ไทยเบเวอร์เรจแคน-แองโกล เอเชีย กรุ๊ป-ยูเอซีเจ-ชบา จับมือมูลนิธิ 3R ร่วมยกระดับการรีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียมแบบครบวงจรหนึ่งเดียวในอาเซียน


บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด ผนึกพันธมิตร บริษัท แองโกล เอเชีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำ กัด บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ชบาบางกอก จำกัด และมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) ประกาศความพร้อมชูนวัตกรรมและกระบวนการจัดการขยะกระป๋องอะลูมิเนียมที่ได้มาตรฐานระดับสากลและครบวงจร โดยการนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล จากนั้นนำไปขึ้นรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะอย่างยั่งยืน โดยหากได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลก็จะช่วยสร้างประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ และสังคม ผ่านการขับเคลื่อนประเทศแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จากกระป๋องอะลูมิเนียมต่อไป

สาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด กล่าวว่า บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด หรือ TBC ในฐานะผู้นำในตลาดบรรจุภัณฑ์กระป๋องและฝาอะลูมิเนียมชั้นนำของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบและผู้นำด้านความยั่งยืนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์โดยร่วมมือกับทั้ง 4 องค์กร ประกอบด้วย บริษัท แองโกล เอเชีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ชบาบางกอก จำกัด และมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) ที่มีความตั้งใจเดียวกันในการลดปริมาณขยะ นำเทคโนโลยีรีไซเคิลที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเปลี่ยนขยะอะลูมิเนียมให้กลับมาเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 100% เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแท้จริง เพื่อลดโอกาสที่ขยะจะถูกนำไปฝังกลบ หรือหลุดไปเป็นขยะทะเล

รีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียม

ปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมประมาณ 6,500 ล้านกระป๋องต่อปี แบ่งเป็น 50% จะวนอยู่ในประเทศไทย ซึ่งไทยเป็นประเทศหนึ่งเดียวในอาเซียนที่มีความพร้อมในการจัดการขยะอะลูมิเนียมได้ครบวงจรผ่านความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เริ่มต้นการรีไซเคิลโดย บริษัท แองโกล เอเชีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ที่พร้อมให้บริการรีไซเคิลเศษกระป๋องอะลูมิเนียมในขั้นตอนตั้งแต่นำกระป๋องอะลูมิเนียมที่ถูกคัดแยกออกจากวัสดุอื่นๆ ผ่านเครื่องคัดแยก และทำความสะอาดแล้ว มาเข้าเครื่องตัดบดให้เป็นชิ้นเล็กๆ และป้อนเข้าสู่กระบวนการขจัดสีเคลือบแล็กเกอร์ ผ่านกระบวนการผลิต

ได้มาตรฐานจากวัตถุดิบรีไซเคิลสูงถึง 99% จากนั้นส่งต่อไปยัง บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิตแผ่นอะลูมิเนียมชั้นนำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ดำเนินการต่อ ตั้งแต่กระบวนการหล่อวัตถุดิบในอุณหภูมิสูงถึง 730 °C เพื่อความสะอาดปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อน ไปจนถึงกระบวนการรีดเป็นแผ่นอะลูมิเนียมโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ภายใต้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ได้บ่มเพาะมาเป็นเวลานาน ขณะที่ทาง TBC จะทำการขึ้นรูปทรงใหม่ตามประเภทของการใช้งาน ทั้งที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อไป พร้อมสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้กรอบความยั่งยืน ผ่านการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างตรงจุด พร้อมรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

ขณะนี้ บริษัท ชบาบางกอก จำกัด ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องดื่มจากผลไม้ เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการใช้บรรจุภัณฑ์กระป๋องอะลูมิเนียมที่ผ่านการรีไซเคิลมาแล้วในกระบวนการผลิตสินค้า 100% แสดงถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงปัญหามลภาวะต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต รวมถึงภาวะโลกร้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศได้

ด้าน ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้นการรีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียมแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบการนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณขยะรวมในระบบ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมูลนิธิ 3R ในฐานะองค์กรในการผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด 3R ประกอบด้วย การลดการใช้ (Reduce) เพิ่มการใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) พร้อมส่งเสริมแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนานวัตกรรมตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เพิ่มการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ควบคู่กับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับธุรกิจในประเทศไทย ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยในการขับเคลื่อนการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไป

กระป๋องอลูมิเนียม

ความร่วมมือในครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืนของภาคเอกชน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมผลักดันให้ “การรีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียม” เป็นหนึ่งในต้นแบบการจัดการขยะ ซึ่งหากรัฐบาลให้การสนับสนุนการรีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียม ก็จะช่วยผลักดันให้เกิดการรีไซเคิลในประเทศมากขึ้น ถือเป็นการสร้างประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

สำหรับการรีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียมส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่

ด้านเศรษฐกิจ เสริมสร้างการจ้างงานในอุตสาหกรรมรีไซเคิล ส่งเสริมอาชีพรับซื้อขยะรีไซเคิลทั้งร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้ง ซึ่งมีอยู่ประมาณ 150,000 รายทั่วประเทศ ทั้งยังลดต้นทุนในการผลิตและการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศได้อีกทาง

ด้านสังคม สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคในการช่วยกันเพิ่มการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วให้ถูกต้อง กระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาบูรณาการใช้นโยบายและระบบบริหารจัดการขยะอย่างจริงจัง

ด้านสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ โดยเฉพาะผลกระทบจาการทำเหมืองอลูมิเนียม อีกทั้งลดปริมาณขยะฝังกลบและขยะที่หลุดไปในทะเล นอกจากนี้ยังเป็นการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


Source: นิตยสาร Green Network ฉบับที่ 102 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 คอลัมน์ BCG โดย กองบรรณาธิการ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save