นวัตกรรมเพื่ออาคารประหยัดพลังงาน ควบคุมคุณภาพอากาศ ทางเลือกใหม่สำหรับเจ้าของอาคาร ตามแนวคิดของ Smart Building Solution


ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการแข่งขันทางการตลาดของอาคารมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลโดยตรงกับเจ้าของอาคาร ดังนั้นการพัฒนาอาคารโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพอาคารเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง แต่ยังต้องพัฒนาระบบการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารให้ดีขึ้นตามมาตรฐานและเหมาะสมกับผู้ใช้งาน ความท้าทายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวอาคาร จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เจ้าของอาคารก้าวผ่านช่วงวิกฤตนี้ได้อย่างยั่งยืน

นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่ไม่เพียงตอบโจทย์แค่การประหยัดพลังงาน แต่ต้องดูแลผู้คนภายในอาคาร

อาคารประหยัดพลังงาน

แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ในบ้านเราสำหรับอาคารประหยัดพลังงานหรืออาคารเขียว แต่ปัจจุบันอาคารประหยัดพลังงานอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ยังมีการออกแบบอาคารที่ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัย ซึ่งต้องมองปัจจัยต่าง ๆ รอบด้านมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และด้านสุขอนามัย จากสถิติพบว่า คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตภายในอาคารโดยเฉลี่ยวันละ 90% ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน สถานศึกษา หรือ ห้างสรรพสินค้า ซึ่งหมายถึงอาคารนั้น ๆ ใช้พลังงานมากขึ้น ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง ดังนั้นเจ้าของอาคารควรให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพของงานระบบบริหารอาคาร และนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย มาใช้ตอบโจทย์ด้านการประหยัดพลังงานและควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพื่อเพิ่มการดูแลด้านสุขอนามัย รวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ใช้ชีวิตภายในอาคาร

งานปรับปรุงเพื่อยกระดับอาคารเดิม และ สร้างอาคารใหม่ ให้เป็น Smart Building ด้วยบริการที่ครบจบด้วย Smart Building Solution

สำหรับเจ้าของอาคาร อาจจะเกิดความกังวลใจ ว่าอาคารเก่าหรืออาคารใหม่ จะได้รับการบริการหรือมีโซลูชั่นที่แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ตามหลักความเป็นจริงแล้ว อาคารเก่าและอาคารใหม่มีวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งความยากง่ายนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะของอาคาร และรูปแบบการดำเนินธุรกิจของแต่ละกิจการ

  • สำหรับอาคารเก่า Smart Building Solution จาก SCG LIVING SOLUTION BUSINESS จะมีผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่จริง เพื่อตรวจสอบและเก็บข้อมูลในเบื้องต้น สอบถามปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาคาร ตามที่เจ้าของอาคารต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำมาวิเคราะห์และประมวลผล พร้อมออกแบบการทำงานให้เหมาะสมกับรูปแบบของอาคารและความต้องการ ทั้งยังทำงานร่วมกับฝ่ายอาคาร Facility Management อย่างใกล้ชิด เพื่อปรับปรุงระบบให้เข้ากับอุปกรณ์เดิมของอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแตกต่างจากอาคารสร้างใหม่

งานปรับปรุงเพื่อยกระดับอาคารเดิม และ สร้างอาคารใหม่ ให้เป็น Smart Building

  • อาคารสร้างใหม่ Smart Building Solution จะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยการวางแผนภาพรวม และออกแบบระบบที่ช่วยส่งเสริมให้อาคารมีประสิทธิภาพดีขึ้น แต่ความท้าทายของอาคารสร้างใหม่คือผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถเข้าไปยังพื้นที่จริงเพื่อทดลอง หรือปรับปรุงระบบได้เหมือนกับอาคารเก่าได้ ดังนั้นระหว่างการก่อสร้างอาคาร ทีมงาน Smart Building Solution จะใช้วิธี Run simulation เพื่อดูการทำงานเสมือนจริง ตลอดจนคำนวณค่าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ค่าพลังงานไฟฟ้า คุณภาพอากาศ ระบบการทำงานของอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ควบคู่ไปกับนักออกแบบ ดีไซน์อาคารในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด

ปิดช่องโหว่ทุกด้าน เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน

ปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ก่อนและระหว่างการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ความไม่เข้าใจเรื่องฟังก์ชั่นการทำงานของระบบเดิมที่ติดตั้งไว้แล้วภายในอาคาร หรือ อาคารมีความเฉพาะตัวสูง ทั้งการออกแบบและดีไซน์ระบบภายในอาคาร ส่งผลถึงความต้องการแต่ละอาคารก็จะมีความเฉพาะตัวตามไปด้วย

จึงกลายเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องรับมือ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อปิดช่องโหว่ทุกด้านให้ตอบโจทย์เจ้าของอาคารมากที่สุด โดยเริ่มต้นตั้งแต่การสำรวจหน้างาน ทำการทดลอง และเรียนรู้การทำงานของระบบที่ติดตั้ง ตลอดจนศึกษาและปรับปรุงทุก ๆ ขั้นตอนไปพร้อม ๆ กับเจ้าของอาคาร หรือ นักออกแบบดีไซน์อาคาร เป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

Smart Building Solution พัฒนา 4 โซลูชั่น ตอบโจทย์สูงสุด สำหรับเจ้าของอาคาร และผู้ใช้งาน

เทคโนโลยีภายในอาคารมีส่วนสำคัญในการดูแลระบบบริหารอาคารเพื่อให้เจ้าของอาคารมั่นใจถึงศักยภาพของระบบภายในทั้งหมด โดยเอื้อต่อการใช้งานของผู้คนภายในอาคาร ทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพอาคาร ไม่ว่าจะเป็นอาคารเก่า หรืออาคารสร้างใหม่ ให้เป็น Smart building ได้ง่าย ๆ ด้วยโซลูชั่นที่พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์อย่างแท้จริง

Energy WELL Series, Powered by enVerid ระบบที่ช่วยลดการใช้พลังงานในระบบระบายอากาศ (HVAC: Heating, Ventilation, and Air Conditioning) และปรับปรุงสภาพอากาศในเวลาเดียวกัน ด้วยระบบดูดซับสารพิษในอากาศ ช่วยควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานภายในอาคารได้ถึง 20-40% ต่อปี

Energy CARE Series, Powered by ZES การใช้เทคโนโลยี Digital และ IoT แบบไร้สาย มาช่วยให้เจ้าของอาคาร ตลอดจนฝ่ายอาคาร Facility Management ให้สามารถจัดการควบคุมเครื่องปรับอากาศในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเปิด-ปิด หรือ ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานภายในอาคาร สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ประหยัดพลังงานภายในอาคารมากขึ้น และลดการทำงานของฝ่ายอาคารในแต่ละวัน

INTELL Series, Powered by ZETA คือ เทคโนโลยี Wireless sensors และ IoT แบบไร้สายกำลังส่งสูง สั่งการแบบ M2M (Machine to Machine) สามารถทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงรับส่งข้อมูลระหว่างกัน และยังควบคุม ด้วยระบบการสั่งการทางไกลผ่านระบบไร้สายอินเตอร์เน็ต ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก และยังสามารถใช้ระบบ Visualization เพื่อให้เห็น Data การทำงานในรูปแบบ Real-time เพื่อให้ทราบสถานะของอุปกรณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย

HYGIENE Series, Powered by Plasma Air การปรับปรุงและยกระดับคุณภาพอากาศภายในอาคารให้สะอาดจากเชื้อโรค โดยการใช้เทคโนโลยี Bi-polar Ionization System ปล่อยประจุบวกและลบ ที่มีคุณสมบัติลดสิ่งเจือปนในอากาศ อย่างเช่น ไวรัส แบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของโรคติดต่อชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงเชื้อราในอากาศ ได้มากถึง 99% ช่วยลดกลิ่นสารระเหย ฝุ่นที่มีขนาดเล็ก PM10 – PM2.5 ตลอดจนสปอร์เชื้อราที่ลอยอยู่ในอากาศ

เรียกได้ว่า Smart Building กำลังเป็นที่สนใจของเจ้าของอาคารในหลาย ๆ ธุรกิจหรือองค์กร เพราะนอกจากจะให้ความสำคัญในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารใหม่ ให้มีความทันสมัยและเป็นอาคารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว ยังคำนึงถึงการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาปรับใช้ควบคู่กัน เพื่อเกิดเป็นโซลูชั่นใหม่ให้มีความเหมาะสมกับอาคารที่มีลักษณะเฉพาะตัว ช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและความคุ้มค่าของเงินลงทุนในระยะยาว นอกจากนี้ ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และสุขภาวะที่ดีแก่ผู้ใช้งานอาคารอีกด้วย

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ SCG Building & Living Care Consulting และ Smart Building Solution หรือ รับคำปรึกษาและสอบถามข้อมูลได้ที่ E-mail : scgconsulting@scg.com โทร. 065 719 7909


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save