สร้างสังคมอัจฉริยะคาร์บอนต่ำด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี


ในงานประชุม TrustInTech Summit 2021 ซึ่งจัดขึ้นทางออนไลน์โดยหัวเว่ย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 คุณโหว จินหลง รองประธานอาวุโสของหัวเว่ยและประธาน Huawei Digital Power ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อ “สร้างสังคมอัจฉริยะคาร์บอนต่ำด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี” (Building a Low-carbon, Smart Society with Technological Innovation) ในการบรรยายดังกล่าว คุณโหวกล่าวว่า “ในอีก 30-40 ปีข้างหน้า เทคโนโลยีอัจฉริยะและการมุ่งบรรลุเป้าหมายคาร์บอนต่ำจะได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น การพัฒนาระบบอัจฉริยะจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ขณะที่การลดรอยเท้าคาร์บอนก็ต้องใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ขณะที่แนวโน้มเหล่านี้ดำเนินต่อไป อุตสาหกรรมพลังงานระดับโลกก็จะเปลี่ยนจากการพึ่งพิงทรัพยากรไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี”

ต่อไปนี้คือข้อความจากการบรรยายของคุณโหว

ความอัจฉริยะและเป้าหมายต่ำคือสองเทรนด์หลักที่เคลื่อนไปข้างหน้า

ในอีก 30-40 ปีข้างหน้า เทคโนโลยีอัจฉริยะและการมุ่งบรรลุเป้าหมายคาร์บอนต่ำจะได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น อุตสาหกรรมพลังงานคาร์บอนต่ำครอบคลุมถึงการผลิตพลังงานสะอาด การเปลี่ยนการบริโภคพลังงานให้เป็นระบบไฟฟ้า และการจัดตารางเวลาการใช้แบบพลังงานอัจฉริยะ

Huawei Digital Power มุ่งบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง พัฒนาพลังงานสะอาด และส่งเสริมการเปลี่ยนระบบพลังงานให้เป็นดิจิทัล ด้วยการพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตพลังงานสะอาด การเปลี่ยนระบบพลังงานให้เป็นดิจิทัล การเปลี่ยนระบบคมนาคมขนส่งเป็นไฟฟ้า โครงสร้างไอซีทีสีเขียว และพลังงานอัจฉริยะแบบบูรณาการ เราทำงานร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าระดับโลกในการสร้างครัวเรือน, อาคาร, โรงงาน, สถานศึกษา, หมู่บ้าน และเมืองคาร์บอนต่ำ ซึ่งในท้ายที่สุดจะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงจากโลกคาร์บอนต่ำสู่โลกที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

เทคโนโลยีเพื่อโลกที่ดีกว่า การพัฒนาพลังงานสะอาดและส่งเสริมการเปลี่ยนระบบพลังงานให้เป็นดิจิทัล

ภาคพลังงานระดับโลกกำลังเข้าสู่การเป็นดิจิทัล และเทคโนโลยีดิจิทัลได้ทำให้ระบบพลังงานมีความอัจฉริยะมากขึ้น ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง หัวเว่ยใช้ระบบดิจิทัลจัดการระบบไฟฟ้าตามแนวคิด ‘Use bits to manage watts’ เพื่อพัฒนาระบบเซนเซอร์ ระบบควบคุม และระบบบริหารจัดการดิจิทัลสำหรับระบบพลังงาน

ในการก้าวไปข้างหน้า เราจะมุ่งพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดังต่อไปนี้

ประการแรก เราจะช่วยสร้างระบบไฟฟ้าใหม่ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก ในมณฑลซิงไห่ในจีน เราได้ช่วยให้ Huanghe Hydropower Development สร้างฐานพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยใช้พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานน้ำ ใช้สายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อส่งพลังงานไฟฟ้าสะอาดไปยังหลายพันครัวเรือนในพื้นที่ที่อยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตร ตัวอย่างเช่น มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2.2 กิกะวัตต์ที่มีแผงโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนกว่า 5 ล้านแผงครอบคลุมพื้นที่ 56 ตารางกิโลเมตร และผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดเกือบ 5 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี โรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังได้พัฒนาระบบนิเวศในท้องถิ่น ด้วยการแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมานฉันท์

ประการที่สอง ในการเปลี่ยนระบบพลังงานให้เป็นดิจิทัล เราจะสร้างแฝดดิจิทัลของโลกพลังงาน เทคโนโลยีดิจิทัลจะเอื้อให้เกิดการผลิต การส่งจ่าย การถ่ายโอน และการบริโภคพลังงานที่เป็นไปอย่างอัจฉริยะมากขึ้น

ประการที่สาม ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เราสามารถเปลี่ยนนิยามประสบการณ์การขับขี่และความปลอดภัยของผู้บริโภคในยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ยานยนต์ไฟฟ้าทำได้ดีกว่ายานยนต์เชื้อเพลิงฟอสซิสในแง่ของความเร่ง ความเสถียร และความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น ด้วยการชาร์จระยะเวลาเพียง 10 นาที ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้ได้เป็นระยะทาง 200 กิโลเมตร

ประการที่สี่ เราจะต้องการศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายการสื่อสารสีเขียวคาร์บอนต่ำ เพื่อที่แต่ละวัตต์จะได้สนับสนุนสมรรถนะการประมวลผลและการเชื่อมต่อได้มากขึ้น จนในท้ายที่สุดโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีจะได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลสีเขียว

ประการที่ห้า ด้วยโซลูชันพลังงานอัจฉริยะแบบบูรณาการ เราสามารถบูรณาการแหล่งไฟฟ้า กริดไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า และระบบกักเก็บไฟฟ้าเพื่อสร้างอาคารและสถานศึกษาคาร์บอนต่ำ ซึ่งจะลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน ในเขตฝูเถียนในเซินเจิ้น นอกจากนี้ Huawei Digital Power ยังได้สร้างวิทยาเขต Antuoshan แห่งใหม่ของบริษัท ซึ่งจะเป็นวิทยาเขตขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีการปล่อยคาร์บอนเกือบศูนย์ วิทยาเขตแห่งนี้คาดว่าจะเปิดในปี 2565 และเมื่อเปิดแล้ว จะผลิตกระแสไฟฟ้าสีเขียว 1.5 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี อีกทั้งลดการบริโภคพลังงานต่อปีจาก 14 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงเหลือ 7 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 Huawei Digital Power ได้ช่วยให้ลูกค้าผลิตพลังงานไฟฟ้าสีเขียวรวม 443,500 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงและประหยัดไฟฟ้ารวม 13,600 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เทียบได้กับการลดการปล่อยคาร์บอน 210 ล้านตันและการปลูกต้นไม้ 290 ล้านต้น

ร่วมมือกันสร้างสังคมคาร์บอนต่ำอัจฉริยะ

แผนการที่ยิ่งใหญ่สำหรับการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนอยู่ตรงหน้าของเราแล้ว ขอให้ทุกมาร่วมมือกันกับคู่ค้าในอุตสาหกรรมของเราทั้งในขั้นต้นน้ำและปลายน้ำ รวมถึงรัฐบาล องค์กรอุตสาหกรรม และองค์กรจัดการมาตรฐานในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันและมีส่วนช่วยในการพัฒนานวัตกรรมพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก เมื่อร่วมมือกัน เราก็จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิวัติพลังงานคาร์บอนต่ำและอัจฉริยะ สร้างสังคมคาร์บอนต่ำและอัจฉริยะ และมีอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดีกว่าได้!


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save