PEA จับมือ ทีโอที ศึกษาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล


1 ตุลาคม 2563 – นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดการพลังงานในองค์กร และธุรกิจดิจิทัล โดยมีผู้บริหาร PEA ร่วมพิธี ห้องประชุม DOC ชั้น 7 อาคาร 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมมือเพื่อศึกษาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมมือเพื่อศึกษาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) แนวทางในการประหยัดพลังงาน และศึกษาการพัฒนาด้านธุรกิจพลังงาน สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดทั้งในด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมถึงด้านการบริหารจัดการพลังงาน ให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาวะการใช้งาน

นอกจากนี้ PEA ยังสนับสนุน อำนวยความสะดวกในการดำเนินการโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop และการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ติดตั้งผ่านโครงการด้วยระบบดิจิทัล ของ PEA ในพื้นที่ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ที่อาจจะเกิดเหตุขัดข้องของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือชำรุดเสียหายอย่างกระทันหัน Corrective Maintenance (CM) และเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (PM) รวมถึงสนับสนุนและอำนวยความสะดวกจัดหายานพาหนะไฟฟ้า (Electric Vehicle) ตามความต้องการในการใช้งานอีกด้วย


Source: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)