ศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สาวแกร่งแห่งลีอาร์คีเทค ชูนวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงาน


สภาพแวดล้อมในปัจจุบันทำให้โลกร้อนขึ้นทุกวันทุกปี อาคาร หรือบ้านอยู่อาศัยส่วนใหญ่ยังคงถูกสร้างโดยไม่ได้คำนึงถึงสภาพอากาศ การก่อสร้างมีการเลือกใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสม ทำให้ตัวบ้านเกิดการสะสมความร้อน อากาศภายในบ้านไม่ถ่ายเท ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกร้อนอบอ้าว ดังนั้น บ้านประหยัดพลังงานซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต่างหาวิธีทำให้บ้านอยู่อาศัยมีความเย็นขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการสิ้นเปลืองพลังงานในบ้าน และช่วยลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้สามารถอยู่อาศัยได้โดยมีการใช้พลังงานน้อยที่สุด

ด้วยแนวคิดดังกล่าว บริษัท ลีอาร์คีเทค จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจรับสร้างบ้าน และเป็นผู้นำการออกแบบบ้าน และอาคารประหยัดพลังงาน แต่ขณะเดียวกันก็ใส่ใจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้นำแนวคิดการสร้างบ้านประหยัดพลังงาน และเป็นผู้นำการออกแบบบ้าน และอาคารประหยัดพลังงานตั้งแต่เริ่มการออกแบบ และการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารงานของสาวแกร่งสาวเก่งที่ยังคงสวมหมวกอีกหนึ่งใบในฐานะเป็นนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านด้วย นั่นคือ ศิริพร สิงหรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีอาร์คีเทค จำกัด

ศิริพร สิงหรัญ

ศิริพร สิงหรัญ จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2526 จากนั้นเข้าทำงานในสายงานการออกแบบ และก่อสร้างเรื่อยมา จนสั่งสมประสบการณ์ในสายวิชาชีพมากกว่า 10 ปี จึงตัดสินใจก่อตั้ง บริษัท ลีอาร์คีเทค จำกัด ขึ้นเมื่อปี 2538 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านงานออกแบบและงานก่อสร้างอาคารทั่วไป ต่อมาในปี 2540 เพื่อให้การทำงานมีความสมบูรณ์ และต่อเนื่องระหว่างแบบบ้านและแบบตกแต่งภายใน จึงได้เพิ่มบริการงานออกแบบและตกแต่งภายในพร้อมจัดทำ และติดตั้งด้วยช่างเฟอร์นิเจอร์ฝีมือดีจากทางบริษัทเพื่อความสะดวกของลูกค้า และถือเป็นการบริการที่ครบวงจร

ต่อมาเมื่อมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านของบริษัทจึงก้าวเข้าสู่ธุรกิจรับสร้างบ้านอย่างเต็มตัวในปี 2551 และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านด้วย ด้วยการทำงานที่จริงจัง ทุ่มเท และทำงานด้วยความซื่อตรงต่อลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคทั้งในผลงานการออกแบบ การก่อสร้าง งานตกแต่งภายใน และส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ การบริการที่สร้างความประทับใจในการเป็นผู้นำการสร้างบ้านคุณภาพด้วยแบบบ้านที่มีรูปแบบทันสมัย โดดเด่น และเป็นผู้นำด้านการบริการภายใต้ความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด

ด้วยกระแสที่ผู้บริโภคให้ความสนใจด้านการประหยัดพลังงานมากขึ้น โดยเฉพาะในบ้านพักอาศัย ทางบริษัทจึงด้วยการมุ่งเน้นโครงการรักษ์โลก โดย ศิริพร ถือได้ว่าเป็นผู้ผลักดันสำคัญด้านนโยบายและมาตรการด้านการประหยัดพลังงาน ในปี 2558 จึงได้รับรางวัลบ้านอนุรักษ์พลังงานดีเด่น โดยอาคารสำนักงานของบริษัท ลีอาร์คีเทคฯ “LEE HOUSE” ได้รับรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่นจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ขณะเดียวกัน ศิริพร ยังได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในคณะกรรมการประกวดการออกแบบบ้านเหล็กด้วยนวัตกรรมเขียว ประจำปี พ.ศ. 2555 หรือรางวัล Thailand Steel House Contest 2012 และในวาระปี 2557-2558 ศิริพร ได้ทำหน้าที่ดำรงตำแหน่งเป็นอุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษในสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคดุสิตในการจัดการอาชีวศึกษา ศึกษาระบบทวิภาคีด้วย

สำหรับแนวความคิดในการออกแบบบ้าน และอาคารประหยัดพลังงานของบริษัท ลีอาร์คีเทคฯ นั้น ศิริพร กล่าวว่า “ด้วยวิชาชีพในการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้บริโภคจำนวนมาก บริษัท ลีอาร์คีเทคฯ ดำเนินธุรกิจก่อสร้างบ้านที่ยึดแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมให้ยั่งยืน อีกทั้งมองว่าอากาศโลกของเราร้อนรุนแรงขึ้นทุกปี จึงควรหาวิธีการออกแบบบ้านและอาคารที่ไม่เพียงแค่ความสวยงามของโครงสร้างเพียงอย่างเดียว แต่เราคำนึงการอยู่อาศัยที่มีความสุข และประหยัดค่าใช้จ่าย จึงเริ่มสร้างบ้านประหยัดพลังงาน โดยจะให้ความสำคัญตั้งแต่การเริ่มออกแบบ การดูทิศทางลม แสงแดดที่จะเข้ามากระทบภายในอาคารให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกันเราเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถป้องกันความร้อนสู่ตัวอาคาร เพราะสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ จะแตกต่างกับพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งบ้านของลูกค้าส่วนใหญ่ของเราจะตั้งอยู่ในเมืองหลวงที่มีบ้านเก่า และเป็นอาคารทรุดโทรม ต้องทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ ดังนั้น การวางผังโครงสร้างอาคารจะคำนึงถึงการก่อสร้างโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมลภาวะภายนอกด้วย”

บ้านประหยัดพลังงาน

จากแนวคิดที่ดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านบนที่ดินของผู้บริโภค บริษัท ลีอาร์คีเทค จำกัด ถือว่ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ข้อที่ 5 คือ “การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เพื่อการป้องกันและลดมลภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร ป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปรอบ ๆ พื้นที่ข้างเคียง รวมไปถึงการทำความสะอาดล้อรถที่ออกจากหน่วยงานเพื่อลดดิน ทราย เศษปูนติดล้อรถไปนอกพื้นที่ และการคัดแยกขยะส่วนที่ทิ้งกับส่วนที่นำไปใช้รีไซเคิลได้ เพื่อลดปัญหาปริมาณขยะ

สำหรับคุณสมบัติอาคารและบ้านประหยัดพลังงานที่มีความโดดเด่นและความพิเศษตั้งแต่งานออกแบบอาคารและตกแต่งภายใน อาทิ การออกแบบผนังอาคารให้ทึบเป็นบางส่วนเพื่อป้องกันแดดและความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ขณะที่ทำช่องระบายอากาศร้อนใต้หลังคาและฉีดฉนวนโฟมเสริม รวมถึงออกแบบอุโมงค์ลมเพื่อดึงลมเข้าสู่อาคารบริเวณส่วนชั้นบนสุด นอกจากนี้เลือกใช้วัสดุแผงระแนงโปร่ง-เลื่อนเปิดบังสายตาเพื่อกรองแสงและออกแบบทำส่วนของอาคารชั้นบนยื่นบังแดดให้ส่วนชั้นล่าง ในส่วนของวัสดุกระจกแบบประหยัดพลังงานนั้นจะเลือกใช้กระจก 2 ชั้น (Insulated Glass) ให้เป็นหน้าต่างช่องแสงด้านที่รับแดด และจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับเป็นแนวต้นไม้ใหญ่เพื่อช่วยบังแสงแดด และเพิ่มทัศนียภาพภายนอก เป็นต้น

บ้านประหยัดพลังงาน

นอกจากนั้น บริษัท ลีอาร์คีเทค จำกัด ยังมีผลงานประเภทงานออกแบบอาคารและตกแต่งภายใน (Design & Interior) ต่าง ๆ มากมาย เช่น งานบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว โฮมออฟฟิต สำนักงาน อพาร์ทเมนต์ โรงแรม โครงการจัดสรร อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮาส์ อาคารโรงงาน โกดังและคลังสินค้า ขณะที่ประเภทของงานก่อสร้าง (Type Of Building) เป็นทั้งในส่วนของอาคารทั่วไป โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็กความสูงไม่เกิน 5 ชั้น ซึ่งการออกแบบบ้านและอาคารจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นการออกแบบประหยัดพลังงาน และใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

“หัวใจสำคัญของการสร้างบ้านประหยัดพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ต้องควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ การใช้วัสดุประหยัดพลังงานอาจทำให้ราคาบ้านมีราคาแพงกว่า และเป็นหน้าที่ในด้านการบริการของเราที่จะต้องทำความเข้าใจและให้คำแนะนำแก่ผู้บริโภคว่าการเลือกซื้อบ้านหรืออาคารประหยัดพลังงานนี้ จะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาวตลอดอายุในการอยู่อาศัย ซึ่งงานบริการถือเป็นมาตรฐานเบื้องต้นในการแข่งขัน การใส่ใจให้ความสำคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานเป็นเรื่องที่ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านของลูกค้า และของพนักงาน ทำให้ดิฉันเองในฐานะผู้บริหารองค์กรจะให้ความสำคัญในการจัดการองค์กรให้มีระเบียบวินัยเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดแบบ Positive Thinking เพื่อทำให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของตน ให้ทีมงานทุกคนของเรามีความสุขในการทำงาน ทำงานกันด้วยใจที่มีความฝัน และช่วยกันร่วมมือสานฝันที่จะนำธุรกิจก้าวไปสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืนด้วยกันกับบริษัท ทีมงานเราจะทำหน้าที่ออกแบบร่างฝันตามโจทย์ที่ได้รับและสร้างบ้านให้สำเร็จ งดงามบนรอยยิ้มอันเป็นความสุขทั้งของลูกค้าและของเราค่ะ” ศิริพร กล่าว

นวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงาน

ขณะเดียวกันในฐานะเป็นนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ศิริพร พยายามผลักดันและรณรงค์ให้สมาชิกสมาคมฯ ได้ตระหนัก ร่วมมือ และเข้าใจปัญหาของมลภาวะสิ่งแวดล้อม ฝุ่นละออง และปัญหาขยะที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ซึ่งสามารถแก้ไขได้ถ้ามีการดำเนินการอย่างจริงจัง และได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการหรือสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเองต่างตระหนักและให้ความสำคัญ ร่วมมือในการออกแบบการสร้างบ้านหรืออาคารประหยัดพลังงานที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น สนับสนุนการสร้างแนวความคิด “สร้างบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อม” ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

ศิริพร สิงหรัญ ถือเป็นอีกหญิงแกร่งแห่งวงการธุรกิจรับสร้างบ้าน การประสบผลสำเร็จที่ผ่านมานั้นก็เพราะการวางแผนการทำงานที่ดี การปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ และมีกลยุทธ์สำคัญ คือมีความสามารถในการรองรับงานออกแบบได้หลายประเภทและหลากสไตล์ สร้างสรรค์งานออกแบบทุกชิ้นให้มีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ เน้นการทำงานที่รวดเร็วทั้งในการนำเสนองานออกแบบร่างฝัน และก่อสร้างให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีและคุ้มค่าที่สุด ซึ่งกลยุทธ์ต่าง ๆ ก็ได้นำมาปรับใช้เป็นแนวทางให้กับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านด้วย เพื่อให้สมาชิกของสมาคมเติบโตก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กันนั่นเอง


Source: นิตยสาร Green Network ฉบับที่ 94 กรกฎาคม-สิงหาคม 2562 คอลัมน์ GREEN Building โดย กองบรรณาธิการ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save