แบตเตอรี่ Li-ion 1GWh เกิดขึ้นแล้วที่ฉะเชิงเทรา Blue Tech City The Future for Today


จากความฝันอันไร้ขีดจำกัดของวิศวกรหนุ่มที่เคยได้ทำงานด้านการวิเคราะห์โครงการ จากวันนั้นได้สร้างและน้ำพา E@ : Energy Absolute ผ่านร้อนผ่านหนาวจนแข็งแกร่งในโลกของพลังงานบริสุทธิ์ จวบจนวันนี้ E@ ได้ก่อให้เกิด บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด 1 GWh แห่งแรกในอาเซียน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยเครื่องจักร เครื่องกลที่คัดสรรแล้ว “อมิตา” กำลังจะเปลี่ยนสมการประเทศไทยให้เป็นสมการเพื่ออนาคต

บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอุตสาหกรรม New S-Curve และมุ่งมั่นในการผลักดันให้ ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีอุตสาหกรรมการผลิต และจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นหัวใจสำคัญในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) และด้านระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage System : ESS) เป็นต้น โดยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกักเก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของพลังงานทดแทน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาด E@ จึงได้ เข้าลงทุนใน Amita Technologies Inc. (AMITA-Taiwan) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และเป็นบริษัทจดทะเบียนใน Emerging Stock Market ของตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัย พัฒนา และผลิตแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแบตเตอรี่พลังงานสะอาด ถูกคิดค้นและ พัฒนาขึ้นเพื่อน้ำมาใช้ทดแทนแบบเดิมชนิดที่เป็นตะกั่วกรด และสอดคล้อง กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่กลายเป็นเทรนด์ใหม่ของโลก ได้รับการ ยอมรับว่าเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานที่ดีที่สุด ณ ปัจจุบัน อายุใช้งานนาน น้ำหนักเบา และในขณะนี้ประเทศไทยเรากำลังจะมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

โรงงานผลิตแบตเตอรี่

เมื่อเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการขนส่งในชีวิตประจำวัน มีส่วนสำคัญในการช่วยลดมลภาวะ PM2.5 และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้น้ำเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเข้ามาลงทุนในประเทศ ณ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก หรือ “EEC”

ระบบกักเก็บพลังงาน

เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้โรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถเปลี่ยนมาเป็นโรงงานไฟฟ้าหลักได้ ด้วยการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ไว้ในแบตเตอรี่ ทำให้จ่ายไฟได้อย่างสม่ำเสมอแม้ในช่วงเวลาที่ไม่มีลมหรือแสงแดด และสามารถน้ำไป เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าได้ ทุกประเภท ถือได้ว่าเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาดกำลัง การผลิตเริ่มต้นขนาด 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี หรือ Giga Factory แห่งแรก ในอาเซียนที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถผลิตแบตเตอรี่เพื่อน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง

เมื่อเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเข้ามา มีบทบาทสำคัญต่อการขนส่งในชีวิต ประจำวัน มีส่วนสำคัญในการช่วยลดมลภาวะ PM2.5 และการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่งผลให้เกิดการ ปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์ ในประเทศ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้นำเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน เข้ามาลงทุนในประเทศ ณ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐภายใต้ โครงการ EEC

โรงงานของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

โรงงานของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เฟสแรกตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ บนพื้นที่กว่า 91 ไร่ มีพื้นที่เฉพาะส่วนการผลิตกว่า 80,000 ตารางเมตร เน้นออกแบบสายการผลิตให้ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ Automatic Warehouse, AGV ขนของในสายการผลิต ตลอดจนเครื่องจักรต่างๆ ในกระบวนการผลิต มีการน้ำอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้า Energy Storage System (ESS) ที่ใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตเองภายในกลุ่มบริษัทฯ มาใช้ในโรงงาน เพื่อสร้างเสถียรภาพการจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องจักรภายในโรงงานและเพื่อ ใช้เป็นไฟฟ้าสำรองให้กับเครื่องจักรในกรณีที่เกิดไฟตกหรือไฟดับ

ปัจจัยสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ คือ ต้องลดความชื้นในกระบวนการผลิตให้ต่ำลง เหลือความชื้นในกระบวนการขึ้นรูปเซลล์แบตเตอรี่น้อยที่สุด บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ มีการสร้าง Dry Room ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนในการออกแบบเซลล์แบตเตอรี่ เป็นการมองจากต้นไปจนถึงปลายทาง (End of Life) ของแบตเตอรี่ ออกแบบโดยใช้ Zig Zag Stacking ในกระบวนการขึ้นรูปเซลล์ เพื่อให้สามารถคัดแยกแผ่นขั้วบวกและลบ ในขั้นตอนการแยกชิ้นส่วนเซลล์ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน เพื่อการรีไซเคิลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศตามเป้าหมาย Thailand 4.0 และจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยยังคง เป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมสร้างสังคมน่าอยู่ ลดการสร้างมลภาวะ และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการคมนาคมขนส่ง ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานสะอาด ที่ช่วยลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างเมืองที่จะมีการเติบโตอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริง และช่วยให้ ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี พ.ศ. 2583

โรงงานผลิตแบตเตอรี่

เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้โรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถเปลี่ยนมาเป็นโรงงานไฟฟ้าหลักได้ ด้วยการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ไว้ในแบตเตอรี่ ทำให้จ่ายไฟได้ อย่างสม่ำเสมอแม้ในช่วงเวลาที่ไม่มีลมหรือแสงแดด และสามารถนำไป เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าได้ทุกประเภท

วันนี้ชุมชนอำเภอเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่างมีรอยยิ้มและมีแววตา ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง จากผู้ไร้ที่ดินทำกิน สู่การเป็นเจ้าของที่ดิน พร้อมสร้างอนาคตให้ลูกหลานที่จะเติบโตว่าจะมีงานดีๆ ใกล้บ้านเกิด ด้วยการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัท Energy Absolute


Source: นิตยสาร Green Network ฉบับที่ 109 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 คอลัมน์ บทความ โดย พิชัย ถิ่นสันติสุข


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save