ศูนย์ประกอบรถยนต์ GM ปรับเพื่อเปลี่ยนสู่ระบบจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน


ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมยังถือว่าเป็นภาคธุรกิจที่มีการใช้พลังงานสูงซึ่งใกล้เคียง กับภาคขนส่ง เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่อยู่ในช่วงการขยายตัว ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อทั่วโลกตระหนักถึงเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคอุตสาหกรรมจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเปลี่ยนมาสู่โหมดการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์การผลิตรถ GM จำหน่ายในประเทศและส่งออก
บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด (GM) ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง เป็นศูนย์การผลิตรถยนต์ที่ได้รับการออกแบบตามศูนย์การผลิตรถยนต์ต้นแบบของ เจนเนอรัล มอเตอร์ส ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยและดีที่สุดแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย โดยดำเนินการผลิตรถสำหรับจำหน่ายในประเทศและส่งออกภายใต้แบรนด์เชฟโรเลตและโฮลเด้น ที่สำคัญ GM ยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยนำระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายและมาตรฐานระบบจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 มาประยุกต์ใช้ปรับปรุงภายในองค์กร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการลดก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตGM GMS เป็นระบบการผลิตที่ใช้ใน GM ทั่วโลก ซึ่งเป็นไปตามหลักการผลิตแบบลีน (Lean Production) โดยปราศจากของเสีย อันมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ การมีส่วนร่วมของพนักงาน การพัฒนาอย่างอย่างต่อเนื่อง การสร้างมาตรฐาน การทำงานในระยะเวลาสั้น และการสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิต โดยเป้าหมายการเป็นศูนย์การผลิตสำหรับการส่งออกของโลก

ส่งเสริมพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงาน
พนักงานถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การจัดการทางด้านพลังงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น GM มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัย และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ องค์กรโรงงานย่อย กลุ่มย่อย และตัวบุคคล สำหรับ 2 ระดับแรก มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในระดับผู้บริหารและหัวหน้างานจากทุกฝ่ายในการประชุมกระบวนการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน (Energy Improvement Process Meeting : EIP Meeting) และการทำ Energy Workshop ในแต่ละพื้นที่ ที่มีนัยสำคัญด้านพลังงาน เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมนำเสนอแนวคิดใหม่และแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน และสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความรู้ ความตระหนัก และเข้าใจถึงการอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกต้องให้แก่พนักงาน เช่น การติดสติกเกอร์และป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงานต่างๆ ที่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า การสำรวจการสูญเสียพลังงานหลังเลิกงาน (Energy Patrol) เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลและมีความตระหนักในการประหยัดพลังงาน ส่วนที่เหลืออีก 2 ระดับ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมโดยตรงจากพนักงานระดับปฏิบัติการผ่านกิจกรรม ข้อเสนอแนะ (Suggestion) กิจกรรมการยกย่อง (Recognition) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) ซึ่งเป็นช่องทางให้พนักงานได้นำเสนอ แนวคิดการปรับปรุงและความคิดสร้างสรรค์ที่ดำเนินการได้จริงทั้งในรูปแบบของการทำงานเป็นทีมงานและโดยส่วนตัวบุคคล

 

จัดการพลังงานผ่านมาตรการที่ใช้เงินทุนและไม่ใช้เงินทุน
ภายใต้นโยบายพลังงานที่แสดงความมุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลังงานของบริษัทฯ ลงอย่างต่อเนื่อง ศูนย์การผลิตดังกล่าวยังดำเนินระบบการจัดการพลังงาน (EnMS) ซึ่งช่วยให้ GM สามารถตรวจสอบและควบคุมการบริโภคพลังงานของเครื่องจักร ระบบขับเคลื่อนและอุปกรณ์ต่างๆ ในแต่ละขอบเขตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี พ.ศ. 2557-2559 ทั้งสิ้น 23 มาตรการ มีมาตรการที่ไม่ใช้เงินทุน เช่น การหยุดเครื่องจักรในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นหรือไม่ได้ใช้งาน การลดเริ่มเดินเครื่องจักรก่อนการผลิต การลดแรงดันอากาศอัดใช้งานทั้งโรงงาน การจัดลำดับการทำงานของเครื่องอัดอากาศ และมาตรการที่ใช้เงินทุน เช่น การแยกระบบน้ำเย็นระหว่างโรงพ่นสีกับโรงประกอบเครื่องยนต์ การขยายขนาดของระบบแลกเปลี่ยนความร้อนในโรงพ่นสี การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบแลกเปลี่ยนความร้อนและการติดตั้งตัวแปลง (Inverter) สำหรับเตาอบในโรงพ่นสี ส่งผลให้ GM สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ร้อยละ 4.85 คิดเป็นพลังงานไฟฟ้า 7.18 GWh และพลังงานความร้อน 20.51 TJ หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลง 33.66 ล้านบาท ด้วยเงินลงทุน 21.82 ล้านบาท

สิ่งแวดล้อมคือหัวใจสำคัญ
GM ได้มีระบบควบคุมและบริหารจัดการของเสียอย่างเคร่งครัดภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยยึดหลักแนวคิดของ 6R (Reject Reduce Reuse Recycle Repair และ Recovery) เพื่อลดการเกิดของเสียและมลพิษ โดยการควบคุมและคัดแยกขยะ การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งออกนอกโรงงาน การควบคุม และตรวจสอบก๊าซพิษจากกระบวนการผลิต นอกจากนี้ GM ยังเปลี่ยนพื้นที่กว่า 1,200 ตารางเมตร ภายในโรงงานให้เป็นสวนการเรียนรู้พันธุ์ไม้ประจำถิ่น เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสุขภาพลแความปลอดภัยของพนักงาน รวมไปถึงการให้ความรู้กับชุมชนในบริเวณใกล้เคียง และกิจกรรมส่งเสริมการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานอย่างยั่งยืน

การจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อให้การจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน GM ได้มีการติดตั้งระบบ Energy Monitoring System (EMS) เพื่อติดตามและควบคุมการใช้พลังงานของเครื่องจักรที่มีนัยสำคัญ การส่งจ่ายพลังงานและสาธารณูปโภคในแต่ละพื้นที่ และมีการรายงานผลการใช้พลังงานรายเดือนไปยังคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานเพื่อสื่อสารต่อไปยังพนักงานทุกระดับให้รับทราบอย่างทั่วถึง สำหรับมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ได้รวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดจากการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบผ่านทาง Facebook-GM Thai Energy และผลการดำเนินงาน ดังกล่าวยังถูกสื่อสารและนำเสนอในที่ประชุมระหว่าง GM Global 29 ศูนย์ผ่านการประชุมสายระหว่างประเทศ โดยการนำเสนอผ่าน Share Point และเผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านฐานข้อมูล Best Practice Home Page ซึ่งเป็นเว็บไซต์ส่วนกลางที่ทุกบริษัทในเครือ GM สามารถเข้าถึงข้อมูลการนำเสนอได้ เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบหรือประยุกต์ใช้ในการผลิตในกลุ่มบริษัท GM ต่อไป

ศูนย์การผลิตของ GM เป็นบริษัทรถยนต์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 50001 ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยที่ผ่านมา ศูนย์การผลิตของ GM ยังได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2017 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน GM ประเทศไทย เป็นเพียง 1 ใน 2 บริษัทรถยนต์และเป็น 1 ใน 7 ศูนย์การผลิตในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานในประเภทโรงงานควบคุม จัดโดยกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ทั้งยังได้รับรางวัล ENERGY STAR® Challenge สำหรับภาคอุตสาหกรรม (ENERGY STAR Challenge for Industry) ของหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสหรัฐ (EPA) 3 ปีติดต่อกัน โดยสามารถการใช้พลังงานในการปฏิบัติงานในสายการผลิตรถกระบะลง 20%

พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเดินระบบของภาคอุตสาหกรรม ให้ขับเคลื่อน ไปพร้อมกับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม การอนุรักษ์พลังงานควบคู่
ไปกับระบบการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยังมีส่วนช่วยลดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save