บีซีพีจี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “A Beginner’s Guide to Solar Power System” ให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องโซลาร์เซลล์


บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “A Beginner’s Guide to Solar Power System” ภายใต้โครงการ “Circular Economy for Solar PV Network” เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.สมชัย รัตนธรรมพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ รศ.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายพิชญ์ โมมีเพชร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการบีซีพีจี โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ คุณครูจากโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งบีซีพีจีให้การสนับสนุนแผงโซลาร์เพื่อผลิตไฟฟ้า รวมถึงอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนากว่า 60 คน ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

สำหรับโครงการ “Circular Economy for Solar PV Network” เป็นความร่วมมือระหว่างบีซีพีจีและคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า และการดูแลรักษาแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดระหว่างการใช้งาน รวมถึงการดูแลจัดการหลังหมดอายุการใช้งาน โดยบีซีพีจี มีแผนจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง