พิธีมอบรางวัลผู้ชนะผลงานสีเขียวแห่งปี งาน “Thailand Green Design Awards 2020” ปีที่ 6


KAPI ประกาศผลผู้ชนะผลงานสีเขียวแห่งปี Thailand Green Design Awards 2020 ในปีนี้มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 17 ผลงาน จาก 173 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

Thailand Green Design Awards หรือ “TGDA” เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับนักศึกษา วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ที่มองเห็นปัญหาการใช้ทรัพยากรและการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ จึงจัดการประกวด Thailand Green Design Awards ขึ้น เป็นปีที่ 6 ของการจัดงาน โดยประเภทรางวัล/ผลงาน แบ่งออกเป็น รางวัลเกียรติยศ (Green Honorary Awards) ประเภทประหยัดพลังงานและนวัตกรรมสีเขียว (Energy Saving and Green Innovation) ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency) และประเภทผลงานยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ ซึ่งผ่านเกณฑ์การตัดสินจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ความสวยงาม ประณีต และเป็นเอกลักษณ์ การใช้ประโยชน์ได้จริง และมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ และความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พิธีมอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2020

พิธีมอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2020 ได้มีการมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนทางสังคม มอบให้แก่บุคคล กลุ่มคน หน่วยงาน องค์กร ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างจุดเปลี่ยน หรือปฏิบัติงานที่คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม จุดประกายสังคมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้เกิดการใช้ชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโลก และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างเท่าเทียม การจุดประกายทางความคิด การสรรค์สร้างโครงการ ผลงาน หรือเทรนด์ ที่ส่งผลต่อสังคมในวงกว้าง

ทั้งนี้ ในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะ Thailand Green Design Awards 2020 ได้จัดขึ้นโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม ITAP และหัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานกรรมการการประกวด TGDA2020 ร่วมกล่าวปาฐกถาวัตถุประสงค์ในการจัดงาน Thailand Green Design Awards ตลอดจนคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นและสิ่งทอ ในฐานะรองประธานกรรมการตัดสิน หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะกรรมการตัดสิน และ กิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park ในฐานะกรรมการตัดสิน ได้เข้าร่วมการจัดงานดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

ปู่กาจ จิรธนาวุฒิ
ปู่กาจ จิรธนาวุฒิ

สำหรับรางวัลเกียรติยศ (Green Honorary Awards) เป็นรางวัลประเภทบุคคล ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และจุดประกายสังคมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการตอบแทนทางสังคม ซึ่งปีนี้มอบให้แก่ ปู่สงัด อินมะตูม คนปลูกต้นไม้แห่งพรหมพิราม ชายชราผู้มีศรัทธาว่า “การปลูกต้นไม้ คือ การทำบุญปู่กาจ จิรธนาวุฒิ วัย 84ปี ผู้สูงวัยที่ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนด้วยการปลูกต้นไม้นานาชนิดตามสถานที่สาธารณะ 10 กว่าปี ไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ เพราะรู้ว่า ต้นไม้ คือ ต้นทุนของชีวิต นายวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จ.กาญจบุรี ผู้มุ่งมั่นทำงานเพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และผืนป่าของประเทศไทย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรง นายพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร และ นางสาวศิรพันธ์ วัฒนจินดา คู่รักดาราสายสิ่งแวดล้อม ที่หันมาทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมากว่า 10 ปี เกิดเป็นธุรกิจเพื่อสังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม ผู้มีบทบาทสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับท้องทะเล เช่น การปฏิรูปอุทยานทางทะเลด้วยพีพีโมเดล การฟื้นฟูทะเล และปะการังอีกหลายแห่ง

Thailand Green Design Awards หรือ “TGDA”
Thailand Green Design Awards หรือ “TGDA”

รางวัลประเภทองค์กร ได้แก่ EEC Thailand หรือ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา ก่อตั้งขึ้นโดยดารานักแสดงชาย “อเล็กซ์ เรนเดล” องค์กรมุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับการให้ความรู้เชิงลึกผ่านทางกระบวนการจัดค่าย พาเยาวชนไปศึกษาและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่มีคุณค่า เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนทั้งในประทศไทยและต่างประเทศ กลุ่ม Big Trees รักษ์ไม้ใหญ่ วิสาหกิจเพื่อสังคม เกิดจากการรวมตัวกันของคนที่มีอาชีพแตกต่างกัน แต่มีอุดมการณ์ร่วมกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า เพื่อร่วมกันสร้างความตระหนัก ปลูกความเข้าใจให้ผู้คนเพื่อเกิดการมีในการสร้างพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืนให้กับเมืองและพื้นที่อื่น ๆ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC ดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด For All Well-being เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่สรรพสิ่งบนโลก จัดตั้งศูนย์และโครงการสำคัญ เช่น RISC ศูนย์วิจัยเพื่อความยั่งยืน และโครงการ The Forestia รายการทุ่งแสงตะวัน บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด เริ่มผลิตรายการทุ่งแสงตะวัน ที่มีเนื้อหามุ่งเน้นการให้ความรู้ความบันเทิงด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ชมรายการ โดยเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับธรรมชาติและวัฒนธรรม

เตาปิ้งย่างลดควัน
เตาปิ้งย่างลดควัน

ประเภทประหยัดพลังงาน และนวัตกรรมสีเขียว เป็นกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ คือ เครื่องเตาปิ้งย่างลดควันระบบป้องกันการไหม้ด้วยน้ำประหยัดพลังงาน โดย นายธรรมนูญ รุจิญาติ นายรัตนพงค์ แก้วนรา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการและบริษัทเอกชน ได้แก่รางวัลรองชนะเลิศ คือ แพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานแบบพลวัต Dynamic Energy Management Platform

แผ่นปูพื้นดีไซเคิล
แผ่นปูพื้นดีไซเคิล

ผลงานการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศ คือ กล่องข้าวน้อยฆ่าขยะอินทรีย์ และที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการและบริษัทเอกชน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ แผ่นปูพื้นดีไซเคิล โดย แบรนด์ดีไซเคิล บริษัท วนเทรด โปรดักส์ จำกัด

ผลงานประเภทที่ช่วยกระตุ้นคุณภาพการใช้ชีวิต เป็นกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศ คือ Smart Adaptive Blazer โดย นางสาวคอรีเยาะห์ เปาะดิแต นางสาวจารุวรรณ บุตระ และที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการและบริษัทเอกชน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ คือ รองเท้าสุขภาพจากขุยมะพร้าว เพื่อผู้สูงอายุ (Health Shoes From Coconut Fluff)


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save