โรงงานเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ฯ ยึดหลัก “Smarter. Greener. Together.” มุ่งสร้างนวัตกรรมพลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า


ขณะนี้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้ความสำคัญต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม หลายบริษัทกำหนดนโยบายแนวทางสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้กับโลก

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2531 เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาด คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมทั่วทั้งกลุ่มในเครือบริษัท เดลต้าฯ โดยนโยบายนี้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพื้นที่ตั้งของโรงงานบริษัท เดลต้าฯ อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งปัจจุบันเดลต้าฯ ก้าวสู่การเป็นสำนักงานใหญ่ในระดับภูมิภาค รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการผลิตในประเทศอินเดียและเอเชียอาคเนย์ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการออกแบบ ดำเนินการผลิต ให้บริการในธุรกิจโซลูชั่นส์สำหรับการจัดการพลังงาน การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการพลังงาน เช่น เพาเวอร์ซิสเต็มสำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยานยนต์ งานโทรคมนาคม ระบบงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ อาคารอัตโนมัติ อุตสาหกรรมการแพทย์ รวมถึง เครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ดีซี-ดีซีคอนเวอร์เตอร์ อะแดปเตอร์ และการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุประหยัดพลังงาน การนำระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน การประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียน การตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้น้ำ และการจัดการพลังงานด้วยโซลูชั่นส์ของเดลต้า

โรงงานเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ฯ

กองบรรณาธิการนิตยสาร Green Network ได้รับเกียรติให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท เดลต้าฯ โดยมี วิชัย ศักดิ์สุริยา รองประธานฝ่ายการดำเนินงานบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย สาโรช เรืองสกุลราช ผู้จัดการฝ่ายการจัดการระบบบริหารขององค์กร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานรวมถึงเป้าหมายการลดการใช้พลังงานลงในปี 2020 พร้อมนำเยี่ยมชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบการจัดการด้านพลังงานภายในโรงงาน อาคารโรงงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาอาคารโรงงาน

สำหรับโรงงานเดลต้าฯ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 70,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมด จำนวน 5 อาคาร (โรงงานในจังหวัดฉะเชิงเทราอีก 2 อาคาร) ซึ่งการออกแบบทุกอาคารคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว (LEED & EEWH) อาทิ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา 20,000 กว่าแผ่นที่สามารถผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และเคลือบสารเซรามิกสะท้อนความร้อนบนหลังคา การติดตั้งใช้งานหลอดไฟอัจฉริยะ LED ที่นำเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวในการสั่งเปิด-ปิดสวิตซ์ไฟฟ้า ในส่วนกรอบผนังอาคารจะทาสีที่ปราศจากสารตะกั่วและปรอท และยังมีสารระเหยต่ำที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังใช้เครื่องทำน้ำเย็นชนิด Magnetic Bearing oil-free chiller ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น สามารถควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารเป็นระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ให้กับพนักงาน รวมถึงการติดตั้งระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการข้อมูลด้านพลังงาน ช่วยให้สามารถติดตาม จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์โดยฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในโครงการนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของเดลต้าฯ ซึ่งมีจำนวนที่ควบคุมผ่านระบบ SCADA ทั้งหมด 7,500 จุด ตลอดจนการติดตั้งพรมดักฝุ่นบริเวณทางเข้าอาคารโรงงาน และติดตั้ง Digital Power Meter บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์วางแผนบริหารจัดการพลังงาน

กองบรรณาธิการนิตยสาร Green Network ได้รับเกียรติให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท เดลต้าฯ

วิชัย ศักดิ์สุริยา ในฐานะผู้จัดการโรงงาน กล่าวว่า “โรงงานเดลต้าฯ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู เรามีพนักงานมากถึง 6,000-7,000 คน โดยคณะผู้บริหารทุกคนจะให้ความร่วมมือและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินตามนโยบายระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงงาน เราจึงใส่ใจและดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและให้มีสุขภาวะที่ดี เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งเดลต้าฯ มีเป้าหมายลดปริมาณการใช้พลังงานลง 30% ภายใน 6 ปี ระหว่างปี 2014-2020 ขณะเดียวกันเราวางเป้าหมายลดการใช้น้ำให้ได้ถึง 30% ภายในปี 2020 นี้ ซึ่งได้ติดตั้งบ่อน้ำด้านหน้าโรงงานขนาด 75 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้เป็นบ่อกักเก็บน้ำฝน การใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำ 100% และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”

วิชัย ศักดิ์สุริยา
วิชัย ศักดิ์สุริยา

สาโรช เรืองสกุลราช กล่าวว่า “นอกจากระบบควบคุมการใช้พลังงานของเดลต้าฯ แล้ว บริษัทฯ ยังนำระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายมาประยุกต์ใช้ เช่น จัดกิจกรรม Energy Week ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านพลังงานแห่งอนาคตของเดลต้าฯ พร้อมกับจัดตั้งทีมพลังงานเพื่อตรวจสอบประเมินผลด้านพลังงาน และเก็บข้อมูลทบทวนการใช้พลังงานทุกสัปดาห์ และทีมบำรุงรักษาดูแลอาคารโรงงานโดยจะแบ่งวิศวกรที่รับผิดชอบแต่ละระบบ ทีมตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบายอากาศ ทีมตรวจวัดระดับแสงสว่างในพื้นที่ทำงาน ทีมตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม และวัดคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อลดผลกระทบจากมลพิษโดยรอบ ๆ โรงงาน นอกจากนี้ เดลต้าฯ ยังกำหนดนโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงงาน เช่น มีพื้นที่สีเขียวและพืชพรรณไม้ต่าง ๆ ที่กินน้ำน้อย ส่งผลให้บรรยากาศโดยรอบ ๆ โรงงานมีความร่มรื่น ช่วยลดภาวะความร้อนและเป็นสถานที่พักผ่อนของพนักงานในเวลาพัก ในส่วนของการจัดการด้านขยะทางเดลต้าฯ ใช้หลักการ 3R คือการตั้งจุดคัดแยกถังขยะและส่งเสริมให้เลิกใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่มมาตั้งแต่ปี 2017 โดยเราตั้งเป้าหมายการลดขยะให้ได้ 15% ภายในปี 2020 นี้ ขณะเดียวกันก็ได้จัดระบบขนส่งมวลชนให้กับพนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู เพราะนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาด้านฝุ่นละอองจากการจราจรแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้รถยนต์ส่วนตัว”

สาโรช เรืองสกุลราช
สาโรช เรืองสกุลราช

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ เพื่อส่งเสริมอุดมการณ์และแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างทั่วถึง รวมทั้งลงทุนนวัตกรรมที่มีผลต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท เดลต้าฯ ทำให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิ รางวัลมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO50001 เป็นรายแรกในประเทศไทย รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการพลังงาน รางวัลโรงงานควบคุมอาคารเขียวดีเด่น รางวัลผู้บริหารดีเด่นด้านการจัดการพลังงาน รางวัลทีมงานดีเด่นด้านการจัดการด้านพลังงาน รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมและอุตสาหกรรมศักยภาพดีเด่น และล่าสุดในปี 2020 นี้ ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นด้านพลังงาน รางวัลโรงงานควบคุมดีเด่นด้านการใช้พลังงานทดแทน ซี่งแสดงถึงความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save