พพ. เชิญชวนร่วมสัมมนา “การประยุกต์ใช้ IoT เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Internet of Things for Energy Conservation)”


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ IoT เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Internet of Things for Energy Conservation) ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง Training Room 1 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สำหรับการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ IoT เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Internet of Things for Energy Conservation) จัดสัมมนาขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเชื่อมโยงเครื่องจักรที่ใช้พลังงานกับอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการทำงาน การใช้พลังงาน และศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์จากสถานประกอบการที่ได้ดำเนินการจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ ได้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับ Internet of Things ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักพลังงานในทุกๆ ด้าน
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานด้วยอุปกรณ์ IoT ในปัจจุบัน
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้เห็นสถานประกอบการตัวอย่างที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอนุรักษณ์พลังงานด้วยอุปกรณ์ IoT ไปใช้และประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
  4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการนำ IoT ไปใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน
  5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของอาคาร โรงงาน และสถานศึกษา จํานวน 400 คน

สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://bit.ly/2La2gTZ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel. 02-577-7035-41 ต่อ 108, 112 หรือ 061-787-9108