สัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล: แนวคิด การออกแบบ การจัดการ และกรณีศึกษา”


สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล: แนวคิด การออกแบบ การจัดการ และกรณีศึกษา ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

สมาร์ทซิตี้ (Smart City) หรือ เมืองอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการสังคม คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยใน การลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้โดยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมืองอัจฉริยะมี องค์ประกอบของเครือข่ายที่มีการควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ในทุกสรรพสิ่ง: Internet of Things (IoTs) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อระหว่างกันของอุปกรณ์เซนเซอร์ (Sensor) ที่ทําาหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจวัด การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โดยแปลงเป็นข้อมูลและประมวลผล โดยข้อมูลเหล่านี้ ถูกส่งต่อผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร (Networking Communication) ไปยัง ดาตาเซนเตอร์ (Data Center) หรือศูนย์ข้อมูล เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการวิเคราะห์แยกแยะข้อมูล (Data Analytic) สําาหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดกระบวนการ ทํางานอย่างเป็นระบบและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในองค์กรหรือประชาชน และคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรหรือเมืองให้มีประสิทธิภาพ

สัมมนาหัวข้อเรื่อง เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล

*** สมาคมฯ ให้ความสําคัญกับมาตรการของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 แก่ผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรทุกท่าน ทางสมาคมฯ ได้จัดสัมมนาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคําแนะนําของทางราชการ และรองรับการสัมมนาแบบออนไลน์ (Webinar)

 

วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาฯ

  1. สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบสมาร์ทซิตี้ (Smart City) หรือ เมืองอัจฉริยะ และดาตาเซนเตอร์ (Data Center)
  2. ถ่ายทอดแนวคิดในการบริหารจัดการด้านเทคนิคและการเงินระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสําหรับเมืองอัจฉริยะ
  3. รับทราบถึงมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานในการสร้างระบบเมืองอัจฉริยะและดาตาเซนเตอร์สําหรับประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้กับองค์กรหรือเมืองที่ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนเกี่ยวข้อง
  4. เพื่อศึกษาดูงานเมืองอัจฉริยะและดาตาเซนเตอร์เพื่อเพิ่มประสบการณ์และทักษะในการเรียนรู้และทําาความเข้าใจในการประยุกต์ใช้กับองค์กรหรือเมืองที่ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ

  1. ผู้บริหารระดับสูงในระดับกําาหนดนโยบายขององค์กร เช่น CEO, COO, CIO, CFO, CTO etc.
  2. ผู้อําานวยการศูนย์ข้อมูลหรือผู้อําานวยการด้านนโยบายของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
  3. ที่ปรึกษาด้านเมืองอัจฉริยะ และดาตาเซนเตอร์ (Data Center) หรือ ศูนย์ข้อมูล
  4. บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่สนใจทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานสัมมนาฯ ได้ที่

โทร: 0-2354-5333 Ext. 500 (คุณภัทรกันต์) / 503 (คุณศิริภักตร์)
แฟกซ์: 0-2354-5322
อีเมล์: seminar@greennetworkseminar.com
ดูรายละเอียดหัวข้อการบรรยายและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.greennetworkseminar.com/smartcity/