ตามส่อง Green Concept ในงานสถาปนิก’62 “กรีน อยู่ ดี : Living Green”


แวะเวียนมาอีกครั้ง กับ งานสถาปนิก’62 หรือ Architect’ 19 งานจัดแสดงสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีก่อสร้าง จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 33 โดยในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “กรีน อยู่ ดี : Living Green” หรือการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน กระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดมากขึ้น

งานสถาปนิก’ 62 “กรีน อยู่ ดี : Living Green”

คอนเซ็ปท์งานสถาปนิก’62 ในปีนี้ ได้กำหนดแนวคิด (concept) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ภายใต้แนวคิด “กรีน อยู่ ดี : Living Green” นำเสนอการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการออกแบบเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน โดยเน้นตั้งแต่การนำเสนองานออกแบบที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการใช้วัสดุทรัพยากร และเทคนิคการก่อสร้าง โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการบริหารจัดการพลังงานและการออกแบบแสงสว่าง เพื่อการประหยัดพลังงาน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

งานสถาปนิก'62

โดยงานสถาปนิก’ 62 จัดขึ้นบนพื้นที่จัดแสดงกว่า 60,000 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ ส่วนพื้นที่จัดแสดงสินค้าที่รวมผู้ประกอบการ ซึ่งนำแบรนด์สินค้าชั้นนำจากทั่วโลก มาจัดแสดงกว่า 850 ราย โดยในปีนี้เน้นไปที่ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประหยัดพลังงานน้ำ เป็นต้น

และอีกพื้นที่ จัดเป็นพื้นที่แสดงนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์สีเขียว (Green Experience) ให้กับผู้ชมงาน ภายใต้แนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเน้นทุกรายละเอียด ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทคนิคในการก่อสร้างต่างๆ การออกแบบระบบแสงสว่างเพื่อการประหยัดพลังงาน แนวคิดการลดขั้นตอนการใช้กระดาษในการจัดงานระหว่างผู้จัดงานและผู้จัดแสดงงาน ระบบการจัดการขยะภายในงาน และการนำวัสดุที่เกิดขึ้นจากการจัดงานไปใช้ใหม่หลังจบงาน เป็นต้น

การคัดแยกขยะภายในงานสถาปนิก'62

ส่วนจัดแสดงที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการ “Green Building Showcase” ซึ่งนำแนวคิดการออกแบบอาคารสีเขียวจากนักออกแบบชั้นนำของเอเชียมาจัดแสดง, นิทรรศการ “ภูมิปัญญาจาก 3 ภูมิภาคสู่ปัจจุบัน” นำเสนอนวัตกรรมท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบของการออกแบบที่ยั่งยืนในอนาคต, นิทรรศการ “Go Zero Waste ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ” นิทรรศการ “Innovative Green Products” รวมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, นิทรรศการประกวดแบบเชิงแนวความคิด (ASA International Design Competition 2019) “Uncanny Sustainability”

งานนิทรรศการในงานสถาปนิก 62

การออกแบบ ในงานสถาปนิก 62

ตลอดจนพื้นที่สำหรับนิทรรศการนิสิต นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Student Exhibition) ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้เหล่านิสิต/นักศึกษากว่า 37 สถาบันทั่วประเทศ ได้แสดงแนวคิดและบทบาทต่อการสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ผ่านทางผลงานเชิงสถาปัตยกรรม ภายใต้หัวข้อ “Green Design”

การออกแบบสถาปัตยกรรม

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ SMART CITIES อีกหนึ่งนิทรรศที่น่าสนใจ ที่นําเสนอผลของการพัฒนาเมืองในมิติต่างๆ อย่างบูรณาการ ทั้ง Smart Cities ในไทยและต่างประเทศ ที่พัฒนาเมือง ผ่านกระบวนการการวางแผน ผังและออกแบบเมือง สู่การบริหารจัดการและพัฒนาเมือง ย่านเมือง และนําเสนอนวัตกรรมที่เป็นองค์ประกอบหลักของ Smart City เช่น Smart Mobility, Smart Energy, Smart Infrastructure, Smart Governance ที่นําเทคโนโลยี IoT, Big Data/Open Data, PlanTech มาใช้ร่วมกับทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้การนําและวิสัยทัศน์ของ ผู้นําของเมือง นิทรรศการนี้เป็นการประสานความร่วมมือกับพันธมิตรสมาคมสถาปนิกในต่างประเทศ และองค์กรด้าน Smart Cities

สมาร์ทซิตี้

เก็บมาฝาก จากสถาปนิก’62

“Go Zero Waste ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ” โดยความร่วมมือกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นนิทรรศการที่จะพาเราไปหาต้นตอของปัญหาและร่วมกันหาทางแก้ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การนำเราไปรู้จักกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ และการเปลี่ยนขยะเป็นนวัตกรรมต่างๆ เพื่อนำขยะหมุนเวียนเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และนำกลับมาใช้อีกครั้ง

Go Zero Waste ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ

เรียนรู้เรื่องขยะ

Green Delivery กรีนถึงที่ ส่งตรงถึงมือคุณ พื้นที่จัดแสดงแนวคิดของน้องๆ นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่นำเสนอกล่องพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็นกล่องพัสดุที่มีเมล็ดพันธ์พืชอยู่ภายใน โดยเมื่อได้รับพัสดุตามการใช้งานกล่องพัสดุปกติแล้ว ยังสามารถนำกล่องพัสดุไปรดน้ำ เพาะปลูกต่อได้เลย ถือเป็นแนวคิดกรีนรักษ์โลกแบบน่ารักๆ ซึ่งเรียกความสนใจจากผู้เข้าชมงานได้ไม่น้อยทีเดียว

กล่องพัสดุสีเขียว

Green Delivery

สินค้าและนวัตกรรม โซล่าเซลล์ เป็นอีกหนึ่งไฮไลน์ด้านการประหยัดพลังงาน ที่ถือเป็นเทรนด์และได้รับความสนใจจากผู้ชมงานเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าเซลล์ โซลาร์รูฟท็อป ปั๊มน้ำที่ทำงานด้วยระบบโซล่าเซล์ และนอกจากนี้แล้ว ยังมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโซล่าเซลล์และอยู่ใกล้ตัวเราเข้าไปทุกทีอย่าง ไฟส่องสว่างต่างๆ อาทิ สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ โคมไฟและไฟหัวเสา หรือแม้แต่ไฟศาลพระภูมิโซล่าเซลล์ ก็มีให้ช๊อปในงานนี้

สินค้าโซล่าเซลล์

Green Building การออกแบบสถาปัตยกรรม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากร พลังงาน และสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาด ทั้งในด้านการออกแบบ ทำเลที่ตั้ง การออกแบบแสงสว่าง ทิศทางลม และการประหยัดพลังงาน

Smart Home บ้านอัจฉริยะ กับการนำเทคโนโลยี มาควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน เพื่อการใช้อย่างสะดวก แถมช่วยประหยัดพลังงาน ตลอดจนอุปกรณ์ส่งเสริมด้านสุขภาพของผู้อยู่อาศัย

SCG

อีกหนึ่งไฮไลต์ที่สำคัญในงานสถาปนิก’ 62 คือ ASA Forum 2019 งานสัมมนาสถาปัตยกรรมระดับนานาชาติ โดยในปีนี้ มีสถาปนิกจากบริษัทระดับโลกมาร่วมบรรยายบนเวทีอย่างคับคั่ง อาทิ Foster + Parners, Bjarke Ingels Group (BIG), MVRDV, Atelier Ten และสถาปนิกไทยที่กำลังมาแรงอย่าง Eco Architect และ Stu/D/O Architects”

สำหรับผู้สนใจเข้าชมงานสถาปนิก ’62 “กรีน อยู่ ดี : Living Green” สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save