slider image
"มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง
เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)"
หลักการและเหตุผล
รายละเอียดกำหนดการ
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก IEEE