โคเวสโตร (ประเทศไทย) จัดโครงการ “Hands for a Brighter World” คืนคุณค่าให้ขยะพลาสติก ภายใต้แนวคิด Fully Circular


23 มิถุนายน 2565: โคเวสโตร ผู้นำด้านวัสดุโพลิเมอร์ระดับโลก จัดโครงการ “Hands for a Brighter World” สร้างสรรค์โลกให้สดใสขึ้นได้ด้วยมือเรา” ขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยการคืนคุณค่าให้ขยะพลาสติก ภายใต้แนวคิด Fully Circular ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพและคืนคุณค่าสู่สังคม โดยมีกิจกรรมการสนับสนุนจุดรับขยะพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิลสำหรับโครงการ “มือวิเศษ กรุงเทพ” ของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ซึ่งร่วมขับเคลื่อนโดยเครือข่ายสังคมลดขยะ Less Plastic Thailand มีเป้าหมายเปลี่ยน “ขวดเพ็ทใส” เป็น “ชุดสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยของพี่ไม้กวาด” หรือพนักงานรักษาความสะอาด ซึ่งมีการส่งมอบไปในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง รวมถึงจุดรับบริจาคอีก 5 จุดในพื้นที่ศูนย์การผลิตโคเวสโตร ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยรณรงค์ให้พนักงานได้ร่วมบริจาคขยะพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ต่อยอดนำกลับมารีไซเคิลสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมอีกครั้ง

ดร.ทีโม สลาวินสกี้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ด้วย พันธกิจของโคเวสโตร คือ การส่งเสริมนวัตกรรมและการเติบโตด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่สามารถทำกำไร และยังเป็นประโยชน์ต่อสังคม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งมอบคุณค่าและความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นหลัง เราจึงทุ่มเทการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เปลี่ยนกรอบความคิดในเรื่องการใช้แล้วทิ้ง ด้วยการค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการใช้ทรัพยากรของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยกระบวนการรีไซเคิลตลอดทั้งวงจร เพื่อช่วยลดปัญหาจากขยะพลาสติก รวมถึงผลักดันการลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตผลิตภัณฑ์ ล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โคเวสโตรได้ประกาศเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Neutrality Target) ภายในปี ค.ศ.2035 ดังนั้นกิจกรรมการคืนคุณค่าให้พลาสติกในโครงการ “มือวิเศษ กรุงเทพ” จึงมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดทำโครงการ “Hands for a Brighter World…สร้างสรรค์โลกให้สดใสขึ้นได้ด้วยมือเรา” ของโคเวสโตร เพราะรวมหัวใจสำคัญของโคเวสโตรในเรื่องความปลอดภัยและความยั่งยืนเข้าด้วยกัน สามารถคืนคุณค่าให้ขยะพลาสติก (Waste to Value) กลับมาเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเรื่องความปลอดภัยของพนักงานทำความสะอาดของ กทม. และกลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมือง มาบตาพุดที่เราจะนำชุดที่ได้จากการรีไซเคิลขวดพลาสติกเหล่านี้ไปมอบให้ต่อไป”
นางสาวกวิสรา วรรธนะพิศิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรประจำภูมิภาคอาเซียน บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด “โครงการ Hands for a Brighter World เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมล่าสุดของ โคเวสโตรที่ตอกย้ำวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมความยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อรักษาสมดุลของทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด และให้ความสำคัญเรื่องคาร์บอนฟุต พริ้นท์ (Carbon Footprint) อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อน รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมยุคใหม่ในระยะยาว และที่สำคัญโครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากในเรื่องความร่วมมือของหลาย ๆ ภาคส่วนที่ตระหนักถึงปัญหา มาร่วมมือกันช่วยลดและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก เพื่อสร้างเสริมความยั่งยืนทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และเพื่อให้โลกได้ยังคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งการจะทำให้เป้าหมายที่วางร่วมกันสำเร็จได้นั้น คนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานเดียวไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ แต่ต้องได้รับการร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจกันจากทุกภาคส่วน และนี่ก็เป็นที่มาของชื่อโครงการค่ะ”

ด้าน นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เผยว่า “กทม. มีนโยบายในการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาคเอกชนเกิดเป็นภาคีเครือข่าย โดยกิจกรรมที่ กทม. รณรงค์และอยากให้แต่ละองค์กรเข้าร่วมสนับสนุนอยู่มีด้วยกัน 4 ด้าน ได้แก่ การใช้พลังงานหมุนเวียน การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการและลดปริมาณขยะ และการบริหารระบบจราจร เริ่มด้วยกิจกรรมปิดไฟลดโลกร้อนซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดร้อมกัน 190 ประเทศทั่วโลกเนื่องในวันปิดไฟเพื่อโลก โดยจัดขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกปี การรณรงค์สร้างการรับรู้กับชุมชน 17 เขตที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักแม่น้ำและตระหนักถึงปัญหาขยะที่เกิดจากชุมชนที่จะลงไปทะเล ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 3 เขต และปัจจุบันมีหลายบริษัทที่ขออาสามาปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะของทาง กทม. หรือให้ กทม.จัดพื้นที่ปลูกต้นใม้ให้เพื่อสนับสนุนนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้นของท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เป็นต้น สำหรับโครงการ “มือวิเศษ กรุงเทพ” เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดย กทม.ทำหน้าที่เป็นคนกลางหาสถานที่ให้ประชาชนมาร่วมบริจาค ซึ่งทางโคเวสโตรได้จัดทำรูปแบบถังแยกขยะพลาสติกให้ดึงดูดและเป็นที่สนใจมากขึ้น ซึ่งจะทำให้นโยบายแยกขยะที่ต้นทาง เกิดขึ้นได้จริงในสังคมของคนกรุงเทพฯ เพราะเป้าหมายสำคัญ คือ ทำอย่างไรจะปลูกฝังให้เยาวชนและคนไทยช่วยกันแยกขยะอย่างเป็นระบบ และหากชุด PPE ที่รีไซเคิลจากขวดเพ็ทใสใช้แล้วประสบความสำเร็จ ได้มาตรฐานทั้งในเรื่องความปลอดภัยและสวมใส่สบายเหมาะสำหรับการทำงาน เราจะนำไปผลิตและแจกให้เป็นสวัสดิการให้กับพนักงานทำความสะอาดของเราให้เป็นแบบเดียวกันนี้ทั้งหมด”

โคเวสโตร เป็นผู้นำด้านวัสดุโพลิเมอร์ระดับโลกที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์โลกที่สดใส ด้วยการขับเคลื่อนหลักการพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผลิตพลาสติกด้วยวิธีการที่ยั่งยืน ด้วยการใช้วัตถุดิบทางเลือก และพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งมีเป้าหมายที่จะลดปริมาณขยะพลาสติก ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ และพัฒนาด้านการจัดการของเสีย รวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลสินค้าหรือวัสดุที่ใช้แล้ว ให้สามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตได้อีกครั้ง นอกจากนี้ โคเวสโตร (ประเทศไทย) ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมนำองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปเผยแพร่เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนให้ใส่ใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดทำสื่อการเรียนการสอน หนังสือชุดสำหรับเด็ก “จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตที่สดใส” หรือ Bright Minds for a Brighter World สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในประเทศไทย เพื่อใช้ในการเรียนรู้เรื่องการแยกขยะภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน จัดอบรมครูต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม และให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และระยอง เป็นต้น


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save