WHO เรียกร้องให้มีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในน้ำดื่ม


เมื่อเร็วๆนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เรียกร้องให้มีการประเมินเพิ่มเติม ถึงอันตรายของไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของมนุษย์ หลังจากที่ทราบถึงผลการวิเคราะห์การวิจัยที่มีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับไมโครพลาสติกในน้ำดื่ม

จากผลการวิเคราะห์ที่มีในปัจจุบัน พบว่าไมโครพลาสติกที่มีขนาดใหญ่กว่า 150 ไมครอนจะไม่สามารถถูกดูดซึมในร่างกายมนุษย์และการดูดซับของอนุภาคขนาดเล็กจะถูกจำกัด แต่อย่างไรก็ตามการดูดซึมและการกระจายของอนุภาคขนาดเล็กมาก รวมถึงในขนาดที่เล็กขนาดนาโนอาจสูงขึ้น แม้ว่าข้อมูลวิจัยที่ได้จะมีอยู่ในระดับจำกัด และยังไม่ชี้ชัดถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอันตรายของไมโครพลาสติกในน้ำดื่มก็ตาม

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากไมโครพลาสติกนั้น มีอยู่สามรูปแบบ ซึ่งได้แก่ อนุภาคทางกายภาพ สารเคมี และจุลชีพก่อโรค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ติดมากับชิ้นส่วนไมโครพลาสติก โดยจากข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่อย่างจำกัด ชี้ให้เห็นว่าสารเคมีและไมโครพลาสติกในน้ำดื่มเป็นปัญหาสุขภาพของมนุษย์ในระดับต่ำ ซึ่งยังเป็นข้อมูลที่ไม่เพียงพอที่จะสรุปได้อย่างชัดเจนถึงความเป็นพิษที่เกี่ยวข้องกับอันตรายทางกายภาพจากอนุภาคพลาสติกเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอนุภาคขนาดนาโนนั้น ยังไม่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ที่แสดงให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องกังวล

นอกจานี้ WHO ยังแนะนำให้ผู้ผลิตน้ำดื่มและหน่วยงานที่กำกับดูแล ให้ความสำคัญกับการกำจัดเชื้อโรคจุลินทรีย์และสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ เช่น เป็นต้นเหตุก่อให้เกิดโรคท้องร่วงร้ายแรง ซึ่งสิ่งนี้มีข้อได้เปรียบสองประการ นั่นคือในขั้นตอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งนอกจากจะเป็นขั้นตอนที่สามารถบำบัดให้น้ำดื่มอยู่ในระดับที่ปลอดภัย สามารถกำจัดเชื้อโรคและสารเคมีได้แล้ว ยังมีประสิทธิภาพในการกำจัดไมโครพลาสติกไปพร้อมๆ กันได้ด้วย โดยในขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียนั้นสามารถกำจัดไมโครพลาสติกได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์


Source: WHO Cautions on Plastic Pollution in Drinking Water
https://www.maritime-executive.com/article/who-cautions-on-plastic-pollution-in-drinking-water