สัมมนา “สถานีไฟฟ้าแรงสูง: ข้อกำหนด การเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน”


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “สถานีไฟฟ้าแรงสูง: ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน” (High Voltage Substation: Connection Code, Design, Testing and Commissioning) ในระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล

พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มนุษย์นํามาใช้เป็นพลังงานสําหรับเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้สามารถทํางานได้ พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจําเป็นต่อการดําาเนินชีวิตของมนุษย์ ในปัจจุบัน และเป็นตัวแปรสําคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม ด้านบริการ และด้านคุณภาพชีวิต การใช้พลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีตามอัตราการเพิ่มจํานวนประชากรและความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผ่านมายังผู้ใช้ไฟฟ้า ทางระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าปรับแรงดันที่เหมาะสม ความเข้าใจในการออกแบบ การใช้งานและการบํารุงรักษาสถานีไฟฟ้าจึงมีความสําคัญต่อความความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

สัมมนา “สถานีไฟฟ้าแรงสูง: ข้อกำหนด การเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน”

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter ได้เล็งเห็นถึง ความสําาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “สถานีไฟฟ้าแรงสูง: ข้อกําหนดการเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนําเข้าใช้งาน” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของไทย โดยการสนับสนุนวิชาการจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติโดยตรง

วัตถุประสงค์

  • สร้างความรู้ ความเข้าใจและนําาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ ทดสอบ และนําาเข้าใช้งาน สถานีไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Cost-Effective, Intelligent, High Performance, Compact Design
  • เพื่อนําาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ควบคุม และปฏิบัติการระบบไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม
  • เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้อบรมด้วยกัน และสามารถ ถามปัญหาได้โดยตรงจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์

กลุ่มเป้าหมาย

  • วิศวกรไฟฟ้าของบริษัทผลิตไฟฟ้า
  • วิศวกรไฟฟ้าของการไฟฟ้า
  • นิสิต นักศึกษา นักวิจัยที่ศึกษาค้นคว้าในเรื่องสถานีไฟฟ้าแรงสูง
  • วิศวกรที่สนใจในเรื่องสถานีไฟฟ้าแรงสูง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร: 0-2354-5333 Ext. 500 (คุณภัทรกันต์) / 503 (คุณณัฐชญาณ์)
แฟกซ์: 0-2354-5322
อีเมล์: seminar@greennetworkseminar.com

*** สมาคมฯ ให้ความสําคัญกับมาตรการของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 แก่ผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรทุกท่าน ทางสมาคมฯ ได้จัดสัมมนาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคําแนะนําของทางราชการ