Digital Park Thailand เมืองใหม่อัจฉริยะด้วยนวัตกรรม


Digital Park Thailand เมืองนวัตกรรม มาพร้อมความอัจฉริยะ ที่มีบริการครบวงจร นับเป็นการผลักดันศูนย์กลางของการค้า การลงทุน การสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน ให้เกิดสถาบันไอโอที (IoT Institute) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

   

Digital Park Thailand เมืองนวัตกรรมอัจฉริยะครบวงจร
Digital Park Thailand ตั้งอยู่ที่เทศบาลแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นส่วนหนึ่งของแผนการใหญ่ Eastern Economic Corridor (EEC) ของรัฐบาล มีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 700 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ Digital Innovation Zone พื้นที่เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล ถูกวางไว้ให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล มีมหาวิทยาลัยและสถาบันสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลจากทั้งในและต่างประเทศมาตั้ง หนึ่งในนั้นคือ IoT Institute Digital Service Zone พื้นที่สำหรับบริษัทด้านดิจิทัลที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และ Smart Living Zone พื้นที่อยู่อาศัยภายใต้ระบบอัจฉริยะ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT กล่าวว่า Digital Park Thailand ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทำให้เกิดเมืองนวัตกรรม โดยดึงผู้ที่มีความสนใจร่วมกัน ผ่านการบริการต่างๆให้มีความ Smart เปลี่ยนผ่านนวัตกรรมที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อนำไปสู่ Thailand 4.0 และพื้นที่แห่งนี้ไม่ได้ดึงเพียงนักลงทุนเท่านั้น แต่ยังผลักดันให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพนำไปสู่การขยายผลการใช้งานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีในพื้นที่ EEC และพร้อมขยายต่อไปทั่วทั้งประเทศ สำหรับ CAT เอง มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ Digital Park Thailand ให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัลที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดของประเทศ ภายใต้แนวคิด Smart City อันจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต

Digital Park Thailand แม่เหล็กดึงดูดนักลงทุน
พ.อ.สรรพชัย กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนให้ตัดสินใจเข้ามาร่วมลงทุนอยู่แล้ว ด้วยทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ตามมา ทั้ง BOI Plus ที่สูงกว่า BOI ปกติ อีกทั้ง รัฐบาลปัจจุบันมีการลงทุนค่อนข้างมากในพื้นที่ EEC ไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง หรือแม้กระทั่งการบริการ Smart Aqua ที่มีความสำคัญ ฉะนั้นแล้วความน่าเชื่อถือในด้าน Digital Solution ให้มีความอัจฉริยะ พร้อมที่จะดึงผู้ลงทุนเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งประเทศไทยเองก็อยู่ในศูนย์กลาง CLMV อยู่แล้ว จึงเป็นความท้าทายของพื้นที่ Digital Park Thailand ที่จะสร้างความสนใจ และพัฒนาพื้นที่ให้เป็น Smart City ขนาดเล็กๆ โดยมี East Water เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนระบบน้ำครบวงจร เป็นการตอกย้ำว่า Digital Park Thailand นอกจากจะผลักดันในด้านดิจิทัลแล้ว ยังให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

“แนวคิด Smart City มองว่าเป็นเมืองเล็กๆ ถ้าหากสามารถสร้างต้นแบบของเมืองอัจฉริยะขนาดเล็กๆ ในพื้นที่แห่งนี้ได้ จะง่ายกว่าในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดใหญ่ แนวคิดที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้งานเพื่อให้เกิดเป็นผลผลิต CAT ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา Digital Park Thailand พร้อมทั้งวางแนวคิดจากพลังงานไปสู่ Smart City ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสุด และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่ดังกล่าว”

CAT ผสานความร่วมมือ East Water พัฒนาระบบน้ำครบวงจร
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Water ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เพื่อวางแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำแบบครบวงจรภายในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลหรือ Digital Park Thailand ให้เกิประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด

จิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ East Water กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เป็นประโยชน์ที่จะช่วยรองรับความต้องการใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน East Water จะสนับสนุนข้อมูลและแนวทางในการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำดิบ การให้คำแนะนำในการวางระบบน้ำอุตสาหกรรม ระบบน้ำเสีย และน้ำรีไซเคิล ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มศักยภาพในการลงทุน โดยในปีนี้ East Water เตรียมรุกธุรกิจน้ำครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมก้าวสู่การเป็น Smart Water 4.0 เพื่อขานรับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมตามนโยบายโครงการ EEC ด้วยความพร้อมของโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบ

“มั่นใจได้ว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในอนาคตได้อย่างครบวงจร พร้อมทั้งบริการแบบเบ็ดเสร็จ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพคุ้มค่าสูงสุด เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน”

สำหรับการจัดตั้ง Digital Park Thailand ภายใต้แนวคิด Smart City ของ CAT นั้น East Water ตอบรับแนวคิด ดังกล่าว โดยร่วมวางแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย ชูความเป็น Smart Water 4.0 เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ำ คุณภาพ แรงดัน และการรั่วซึมในระบบได้แบบ Real-time ผ่านระบบโครงข่าย IoT ของ CAT โดยทั้งหมดนี้สามารถดำเนินการ ได้ผ่านแอพพลิเคชั่นหรือเว็บเพจ เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำ ลดปริมาณน้ำสูญเสียและต้นทุนในการดูแลระบบ รวมถึงระบบการชำระค่าน้ำ พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ ด้วยการควบคุมทั้งระบบจาก Control Center เพียงจุดเดียว ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำภายใน Digital Park Thailand เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น พร้อมก้าวสู่การเป็น Smart City

อย่างไรก็ตาม พื้นที่ดังกล่าวถือว่าเหมาะสำหรับการสร้างเมืองใหม่อย่าง Digital Park Thailand ให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัล เนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับการคิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save