พพ. เปิดเวที ระดมความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2561-2580 หรือ AEDP 2018 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล


28 สิงหาคม 2562 – อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดเวทีระดมความเห็น (Publlic Hearing) ต่อร่างแผน AEDP 2018 หรือร่างแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 ครั้งที่ 5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ สนามกีฬากองทัพบก

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการเปิดเวทีรับฟังความเห็นไปแล้ว 4 ครั้ง ในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี โดยการเปิดเวทีในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ครั้งนี้ เป็นรอบที่ 5 ซึ่งเป็นรอบสุดท้าย ก่อนที่จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากในทุกพื้นที่มาสรุป และจัดทำเป็นแผนที่สมบูรณ์เพื่อนำเสนอกระทรวงพลังงานเห็นชอบต่อไป

ระดมความเห็นต่อร่างแผน AEDP 2018 หรือร่างแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

โดยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นแนวทางที่กระทรวงพลังงานดำเนินการเพื่อเปิดกว้างในการร่วมกันทำแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก หรือแผน AEDP 2018 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2561-2580 (PDP 2018) ที่มุ่งกำหนดแผนการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในปี 2580

ระดมความเห็นต่อร่างแผน AEDP 2018 หรือร่างแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

สำหรับโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่สำคัญภายใต้แผน AEDP 2018 นี้ ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์ (On grid) 10,000 เมกะวัตต์ โครงการโซลาร์แบบทุ่นลอยร่วมกับพลังงานน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2,725 เมกะวัตต์ โครงการเปิดรับซื้อไฟฟ้า ชีวมวล ลม ก๊าซชีวภาพ รวม 5,407 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 120 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 44 เมกะวัตต์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP2018) ฉบับรับฟังความเห็น 28 สิงหาคม 2562  … ดาวน์โหลด http://bit.ly/30I2tDv

Source: ภาพ-ข่าว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน