เทสโก้ โลตัส ดำเนินธุรกิจครบ 25 ปี ประกาศเจตนารมณ์มุ่งเน้นลดขยะพลาสติกแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม


เมื่อเร็ว ๆ นี้ เทสโก้ โลตัส นำโดย สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส แถลงเจตนารมณ์สำหรับก้าวสู่เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมค้าปลีกไทย เนื่องในโอกาสดำเนินธุรกิจครบ 25 ปี ยกระดับการทำความดีจากวัฒนธรรมองค์กรสู่นโยบายในการดำเนินงานที่มีการวางเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยนโยบายด้านความยั่งยืน หรือ The Little Helps Plan สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) เพื่อมุ่งช่วยเหลือผู้บริโภคชาวไทยให้สามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพสูง มาจากแหล่งธรรมชาติที่ยั่งยืน ดีต่อสุขภาพ และมีราคาที่เอื้อมถึงได้ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ทั้งนี้ นโยบายในด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่องค์กรอย่างเทสโก้ โลตัส ให้ความสำคัญ คือ ปัญหาขยะ ซึ่งเป็นปัญหาที่เร่งด่วน โดยมีการตั้งเป้าเพื่อมุ่งเดินหน้าลดขยะพลาสติกและเป็นผู้นำด้านการลดขยะอาหารเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็นค้าปลีกรายแรกในประเทศไทยที่รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และได้เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการลดใช้ถุงพลาสติกมาโดยตลอด เช่น งดใช้ถุงพลาสติกเมื่อลูกค้าซื้อสินค้า 1-2 ชิ้น ในร้านค้าขนาดเล็กทั้ง 1,800 แห่งทั่วประเทศ และภายในสิ้นปี พ.ศ. 2562 จะเลิกใช้หลอดพลาสติกทั้งหมด นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส ได้เลิกใช้ถาดโฟมทั้งหมดในธุรกิจตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน ภายใต้แผนงาน The Little Helps Plan ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลและรายงานความคืบหน้าในตัวชี้วัด (KPI) ทุกปี โดยกลุ่มเทสโก้ วางมาตรการแผนงานของเทสโก้ โลตัส ในระยะสั้น มุ่งเน้นในเรื่องห่วงโซ่อาหารที่ยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ และเรื่องบรรจุภัณฑ์และการใช้พลาสติก เนื่องจากเป็นปัญหาที่มีความเร่งด่วนสำหรับสังคมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในระยะเวลา 6 เดือนข้างหน้า

เทสโก้ โลตัส มุ่งเน้นลดขยะพลาสติกแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระยะยาวนั้น ประกอบด้วย การจัดหาผลิตภัณฑ์ ที่จะเพิ่มปริมาณผักใบพื้นบ้านทั้งหมาด 100% จะมาจากการรับซื้อตรงจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านคนกลาง จาก 60% เป็น 70% ภายในปี พ.ศ. 2565 ขณะที่นโยบายเรื่องของสุขภาพนั้น สินค้าประเภทอาหารแบรนด์เทสโก้ที่พัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมด จะต้องดีขึ้นต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยพัฒนากลุ่มสินค้า Balanced และอ่าหารเจพร้อมทานปราศจากผงชูรส นอกจากนี้ด้านบรรจุภัณฑ์ มีนโยบายยกเลิกการใช้หลอดพลาสติกทั้งหมด ซึ่งในปี 2563 จะเริ่มเดินหน้าในการใช้วัสดุจากธรรมชาติ หรือจะต้องทำจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้มาผลิตแทนหลอดพลาสติก ภายในปี พ.ศ. 2568 และเป้าหมายเร่งด่วนด้านความยั่งยืนระยะยาวที่เทสโก้ โลตัส มุ่งเดินหน้าแก้ปัญหา คือ ขยะอาหาร โดยกำหนดลดการทิ้งอาหารภายในธุรกิจของเทสโก้ลงให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี พ.ศ. 2573 และไม่ทิ้งอาหารที่จำหน่ายไม่หมด แต่ยังรับประทานได้จากไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขา

สมพงษ์ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัส เติบโตเคียงคู่กับสังคมไทย พร้อมกับการให้ความสำคัญในการสร้างประโยชน์และใส่ใจดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพนักงาน ลูกค้า ชุมชน คู่ค้า และสิ่งแวดล้อม ความใส่ใจเหล่านี้อยู่ในวัฒนธรรมองค์กรของพวกเราชาวเทสโก้ โลตัส ที่มุ่งทำดีในทุก ๆ วัน อย่างไรก็ตาม ด้วยปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับ เทสโก้ โลตัส ในฐานะธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย ตระหนักถึงบทบาทของเราในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดี จึงเป็นที่มาของการยกระดับการทำงานในด้านความยั่งยืน จากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมองค์กร ไปสู่ระดับนโยบาย ที่ถูกผนวกเข้ากับแผนการดำเนินงานทางธุรกิจและไม่สามารถแยกออกจากกันได้ โดยนโยบายด้านความยั่งยืนจึงเป็นนโยบายที่ธุรกิจภายใต้กลุ่มเทสโก้ทั่วโลกปฏิบัติร่วมกัน มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ และมีการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดยในประเทศไทยเอง ได้เริ่มขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ดังนั้น ความมุ่งมั่นของเราคือการเป็นผู้นำในด้านความยั่งยืนของวงการค้าปลีกในประเทศไทย เราจะขับเคลื่อนการดำเนินงานของเราในทุก ๆ ส่วน ในด้านต่าง ๆ ที่จะขยายผลด้วยการไปเชื่อมโยงกับองค์กรอื่นและภาครัฐ ซึ่งจะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ เพราะเราเชื่อว่า ความใส่ใจแม้เพียงเล็กน้อย ก็สร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้”

เป้าหมายลดขยะพลาสติก

เทสโก้ โลตัส เป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก บทบาทหน้าที่จึงมากกว่าการจัดหาสินค้ามาและขายไป แต่ในอนาคตลูกค้าหรือผู้บริโภคจะต้องสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพสูง เพราะมาจากแหล่งที่ยั่งยืน ดีต่อสุขภาพ และมีราคาที่เอื้อมถึงได้ ฉะนั้น เทสโก้ โลตัส เล็งเห็นความสำคัญอย่างมากกับนโยบายการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน (Sustainable Sourcing) ที่คำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน สวัสดิภาพสัตว์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร นอกจากจะต้องมีคุณภาพสูงทำจากวัตถุดิบที่ดี มีรสชาติอร่อย มีราคาที่เอื้อมถึงได้แล้ว จะต้องดีต่อสุขภาพอีกด้วย อีกทั้ง ในด้านชุมชน เทสโก้ โลตัส ได้เน้นการมอบอาหารคุณภาพสูงให้ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งรวมทั้งโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ที่มอบอาหารกลางวันเปี่ยมคุณค่าโภชนาการให้เด็กนักเรียน 77 โรงเรียน ใน 77 จังหวัด

อย่างไรก็ตาม นโยบายด้านความยั่งยืนของเทสโก้ โลตัส ยังให้ความสำคัญกับการดูแลเพื่อนพนักงาน ในฐานะองค์กรที่มีการจ้างงานพนักงานเกือบ 50,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสให้พนักงานได้ก้าวสู่จุดหมายของชีวิต ซึ่งรวมทั้งโอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพ การพัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงาน นอกเหนือจากค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ปัจจุบันพนักงานในสาขา 80-90% เป็นคนในท้องถิ่น นอกจากพนักงานประจำแล้ว ยังมีนโยบายจ้างงานเพื่อสนับสนุนโครงสร้างสังคมไทย อาทิ การจ้างงานผู้เกษียณอายุในโครงการ 60 ยังแจ๋ว การจ้างงานนักเรียนนักศึกษา เป็นต้น

ดังนั้น เทสโก้ โลตัส จึงเป็นองค์กรหนึ่งที่มีนโยบายด้านความยั่งยืนที่เป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคชาวไทยให้สามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพสูง เป็นกระบวนการดำเนินธุรกิจที่แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ทั้งสังคมและเศรษฐกิจในระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save