ศูนย์วิจัย RISC by MQDC ผ่านการรับรองมาตรฐาน WELL Building Standard ระดับ Gold จาก IWBI เป็นแห่งแรกในอาเซียนและไทย


ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน โดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RISC by MQDC) ผ่านการรับรองมาตรฐาน WELL Building Standard ระดับ Gold ประเภท New and Existing Interiors จาก International WELL Building Institute (IWBI) เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย

วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RISC by MQDC) ผ่านการรับรองมาตรฐาน WELL Building Standard ระดับ Gold ประเภท New and Existing Interiors จาก International WELL Building Institute (IWBI) สถาบันที่กำหนดมาตรฐานอาคารที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อาศัยภายในอาคารทั้งในแง่การทำงาน และกิจกรรมต่างๆ เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย

วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์
วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

ทั้งนี้ MQDC ได้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยภายใต้ สุขภาวะที่ดี หรือ “Well-Being” และพร้อมนำมาตรฐาน WELL Building Standard ไปประยุกต์ใช้ในโครงการของ MQDC เช่น โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias) เป็นต้น และทุกโครงการของ MQDC เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสรรพสิ่ง หรือ ‘For All Well-Being’ อย่างแท้จริง

รศ. ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) กล่าวว่า RISC by MQDC ภูมิใจที่ ได้รับการรับรองในระดับ “Gold” เป็น อาคารแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแห่งแรก ของไทย โดยผ่านการประเมินตามแนวคิดทั้ง 7 ประเภทที่เป็นองค์ประกอบ สำคัญที่ทำให้อาคารมีประสิทธิภาพ ได้แก่ อากาศ (Air) น้ำ (Water) แสงสว่าง (Light) โภชนาการ (Nourishment) ฟิตเนส (Fitness) สภาวะอยู่สบาย (Comfort) และจิตใจ (Mind) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 2 ด้านหลักของ RISC by MQDC ได้แก่ 1. สุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Health & Wellness) และ 2. วัสดุและการใช้ทรัพยากร (Materials & Resources) โดย WELL Building Standard ใช้เวลากว่า 7 ปี ในการพัฒนามาตรฐานผ่านการทำการวิจัย ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

RISC by MQDC

RISC by MQDC ได้รับการประเมินอย่างเข้มข้น โดยขั้นตอนสุดท้ายได้รับการประเมินจาก Green Business Certification Inc. (GBCI) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่รับรองการประเมินตามมาตรฐาน WELL Building Standard

วสุธา เชน สถาปนิกวิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญระดับ LEED AP BD+C และ WELL AP ด้านมาตรฐานอาคารต่างๆ กล่าวว่า การผลักดัน มาตรฐานการออกแบบ WELL Building Standard ให้เกิดขึ้นจริงภายใต้การออกแบบอาคารสำนักงานของ RISC by MQDC ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด จะต้องผ่านมาตรฐาน ทั้ง 7 ด้านของ WELL ประกอบด้วย

 1. อากาศ (Air) ภายใน RISC by MQDC ถูกออกแบบให้มีการหมุนเวียนอากาศที่ดี และป้องกันมลพิษจากภายนอกด้วยฟิลเตอร์กรองอากาศ ทำให้อากาศภายในสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง เชื้อโรค และสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) นอกจากนี้ยังมีการติดตั้ง เซ็นเซอร์ตรวจวัดอากาศและระบบแสดงผลคุณภาพอากาศแบบ Real-Time รวมทั้งใส่ใจการ เลือกใช้วัสดุประกอบอาคารที่ไม่ปล่อยสารพิษอีกด้วย
 2. น้ำ (Water) RISC by MQDC ส่งเสริมให้ผู้ใช้อาคารเข้าถึงน้ำสะอาดทั้งการอุปโภคและบริโภค โดยวางตู้น้ำในจุดที่สำคัญและเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งน้ำจะต้องสะอาด ไม่ขุ่น ปราศจากสารเคมีปนเปื้อนและเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งมีการส่งตัวอย่างน้ำเพื่อทดสอบคุณภาพและตรวจหาสารเจือปนต่างๆ ในทุก 3 เดือน
 3. แสงสว่าง (Light) ระบบแสงใน RISC by MQDC ออกแบบให้สามารถรับแสงจาก ธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิภายใน นอกจากนี้ แสงประดิษฐ์ภายในอาคารมีความสว่างเพียงพอต่อการทำกิจกรรมต่างๆ และช่วยป้องกันแสงแยงตา รบกวน ซึ่งคุณภาพแสงที่เหมาะสมจะเป็นผลดีต่อนาฬิกาชีวิตของมนุษย์ (Circadian Rhythm) เช่น การผลิตฮอร์โมนเมลาโทนิน (Melatonin) ที่ส่งผลต่อการนอน
 4. โภชนาการ (Nourishment) RISC by MQDC สนับสนุนให้ผู้ใช้อาคารได้เข้าถึงการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ลดความเสี่ยงต่อการเกิด โรคต่างๆ ในระยะยาวจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ หรือโรค NCDs (Non-Communicable Diseases) และออกแบบให้มีพื้นที่รับประทานอาหาร รวมทั้งมีการคำนวณจำนวนที่นั่งรับประทานอาหาร โดยอิงจากจำนวนผู้ใช้อาคาร
 5. ฟิตเนส (Fitness) ภายใน RISC by MQDC ออกแบบสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ ผู้ใช้อาคารได้ออกกำลังกาย หรือเปลี่ยนอิริยาบถในระหว่างวัน เพื่อลดรูปแบบการใช้ ชีวิตนิ่งเฉย (Sedentary Lifestyle) และโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ขณะที่โต๊ะทำงานสามารถปรับระดับท่ายืน ท่านั่งได้ ส่วนเก้าอี้ทำงานจะเลือกตามเกณฑ์ BIFMA ที่รองรับสรีระและการปรับเปลี่ยนท่าทางในอิริยาบถต่างๆ
 6. สภาวะอยู่สบาย (Comfort) ภายใน RISC by MQDC ออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) และเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic Design) รองรับการใช้งานของคนทุกวัย รวมทั้งควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น เสียง กลิ่นภายในอาคารให้อยู่ในสภาวะอยู่สบาย และติดตั้งระบบ Sound Masking เพื่อลดมลภาวะทางเสียง
 7. จิตใจ (Mind) RISC by MQDC ปรับสภาพแวดล้อมให้ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของ ผู้ใช้อาคาร ด้วยการสร้างพื้นที่สีเขียวตามหลัก Biophilic Design ให้รู้สึกผ่อนคลาย เวลาทำงาน มีมุมงีบหลับเพื่อกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงาน และมีตู้เก็บของให้เพียงพอ ต่อความต้องการ โดยมีพื้นที่เก็บของปริมาตรอย่างน้อย 0.1 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้อาคาร เพื่อปรับปรุงระบบต่างๆ ภายในอาคารให้ดีขึ้นในทุกปี

Source: นิตยสาร Green Network ฉบับที่ 103 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 คอลัมน์ Building โดย กองบรรณาธิการ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save