นายกฯ มอบรางวัล PM Export Award 2019 ชูนวัตกรรมและเทคโนโลยี สนับสนุนผู้ส่งออกไทยสู่ตลาดสากล


นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล PM Export Award 2019 รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award : PM Award 2019) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 28 ในการรับรองคุณภาพผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกไทยให้เป็นที่ประจักษ์ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพสินค้าไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยในปีนี้มีผู้สมัครจากทั่วประเทศกว่า 652 บริษัท  ใน 7 ประเภทรางวัล ตามประเภทธุรกิจโดยในปีนี้มีบริษัท เข้ารับรางวัล 34 รางวัลจาก 31 บริษัท

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

กระทรวงพาณิชย์ ตอบรับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในภาคการส่งออกและผู้ประกอบการรายย่อย เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจให้เติบโตจากฐานรากที่แข็งแรง (Local to Global) ด้วยการยกระดับและพัฒนาท้องถิ่นให้ทันยุคเศรษฐกิจใหม่ตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมทั้งการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการทุกระดับอย่างต่อเนื่องทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ควบคู่ไปกับการผลักดันการส่งออกของไทยทั้งในตลาดเดิม การเปิดตลาดใหม่และฟื้นฟูตลาดเก่า โดยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในมาตรฐานในสินค้าและบริการของไทย ผ่านรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award : PM Award 2019) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจส่งออกที่มีความโดดเด่นหลากหลายประเภท ได้แก่ การส่งออกยอดเยี่ยม การมีนวัตกรรม การสร้างแบรนด์และการออกแบบสินค้าดีเยี่ยม ซึ่งสินค้าหรือบริการที่ได้รับรางวัลนี้ แสดงถึงภาพลักษณ์ คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยที่ได้รับการยอมรับในตลาดโลก ซึ่งในปีนี้ได้พัฒนาการรับสมัครทางออนไลน์ ลดการใช้เอกสารแนบจำนวนมากส่งผลให้มีผู้สมัครเข้ารับรางวัลนี้จากภูมิภาค จำนวน บริษัท และมีผู้ผ่านได้รับรางวัลจากภูมิภาคถึง 7 รางวัลได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยอง สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม เป็นต้น

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในการผลิตและบริการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนและกำหนดมาตรฐานในการเข้าถึงแหล่งทุนและตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้ โดยเฉพาะการผลิตสินค้าส่งออกที่มีอัตลักษณ์ด้วยนวัตกรรม

ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก

สำหรับรางวัล PM Export Award ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจของประเทศ และเป็นการประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางถึงความสำเร็จและความทุ่มเทของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสินคค้า และบริการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ซึ่งพิจารณาคัดเลือกบริษัทเข้ารับรางวัลในแต่ละปี จะมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบเป็นระบบและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจส่งออกที่ได้รับรางวัลนี้ มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมอย่างแท้จริง โดยรางวัลทั้ง 7 ประเภทที่มีการมอบภายในงานปีนี้ ประกอบด้วย

ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก

1. รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) จำนวน 9 รางวัล ได้แก่

1. บริษัท วาย.เอส.เอส (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด
3. บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด
4. บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
6. บริษัท สยามไดมอนด์ จำกัด
7. บริษัท สยาม เอ็ม.ซี.จำกัด
8. บริษัท บลู ริเวอร์ โปรดักส์ จำกัด
9. หจก.เหลียงเส่งเฮงฮวด

2. รางวัลสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovation) จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

1. บริษัท เดอะพรีม่า เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

3. รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) จำนวน 9 รางวัล ได้แก่

1. บริษัท วาย.เอส.เอส(ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท โทฟุซัง จำกัด
4. บริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล จำกัด
5. บริษัท ไอพลัสคิว จำกัด
6. บริษัท บรันช์ไทม์ จำกัด
7. บริษัท คิสออฟบิวตี้ จำกัด
8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ ฟูด
9. บริษัท เบ็ทเทอร์อาทส์ กรุ๊ป จำกัด

4. รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) จำนวน 6 รางวัล ได้แก่

1. บริษัท สัมผัสแกลเลอรี จำกัด
2. หจก.กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล
3. บริษัท บางกอกแอพพาเรล จำกัด
4. บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด
5. บริษัท มัลติ สตูดิโอ จำกัด
6. บริษัท ทีนพ ดีไซน์ จำกัด

5. รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) จำนวน 5 รางวัล

สาขาดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟต์แวร์ ได้แก่
1. บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้แก่
1. บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

สาขาโลจิสติกส์การค้า ได้แก่
1. บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
2. บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด

6. รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP) จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ ฟูด

7. รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

1. บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท คิงเบล โปรดิวเซอร์ จำกัด
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ ฟูด


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save