วสท.จัดเสวนา “บำบัดน้ำเสียอย่างไรให้ถูกต้อง…ถูกตังค์”


เพื่อร่วมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร. ธเนศ วีระศิริ นายก วสท.จัดเสวนา“บำบัดน้ำเสียอย่างไรให้ถูกต้อง…ถูกตังค์” โดยวิทยากร นายชีระ วงศบูรณะ, ดร.เชาวน์ นกอยุ่, นายวิจารณ์ ตันติธรรม, ผศ.พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ ดำเนินรายการโดย ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ นายกสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย และกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  วสท.โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ผู้นำชุมชน และผู้ที่สนใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมงานคับคั่ง  ณ.ห้องประชุม อาคาร วสท. รามคำแหง 39

             วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำ แก้ปัญหาการปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยวิธีการลดการใช้น้ำ การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ การนำน้ำเสียไปใช้เพื่อการเกษตร การสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และมาตรการทางกฎหมายที่บังคับให้สร้างระบบบำบัดน้ำเสีย หรือควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเรียนรู้ถึงข้อบังคับต่างๆ