สัมมนาเชิงวิชาการ “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด: แนวคิด ความทันสมัย การควบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการดำเนินงาน โครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์ การจัดการด้านข้อมูล มาตรฐานและการทำงานร่วมกันได้ – บทเรียนที่ได้รับ”


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด: แนวคิด ความทันสมัย การควบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการดำเนินงาน โครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์ การจัดการด้านข้อมูล มาตรฐานและการทำงานร่วมกันได้ – บทเรียนที่ได้รับ ในระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

แผนแม่บทการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดของไทย พ.ศ. 2558-2579 จากแผนระยะเตรียมการ แผนระยะสั้น และกําาลังเข้าสู่แผนระยะปานกลาง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบส่ง รองรับการส่งถ่ายไฟฟ้าในภูมิภาค มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางไฟฟ้าของอาเซียน เตรียมพร้อมการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลไปเป็นพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบไฮบริด สุดท้ายนําาไปสู่เรื่องโรงไฟฟ้าชุมชน สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานราก

สมาร์ทกริด (Smart Grid) หรือโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ คือ การพัฒนาให้ระบบไฟฟ้าที่นําาเทคโนโลยี หลายประเภทเข้ามาทําางานร่วมกันเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการทําางานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ระบบไฟฟ้าจะมีความสามารถมากขึ้น โดยใช้ทรัพยากรที่น้อยลง มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สมาร์ทกริด (Smart Grid) ช่วยยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า ลดความต้องการโรงไฟฟ้าสําารอง ลดปัญหาไฟฟ้าตกหรือไฟดับในบางพื้นที่ ลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า ยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าสะดวกสบายมากขึ้น สามารถนําาระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานมาติดตั้งในบ้าน ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ มีส่วนช่วยในการประหยัดไฟฟ้าและลดค่าไฟฟ้าลงได้ และยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน

สัมมนาเชิงวิชาการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter ร่วมกับ Smart Grid Research Unit (SGRU) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร เล็งเห็นถึงความสําาคัญ การพัฒนาระบบสมาร์ทกริดของไทย การประยุกต์ใช้และบูรณาการเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าให้เข้ากันอย่างเป็น ระบบและทันสมัย จึงจัดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด: แนวคิด ความทันสมัย การควบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการดําาเนินงาน โครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์ การจัดการด้านข้อมูล มาตรฐานและการทําางานร่วมกันได้ – บทเรียนที่ได้รับ“ โดยการสนับสนุนวิชาการจาก สนพ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัย ผู้ผลิตอุปกรณ์ เทคโนโลยี ผู้ประกอบการ และนักวิจัย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดมาเป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบพื้นฐาน แนวคิดและประโยชน์ของการพัฒนา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด เพื่อสามารถใช้เป็นแนวทางสําาหรับศึกษา วางแผน ออกแบบ และลงทุนพัฒนาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทําาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้บริหาร วิศวกร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกิจการไฟฟ้าและพลังงาน
  2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่กําาหนดนโยบายกิจการไฟฟ้าและพลังงาน
  3. ผู้ผลิตและผู้ให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
  4. ปรึกษา ผู้ประกอบการ อาจารย์ และนักลงทุน ในกิจการไฟฟ้าและพลังงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

สนใจเข้าร่วมสัมมนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน Online สำรองที่นั่งได้ที่ www.greennetworkseminar.com/smartgrid
โทรศัพท์ 0-2354-5333 ต่อ 500 / 503 (คุณภัทรกันต์ / ศิริภักตร์)
e-mail : seminar@greennetworkseminar.com