MEA จัดงานสัมมนา “Solar Rooftop กับ นิคมอุตสาหกรรม” ให้แก่นิคมอุตสาหกรรมบางปู


การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ MEA จัดงานสัมมนา “Solar Rooftop กับ นิคมอุตสาหกรรม” ให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปู กว่าร้อยคน เพื่อสร้างความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับ Solar Rooftop ในนิคมอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม Ballroom สนามบางปูกอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ

17 ตุลาคม 2562 – ชาญ ปัทมะวิภาค ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) เปิดเผยว่า MEA เป็นหน่วยงานที่มุ่งขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยให้ความสำคัญกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมีอัตราการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก ดังนั้น การสัมมนาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งตลอดจนการบำรุงรักษา Solar Rooftopตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าร่วมกันตลอดจนการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของ MEA ที่พร้อมดูแลระบบไฟฟ้าให้เพียงพอและมีเสถียรภาพเพื่อรองรับการผลิต และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยมีการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิของ MEA ในหัวข้อ “การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปู” และหัวข้อ “Solar Rooftop กับ นิคมอุตสาหกรรม” พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ร่วมสัมมนา เพื่อยกระดับความพึงพอใจและมาตรฐานการให้บริการด้านระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นของ MEA

ชาญ ปัทมะวิภาค

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ MEA กล่าวต่อไปว่า นอกจากการจัดสัมมนาในครั้งนี้แล้ว MEA ยังมีโครงการ MEA Now เพื่อบริการดูแลระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพและปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม โดยจัดให้มีรถเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้องประจำภายในนิคมอุตสาหกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการด้วยอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ยังมีโครงการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ โดย MEA Ambassador Team เพื่อรับฟังปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพงานบริการให้ดียิ่งขึ้น สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม รวมไปถึงมีการดำเนินโครงการ “MEA Better Care Service” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อดูแลระบบไฟฟ้าให้กับลูกค้ากลุ่มพิเศษที่เป็นสมาชิกในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้งในด้านการให้บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำ ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องของระบบไฟฟ้าภายในอย่างรวดเร็ว และจัดหาเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาการใช้ไฟฟ้าของสมาชิกให้มีความมั่นคง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Metro ต่อไป

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2878 5288 ในเวลาทำการ หรือ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


Source: ภาพ-ข่าว การไฟฟ้านครหลวง (MEA) @METROPOLITAN.ELECTRICITY.AUTHORITY