‘วีกรีน’ ม.เกษตร หน่วยตรวจสอบก๊าซเรือนกระจก มาตรฐาน มอก.14065-2560 (ISO 14065 : 2013) หน่วยงานแรกของประเทศไทย


‘วีกรีน’ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับใบรับรองระบบงานจาก สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (NAC, National Accreditation Council) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก มอก.14065-2560 (ISO 14065 : 2013) หน่วยงานแรกของประเทศไทย

4 พฤศจิกายน 2563 – นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบงาน หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก มอก.14065 – 2560 (ISO 14065 : 2013) ให้แก่ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบ โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมอ. และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมในพิธีกว่า 50 คน ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.

การรับใบรับรองระบบงาน หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก มอก.14065 – 2560 (ISO 14065 : 2013) เป็นการรับการรับรองในขอบข่ายการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร และขอบข่ายการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

ทั้งนี้ VGREEN หรือ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง และจากความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการรับรองหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยให้เป็นไปตามสากลบัญชีก๊าซเรือนกระจก ได้รับการยอมรับทั่วโลก ตอบโจทย์ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยร่วมอนุสัญญากับหลายประเทศในโลก


Source: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม – สมอ.