Resource Recovery Plant – Waste to Energy Solutions ของสาธารณรัฐฟินแลนด์ และราชอาณาจักรสวีเดน

บทความครั้งนี้จะขอพูดถึง กรณีศึกษา Waste to Energy : Resource Recovery Plant ของสาธารณรัฐฟินแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีการนำขยะอุตสาหกรรมไม่เป็นอันตรายกับขยะชุมชนที่ทำการคัดแยกและเผาไหม้ได้เข้าสู่กระบวนการเตรียมและแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF…

RDF จากขยะสู่เชื้อเพลิงพาณิชย์แก้ปัญหาเฉพาะหน้า วาระแห่งชาติ ขยะ ขยะ ขยะ

Refuse Derived Fuel : RDF โดยทั่วไปนิยมเรียกว่า เชื้อเพลิงขยะ แต่สำหรับคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนช. เรียกว่า ก้อนเชื้อเพลิงขยะ และได้มีการพิจารณาศึกษา RDF ซึ่งเป็นประโยชน์กับการจัดการขยะชุมชน รวมทั้งขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตราย ซึ่งมีการทิ้งปะปนกันจนแยกออกได้ยาก…