อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) จัดประชุม E-AGM จ่ายเงินปันผล 0.40 บาท/หุ้น


นายวีรศักดิ์ โฆษิตไพศาล ประธานคณะกรรมการบริษัท และนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ (EASTW) ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นายวีรศักดิ์ โฆษิตไพศาล
นายวีรศักดิ์ โฆษิตไพศาล
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท และคงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 2564 นี้ ซึ่งบริษัทได้ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา และแนวโน้มธุรกิจปีนี้ต่อผู้ถือหุ้น พร้อมเดินหน้าโครงการบริการน้ำครบวงจรอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านน้ำรองรับการเติบโตโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564