“เฮงเค็ล” กำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ มุ่งเน้นนโยบายการลดขยะพลาสติกในปี 2568


“เฮงเค็ล” กำหนดกรอบกลยุทธ์สำหรับอนาคตและกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ มุ่งเน้นการหลีกเลี่ยงและลดขยะพลาสติกในปี 2568 และการเป็นบริษัทที่มีสภาพภูมิอากาศด้านบวกในปี 2583 เพื่อบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนและการปกป้องสภาพภูมิอากาศโลก

บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด เผยแพร่รายงานความยั่งยืนครั้งที่ 29 โดยให้รายละเอียดผลการดำเนินงานและความคืบหน้าเกี่ยวกับความยั่งยืนในทุกมิติ พร้อมกำหนดกรอบกลยุทธ์สำหรับอนาคตและกำหนดเป้าหมายใหม่ที่สำคัญ ๆ เช่น การหลีกเลี่ยงและลดขยะพลาสติกในปี 2568 และการเป็นบริษัทที่มีสภาพภูมิอากาศด้านบวกในปี 2583

คาร์สเทน โนเบล

โดย คาร์สเทน โนเบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮงเค็ลฯ กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของเฮงเคลมานานหลายทศวรรษ ในขณะที่การทำงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อที่จะผลักดันให้ทันกับเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับปี 2563 จึงได้ยกระดับความมุ่งหมายสู่อนาคตด้วยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปกป้องสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมให้กับโลก เพื่อทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและความก้าวหน้าทางสังคม เป็นกรอบยุทธศาสตร์ใหม่ที่จะขับเคลื่อนขีดความสามารถในการการแข่งขัน”

ซิลวี นิโคล

ซิลวี นิโคล สมาชิกคณะกรรมการบริหารของเฮงเค็ล ผู้รับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวว่า “ในอีกห้าปีข้างหน้าจะเป็นตัวตัดสินทั้งในระดับโลกและสำหรับเราในฐานะบริษัท เราต้องแน่ใจว่าเราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องในการลดภาวะโลกร้อนและส่งมอบตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และด้วยวิสัยทัศน์ของเราต้องการเป็นบริษัทที่มีสภาพภูมิอากาศเชิงบวกภายในปี 2583 เราได้ดำเนินการข้ามไปอีกหนึ่งขั้นแล้วในการสร้างสมดุลทางคาร์บอน และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเฮงเค็ลฯ ที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราต้องการผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในการดำเนินงานของเราและทำงานร่วมกับคู่ค้าของเราตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อร่วมกันปกป้องโลกของเรา”

ทั้งนี้ ความก้าวหน้าที่แข็งแกร่งสู่เป้าหมายความยั่งยืนปี 2563 โดยเป้าหมายภายในปี 2573 เฮงเค็ล มีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจมากขึ้นสามเท่า เมื่อเทียบกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปีฐาน 2553 นี่เป็นรากฐานที่สำคัญของกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเฮงเค็ล ปลายปี 2562 ที่ผ่านมา เฮงเค็ล สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึงร้อยละ 56 (เมื่อเทียบกับปี 2553 ) ขณะเดียวกัน เฮงเค็ล ประสบความสำเร็จแล้ว 3 ด้านในปี 2563 โดยถึงเป้าหมายก่อนกำหนดเวลาทั้งในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 31 และลดปริมาณการปล่อยของเสียของสินค้าต่อตันได้ร้อยละ 40 ปรับปรุงในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ร้อยละ 42 และสำหรับปริมาณการใช้น้ำต่อสินค้าหนึ่งตันลดลงไปร้อยละ 28 เทียบกับปี 2553 ซึ่งเป้าหมายที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี้คาดว่าจะสามารถดำเนินการให้ได้ถึงร้อยละ 30

ขณะเดียวกัน ทางด้านเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการปกป้องสภาพภูมิอากาศในความต้องการที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อที่จะลดภาวะโลกร้อนนั้น เฮงเค็ล ได้วางวิสัยทัศน์ระยะยาวโดยจะเป็นบริษัทที่มีสภาพภูมิอากาศในเชิงบวกและสร้างความคืบหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องของห่วงโซ่คุณค่า โดยกำหนดการเป็นบริษัทที่มีสภาพภูมิอากาศในเชิงบวกภายในปี 2583 บริษัท เฮงเคลฯ มีแผนที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของการผลิตลงร้อยละ 65 ภายในปี 2568 เฮงเค็ล ตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมายนี้โดยการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน ภายในปี 2583 บริษัทเฮงเค็ล มีจุดมุ่งหมายที่จะแปลงเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เหลือทั้งหมดจากการผลิตมาใช้เป็นทางเลือกในการสร้างสมดุลทางสภาพภูมิอากาศที่เป็นกลางและเป็นผู้ส่งต่อพลังงานที่มีสมดุลคาร์บอนนี้ให้กับผู้อื่นต่อไป และยังต้องการที่จะยกระดับของแบรนด์และเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ลูกค้า ผู้บริโภคและซัพพลายเออร์สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 100 ล้านตัน ภายใน 10 ปี จนถึงปี 2568

นอกจากนี้ เป้าหมายใหม่ด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับปี 2568 สำหรับความคืบหน้าและกิจกรรมด้านบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้น เฮงเค็ล เพิ่มความมุ่งมั่น เสริมความแข็งแกร่งด้วยการตั้งเป้าหมายใหม่ด้านบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนที่ท้าทายมากขึ้นไปอีกสำหรับปี 2568 ดังนี้

 1. บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของเฮงเค็ล ต้องสามารถนำไปรีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดได้ 100%
 2. เฮงเค็ล มุ่งที่จะลดปริมาณพลาสติกบริสุทธิ์จากแหล่งฟอสซิลในผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคลงร้อยละ50 สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้โดยการเพิ่มสัดส่วนของพลาสติกรีไซเคิลสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วโลกให้ได้มากกว่าร้อยละ 30 โดยการลดปริมาณพลาสติก และเพิ่มปริมาณการใช้พลาสติกชีวภาพให้มากยิ่งขึ้น
 3. เฮงเค็ล ต้องการที่จะช่วยป้องกันไม่ให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลใด ๆ ในสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงสนับสนุนการจัดเก็บขยะและริเริ่มเรื่องของการรีไซเคิล รวมทั้งลงทุนในโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะส่งเสริมการรีไซเคิลทั้งวงจร โดยมีเป้าหมายให้ข้อมูลด้านการรีไซเคิลแก่ผู้บริโภค 2,000,000,000 ล้านคนต่อปี เพื่อนโยบายลดขยะให้เหลือศูนย์

อย่างไรก็ตาม บริษัท เฮงเคลฯ มีนโยบายรับผิดชอบด้านการจัดหาวัตถุดิบที่จะส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนและเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า องค์ประกอบที่สำคัญของกลยุทธ์ในการจัดหาวัตถุดิบคือ การร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความริเริ่มด้านเคมีเพื่อให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน (Together for Sustainability – The Chemical Initiative for Sustainable Supply Chains: TfS) ซึ่งร่วมพันธมิตรทั้งหมด 23 ราย จากอุตสาหกรรมเคมีทั้งหมด สิ่งนี้จะช่วยทำให้บริษัทเฮงเค็ลฯ สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยยกระดับศักยภาพผ่านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดโซลูชั่นที่ล้ำยุค


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save