ส.เพื่อนชุมชน-สาธารณสุขระยอง ปลื้มผลผลิตพยาบาล 27 คนเข้าระบบ เติมเต็มบริการประชาชนสถานพยาบาล 9 แห่ง รอบมาบตาพุดคอมเพล็กซ์


ส.เพื่อนชุมชน -สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ปลื้มส่งผลผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในโครงการทุนพยาบาลเพื่อนชุมชนรุ่นที่ 7 ลงสนามปฎิบัติงานในสถานพยาบาล 9 แห่ง ให้บริการประชาชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 27 คน เพื่อเป็นส่วนเติมเต็มป้อนเข้าระบบสาธารณสุขรองรับการให้บริการที่เพียงพอ

นายมนชัย รักสุจริต

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า นับเป็นความสำเร็จของสมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งโดย 5 บริษัท (กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี ดาวประเทศไทย และโกลว์/GPSC) ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 17 กลุ่มบริษัทได้เข้าไปสนับสนุนทุนพยาบาลภายใต้การดำเนินโครงการพยาบาลทุนเพื่อนชุมชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 440 ทุน ซึ่งในปี 2564 เป็นรุ่นที่ 7 มีจำนวน 27 คน ที่จบการศึกษาและพร้อมเข้าปฎิบัติงานในโรงพยาบาลจำนวน 7แห่งในพื้นที่จังหวัดระยอง ประกอบด้วย โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลปลวกแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาลอย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำฆ้อ

ส.เพื่อนชุมชน-สาธารณสุขระยอง ปลื้มผลผลิตพยาบาล 27 คนเข้าระบบ เติมเต็มบริการประชาชนสถานพยาบาล 9 แห่ง รอบมาบตาพุดคอมเพล็กซ์

ทั้งนี้ทุนพยาบาลเพื่อนชุมชนดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมเพื่อนชุมชน ได้เข้ามาเติมเต็มความต้องการด้านบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดระยอง มอบทุนพยาบาล และเป็นส่วนสนับสนุนบุคคลาทางการแพทย์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด 19 ได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากพื้นที่จังหวัดระยองเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศ ส่งผลให้มีจำนวนประชากรขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจำเป็นที่ต้องเตรียมพร้อมด้านบุคลากรให้เพียงพอต่อการให้บริการของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

ส.เพื่อนชุมชน-สาธารณสุขระยอง ปลื้มผลผลิตพยาบาล 27 คนเข้าระบบ เติมเต็มบริการประชาชนสถานพยาบาล 9 แห่ง รอบมาบตาพุดคอมเพล็กซ์

สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานของสมาคมเพื่อนชุมชน มีเป้าหมายยกระดับความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตชุมชนในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ใน 3 ด้านหลัก ๆ คือ 1.การยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมด้านการศึกษา สุขภาพดี 2.การดูแลสิ่งแวดล้อม เราดำเนินการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยจัดการดูแลในกลุ่มโรงงานสมาชิกก่อน จากนั้นขยายผลไปสู่การดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชน เช่นเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ 3. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผ่านโครงการธรรมศาสตร์โมเดล ซึ่งในส่วนของการดูแลสุขอนามัยให้กับชุมชนเป็นเป้าหมายสำคัญของ สมาคมฯ ซึ่งที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดระยอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) เพื่อให้ อสม. มีความรู้ มีความพร้อมที่จะไปช่วยดูแลชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ