ภาครัฐ-ภาคเอกชน จัดเสวนา เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดเสวนา เรื่อง “Environment Crisis : สิ่งแวดล้อมวิกฤต ทุกชีวิตต้องช่วยกัน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2562 โดยมี ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต กล่าวว่า การจัดงานเสวนาในครั้งนี้ วว. เล็งเห็นปัญหาสภาวะแวดล้อมของโลกกำลังส่งผลคุกคามต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในทุกพื้นที่ทั่วโลกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เข้าสู่ภาวะวิกฤติ (Climate Crisis) ซึ่งในประเทศไทยได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการเผชิญกับวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่าง ๆ รวมถึงมลพิษพลาสติกที่คร่าชีวิตทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ ดังนั้น แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมวิกฤตเพื่อพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบของเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวตามเป้าหมาย SDGs เพื่อรองรับการวิกฤติสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ โดยเริ่มต้นจากคนในครอบครัว ชุมชน สังคมไปจนถึงระดับประเทศเพื่อให้สร้างสังคมที่น่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกหลานไทยในอนาคต

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต
ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

การจัดเสวนาในหัวข้อดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเสนอแนวความคิดแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา นายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. และ ดร.อัญชนา พัฒนสุพงษ์ ผู้อำนวยการปฏิบัติการการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ

นิทรรศผลิตภัณฑ์สินค้าทางชีวภาพหลากหลาย และเทคโนโลยีที่ใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุรีไซเคิ่ล

ขณะเดียวกัน ภายในงานได้จัดนิทรรศผลิตภัณฑ์สินค้าทางชีวภาพหลากหลาย และเทคโนโลยีที่ใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุรีไซเคิ่ลจากหน่วยงาน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช พื้นที่สงวนชีวมณฑล UNESCO จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ และงานบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเขียว เพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับงานบริการสีเขียวซึ่งจะทำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิก สิ่งที่จะมีผลต่อการทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกันลดโลกร้อน

งาน “Eco Fest by Ecotopia”

ในขณะที่ภาคเอกชนได้จัดงานรวมพลคนรักษ์โลกต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562 ในงาน “Eco Fest by Ecotopia” จากบริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นกิจกรรมเสวนา พร้อมแสดงนิทรรศการผลิตภัฑ์ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติและกระบวนการแยกขยะ ฯลฯ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรับผิดชอบสังคมร่วมกันในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ สยามดิสคัฟเวอร์รี่ ราชประสงค์