ตลาดยิ่งเจริญ ร่วมมือเปิดปฐมฤกษ์เปิดตัวโครงการ”คิดจากคลอง” จับมือภาคประชาชน ภาครัฐ จิตอาสา พัฒนาคลองลำผักชี พลิกน้ำเสียให้เป็นแหล่งพักผ่อน


“ตลาดยิ่งเจริญ” จับมือภาคประชาชน ภาครัฐ จิตอาสา ร่วมใจพัฒนาสภาพคลองสาธารณะลำผักชี พลิกน้ำเสียให้เป็นแหล่งพักผ่อน เปิดตัวโครงการ “คิดจากคลอง” เดินหน้าฟื้นฟูสภาพคลองสาธารณะ เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน มุ่งเน้นแนวคิด “ใช้คลองเป็นศูนย์กลางนำการพัฒนาชุมชนและเรียนรู้จากคลอง” ค้นคว้านวัตกรรมเพื่อนำมาปรับใช้กับสภาพจริง มุ่งมั่นคืนคลองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ เริ่มระยะแรกสองคลองร่วมกับเขตบางเขน ได้แก่ คลองลำผักชี (ตลาดยิ่งเจริญ) และคลองจรเข้บัว (วัชรพล) มั่นใจสิ้นปีเห็นน้ำใสคุณภาพดี ตั้งเป้าโชว์โครงการต้นแบบชาวบางเขน หวังชวนทุกภาคส่วนขยายผลทั่วกรุงและเมืองไทย ตอกย้ำแนวคิดเวนิสตะวันออกเมืองไทย

พิธีเปิด โครงการคิดจากคลอง
พิธีเปิด โครงการคิดจากคลอง

นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ เปิดเผยว่า ตลาดยิ่งเจริญได้รับความกรุณาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนการพัฒนาคลองสาธารณะเพื่อประโยชน์ประชาสังคม ร่วมกับสำนักงานเขตบางเขน สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพอากาศ องค์กรเอกชน ภาคสังคม รวมถึงจิตอาสาประชาชน ร่วมเปิดปฐมฤกษ์โครงการ “คิดจากคลอง” ซึ่งเกิดจากความสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยประชาชนในชุมชนตนเอง มีภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน นำนวัตกรรมการการบำบัดคลอง ติดตั้งระบบให้แก่ชุมชน เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกเยาวชน คนรุ่นใหม่ ให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมนำแนวคิด “ใช้คลองเป็นศูนย์กลางนำการพัฒนาชุมชนและเรียนรู้จากคลอง” ตลอดจนการต่อยอดการพัฒนาชุมชนโดยตรง ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะของประชาชน

จิตอาสาประชาชนดำเนินกิจกรรมคิดจากคลอง
จิตอาสาประชาชนดำเนินกิจกรรมคิดจากคลอง

การดำเนินโครงการในระยะแรก กำหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือน มีนาคม – ธันวาคม 2564 ได้ร่วมมือร่วมใจกับทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนโครงการ มุ่งพัฒนาให้ “คลองลำผักชี” ซึ่งช่วงปลายของคลอง ความยาวกว่า 180 เมตร ผ่านตลาดยิ่งเจริญ ให้มีความสะอาด และคุณภาพน้ำดีขึ้น ไม่เป็นมลพิษ โดยเริ่มต้นด้วยการได้รับความกรุณาจากภาครัฐ “ขุดลอกท้องคลองนำสิ่งปฏิกูลสะสมออกจากคลอง” ตั้งแต่วันที่ 8-15 มีนาคม 2564 และนำนวัตกรรมลงติดตั้ง เพื่อบำบัดน้ำเสียในคลอง อันเป็นการปรับภูมิทัศน์ ลดมลพิษ และเสริมสร้างสุขภาวะให้กับประชาชนในย่านสะพานใหม่ มุ่งหวังต่อยอดเป็นโครงการต้นแบบของชาวบางเขน เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน เป็นการน้อมนำทำความดีด้วยหัวใจ ตามพระราชปณิธาน และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 และน้อม ฯ ถวาย “คลองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ” เป็นพระราชกุศล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และผู้บริหารตลาดยิ่งเจริญร่วมฉีดพ่นจุลินทรีย์ลงในคลอง.
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และผู้บริหารตลาดยิ่งเจริญร่วมฉีดพ่นจุลินทรีย์ลงในคลอง.

ทั้งนี้นวัตกรรมที่นำมาติดตั้งระบบเพื่อบำบัดในครั้งนี้ โดยหลักการใช้วิธีการบำบัด อ็อกซิเดชั่นชีวภาพ ( Biological contact oxidation) เพื่อปรับปรุง แก้ไข น้ำเน่าเสีย โดยจะไม่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน ทั้งยังเป็นผลดี และส่งเสริมการดำรงอยู่ของสัตว์น้ำ สร้างระบบนิเวศน์ทางน้ำให้ดีขึ้นและยั่งยืน โดยการเติมอากาศ ใช้จุลินทรีย์ ที่เหมาะสมกับชนิดของน้ำเสียร่วมกันจุลินทรีย์พื้นเมืองที่มีอยู่ ทำการย่อยสลายสิ่งสกปรกที่ละลายอยู่ในน้ำได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถควบคุมการเกิดมลพิษและปรับสภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง ระบบตัวกลางชีวภาพ BIO-MEDIA สำหรับเลี้ยงให้เชื้อจุลินทรีย์เกาะติด ทำการย่อยสลายน้ำโสโครกที่ไหลผ่านจะมีลักษณะคล้ายหญ้าหรือสาหร่ายเทียมที่พื้นคลองของแหล่งน้ำ

รถขุดตักสะเทินน้ำสะเทินบกพระราชทาน.
รถขุดตักสะเทินน้ำสะเทินบกพระราชทาน.

“คลองลำผักชีเมื่อสมัยหลายปีที่ผ่านมา เป็นลำคลองที่ใสสะอาด สามารถว่ายน้ำเล่นได้และชุมชนก็สามารถใช้ประโยชน์จากคลองนี้ได้ เรียกได้ว่าเป็นมิตรกับมนุษย์ แต่ปัจจุบันนี้กลับกลายเป็นปัญหา เพราะน้ำในคลองเน่าเสีย ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างที่เชื่อมโยงถึงกัน เช่น ปัญหามลพิษ สังคม เศรษฐกิจ และสุขภาะของประชาชน มีสาเหตุมาจากการใช้ทรัพยากรอย่างขาดจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม การมีส่วนร่วม และการขาดความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โครงการคิดจากคลอง ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐ และจิตอาสา ที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาคลองลำผักชีเพื่อประชาชนในชุมชนตนเอง” นางสาวณฤมล กล่าว

เรือเก็บขยะใต้น้ำพระราชทาน​
เรือเก็บขยะใต้น้ำพระราชทาน​

ที่ผ่านมาตลาดยิ่งเจริญได้ตระหนักให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งหวังให้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง “คลอง” นำไปสู่การเป็น “ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม” ทั้งประชาคมตลาด และชุมชนโดยรอบ ซึ่งโครงการ “คิดจากคลอง” ได้รับการสนับสนุน จากหลายภาคส่วน เพื่อร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำเสีย และจัดการไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และให้เกิดการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่บริเวณชุมชนโดยรอบ โดยมีเป้าหมายสำคัญร่วมกันเพื่อยกระดับเป็นคลองต้นแบบตอกย้ำแนวคิดเมืองไทยเวนิสตะวันออกของโลก

เรือเก็บขยะใต้น้ำพระราชทาน
เรือเก็บขยะใต้น้ำพระราชทาน

นางสาวณฤมล กล่าวต่อว่า ตลาดยิ่งเจริญให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและเป็นนโยบายหลัก “Green Market” โครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของตลาดยิ่งเจริญที่ดำเนินการไปแล้ว เช่น จัดตั้งระบบน้ำเสียอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เปลี่ยนถังขยะให้เป็นแบบแยกประเภททุกจุด รวมถึงการร่วมมือกับสโมสรหมอขยะรักษ์โลกในการนำนวัตกรรม มากำจัดขยะและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบของขยะในตลาดที่มีมากถึง 10 ตันต่อวัน และยังมีโครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยร่วมมือกับกรมอนามัย จนในปัจจุบันมีผู้ค้าในตลาดที่เคยใช้โฟมเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วกว่า 90%

โครงการ"คิดจากคลอง”


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save