สัมมนาเชิงวิชาการ “ความปลอดภัยและข้อปฎิบัติสำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง และระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงจักรไฟฟ้า”


สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความปลอดภัยและข้อปฎิบัติสำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง และระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงจักรไฟฟ้า (High Voltage Substation Equipment, Motor and Generator: Safety, Operation and Maintenance) ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง Arnoma โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้านับเป็นหัวใจอันสำคัญยิ่งในการลดค่าใช้จ่ายต้นทุน และทำให้เกิดความมั่นคง เชื่อถือได้ในการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ภารกิจอันสำคัญนี้นับเป็นที่สนใจยิ่งในปัจจุบันเนื่องจากมีภาวะการแข่งขัน เชิงพาณิชย์สูงยิ่งขึ้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่จำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญและสามารถเสริมสร้างมาตรการป้องกันอย่างถูกวิธีทั้งทางเทคนิคและการจัดการ และมิให้เกิดผลเสียหายจากอุปกรณ์ไฟฟ้าขัดข้อง

สมาคมวิศกรไฟฟ้าและอีเลคโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE – Power & Energy Society – Thailand Chapter โดยการสนับสนุนด้านวิชาการจาก กฟน., กฟภ. และ กฟผ. ได้เล็งเห็นว่า ควร จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติสำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงจักรไฟฟ้า” เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และโรงจักรไฟฟ้าของไทย

งานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความปลอดภัยและข้อปฎิบัติสำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง และระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงจักรไฟฟ้า

 

โดยงานสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่วิศวกรไฟฟ้า และช่างไฟฟ้าเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เปิดโอกาสให้มีการปรึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมทุกคนและร่วมกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้และเทคนิคก้าวหน้าจากผู้เชี่ยวชาญในงานบำรุงรักษา

เหมาะสำหรับวิศวกรและช่างอาวุโสที่ปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและเอกชนอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานระบบกำลังไฟฟ้าขนาดมากกว่า 1,000 kVA (มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง จำนวน 18 PDUs)

สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2354-5333 ต่อ 500 / 510 (คุณภัทรกันต์ / ศิริภักตร์) e-mail : seminar@greennetworkseminar.com ดูรายละเอียดหัวข้อการบรรยาย และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.greennetworkseminar.com/safety