพื่อผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง โดยภายในบ้านผีเสื้อจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานจากพลังงานจังหวัดในพื้นที่ ประกอบด้วย พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save