บ้านปู เพาเวอร์ เผยผลประกอบการไตรมาสแรกปี’65 กำไรพุ่ง 2,918 ลบ. เพิ่มขึ้น 182% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน


บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพื่อโลกที่ยั่งยืน ด้วยสมดุลของพอร์ตธุรกิจจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Thermal Power Business) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสแรกของปี 2565 ด้วยกำไรสุทธิ 2,918 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 182 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 3,641 ล้านบาท

ตัวเลขผลประกอบการดังกล่าวของ BPP แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพของโรงไฟฟ้าทุกแห่ง โดยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Heat and Power: CHP) ทั้ง 3 แห่งในจีน สามารถจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำได้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 30 และร้อยละ 22 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ ปีก่อน ด้วยความสำเร็จของการลงทุนในโรงไฟฟ้านาโกโซ (Nakoso IGCC) ในญี่ปุ่น ทำให้ BPP รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจำนวน 238 ล้านบาท รวมถึงมีรายได้จากการขายไฟฟ้าจำนวน 1,294 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่โรงไฟฟ้าเอชพีซี (HPC) ใน สปป.ลาว และโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) ในไทย ยังคงรักษาเสถียรภาพในการดำเนินงานได้ แม้ว่าในไตรมาสนี้โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งมีการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนเพื่อรักษาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ทั้งนี้ ในไตรมาส 1/2565 BPP ยังสามารถสร้างการเติบโตของเมกะวัตต์คุณภาพจากการขยายพอร์ตธุรกิจพลังงานหมุนเวียนได้เพิ่มขึ้นอีก 62 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังผลิตรวม 3,265 เมกะวัตต์เทียบเท่า พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมาย 5,300 เมกะวัตต์เทียบเท่าภายในปี 2568

นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผลการดำเนินงานของ BPP ในภาพรวมของไตรมาส 1 ปี 2565 อยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยสามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รักษาเสถียรภาพในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทุกแห่ง ด้วยความสามารถในการปรับตัวและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของความขัดแย้งทางการเมืองในยุโรปและการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ มีมาตรการในการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีเพื่อรับมือกับสภาวะราคาต้นทุนสินค้าโภคภัณฑ์และราคาเชื้อเพลิงที่มีความผันผวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งกลยุทธ์การจัดซื้อถ่านหินแบบรวมศูนย์ในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทั้ง 3 แห่งในจีน รวมถึงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่การันตีถึงกระแสเงินสดที่บริษัทฯ จะได้รับอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

สำหรับโรงไฟฟ้านาโกโซในญี่ปุ่น สามารถสร้างส่วนแบ่งกำไรให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งของประเทศญี่ปุ่นตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาวให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน ในขณะที่โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ในสหรัฐอเมริกา ก็มีโอกาสสร้างกำไรในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากการขายไฟในตลาดซื้อ-ขายแบบเสรี ผนวกกับมีรายได้จากการทำสัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจถึงผลตอบแทนที่ดีและกระแสเงินสดที่มั่นคง ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้นได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากภาวะราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยรวมแล้ว BPP ยังคงรักษาความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน (Operational Excellence) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม”

BPP ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) พร้อมแสวงหาโอกาสลงทุนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีความต้องการไฟฟ้าสูง มีสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย รวมถึงมีนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐที่ชัดเจน โดยจะเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความสามารถ ในการสร้างกระแสเงินสดได้ทันที โดยในไตรมาสที่ผ่านมา ได้ขยายกำลังผลิตในพอร์ตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 62 เมกะวัตต์ จากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ชิราคาวะในญี่ปุ่น การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่งในเวียดนาม ประกอบด้วย โรงไฟฟ้า ชูง็อก (Chu Ngoc) โรงไฟฟ้าน็อนไห่ (Nhon Hai) รวมถึงการลงทุนใน Solar Esco Joint Stock Company บริษัทพลังงานหมุนเวียนชั้นนำของเวียดนามที่ให้บริการแพลตฟอร์มโซลาร์รูฟท็อปแบบครบวงจร เพื่อขยายธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานในเวียดนาม

สำหรับไตรมาส 1/2565 บ้านปู เพาเวอร์ มีรายได้รวมมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งในจีน จำนวน 2,567 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า จำนวน 773 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้า เอชพีซีและโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt to Equity: Net D/E) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ 0.22 เท่า

“ปัจจุบัน BPP ได้รับการจัดอันดับอยู่ในดัชนี SET100 และดัชนี SETHD ตอกย้ำถึงการเป็นหลักทรัพย์ที่จ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปีอยู่ในเกณฑ์ดี พื้นฐานดี มีสภาพคล่อง สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งด้วยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดใน Sunseap Group Pte, Ltd. เสร็จสิ้นแล้ว ทำให้สามารถสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจและขยายการลงทุนตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ในโครงการที่มีศักยภาพในอนาคตที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างรวดเร็ว” นายกิรณ กล่าวปิดท้าย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save