“อุดม ศรีมหาโชตะ” กรรมการสมาคมโรงแรมไทย เดินหน้ายกระดับมาตรฐาน Green Hotel ให้ทุกโรงแรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


“อุดม ศรีมหาโชตะ” กรรมการสมาคมโรงแรมไทย และในฐานะผู้ประกอบการเจ้าของ “บ้านทะเลดาว รีสอร์ท หัวหิน” เดินหน้ายกระดับมาตรฐาน Green Hotel ให้ทุกโรงแรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แม้ขณะนี้สถานการณ์ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมและภาคการท่องเที่ยวโดยตรงจากสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019” หรือ “โควิท-19 (COVID-19)” ที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้แพร่กระจายไปทั่วโลก ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัสทั่วโลกมียอดตัวเลขผู้เสียชีวิตและการติดเชื้อจำนวนมากเกินการควบคุม ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกได้รับความเสียหายอย่างมหาศาล รวมถึงภาคธุรกิจโรงแรมไทย ซึ่งสมาคมโรงแรมไทย เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่จะต้องเดินหน้าทำหน้าที่บทบาทและทำประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ โดยเฉพาะการเป็นหนึ่งในส่วนของการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการขยะ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติหันมาให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สมาคมโรงแรมไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2506 โดยคณะผู้บริหารโรงแรมและเจ้าของโรงแรมได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมและสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งการสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิกสมาคมโรงแรมจำนวน 952 โรงแรม โดยแบ่งเป็นโรงแรมสีเขียวที่ดำเนินการตามมาตรฐานมูลนิธิใบไม้เขียว (Green Leaf Foundation) จำนวน 219 โรงแรม และโครงการ Green Hotel มาตรฐานจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือโรงแรมไทยร่วมใจลดใช้พลาสติกอีกจำนวน 128 โรงแรม ขณะที่ผู้ประกอบการโรงแรมไทยเข้าใจถึงความสำคัญของแนวทางการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับอนาคตประเทศไทย

อุดม ศรีมหาโชตะ กรรมการสมาคมโรงแรมไทย
อุดม ศรีมหาโชตะ

กองบรรณาธิการนิตยสาร Green Network ได้รับเกียรติจาก อุดม ศรีมหาโชตะ กรรมการสมาคมโรงแรมไทย และในฐานะผู้ประกอบการเจ้าของ “บ้านทะเลดาว รีสอร์ท หัวหิน” เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่ดำเนินธุรกิจโรงแรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามการรับรองมาตรฐาน Green Hotel ให้สัมภาษณ์พิเศษถึงแนวทางการเดินหน้าผลักดันส่งเสริมธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นตามมาตรฐานด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงงาน เพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมไม่ว่าจะเป็นโรงแรมขนาดเล็ก-ใหญ่ก็ตาม จะต้องเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย เนื่องจากจะได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งการได้รับความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ และการส่งเสริมการทำธุรกิจโรงแรมให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี

สำหรับโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Hotel จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น จะต้องผ่านการรับรองและตรวจประเมินโรงแรมที่ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ยกระดับมาตรฐานการบริการ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมสถานประกอบการสู่การประเมินมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากล อันจะทำให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปรากฏการณ์โลกร้อนที่กำลังกลายเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

สมาคมโรงแรมไทยดำเนินการผลักดันให้สมาชิกโรงแรมเข้าร่วมโครงการ Green Hotel ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน โดยในปี 2562 สมาชิกผ่านเกณฑ์การรับรองเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) จำนวน 442 โรงแรม ขณะที่ในปี 2563 นี้ สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ Green Hotel ที่ได้รับรองภายใต้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว จำนวน 70 โรงแรม พร้อมกันนี้ทางหน่วยงานสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังได้สนับสนุนเพิ่มเติมให้กับกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่รับรองโรงแรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกจำนวน 5 โรงแรม และผ่านเกณฑ์การตรวจมาตรฐานโรงแรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จำนวน 61 โรงแรม ซึ่งในปี 2563 นี้ที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) รวมจำนวน 136 โรงแรม

โรงแรม “บ้านทะเลดาว รีสอร์ท หัวหิน”

นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทางสมาคมโรงแรมไทยในเบื้องต้นจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ชุด เพื่อตรวจสอบและประเมินมาตรฐานโรงแรมสีเขียว โดยเกณฑ์การพิจารณาโรงแรมที่ส่งเข้าสมัครเป็นสมาชิกโครงการ Green Hotel จะต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ ดังนี้คือ ผู้ประกอบการมีหนังสือรับรองใบอนุญาตเป็นสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ถูกต้องจากกระทรวงมหาดไทย รวมถึงจะต้องไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องของสิ่งแวดล้อมจากผู้บริโภคหรือผู้เข้าพักอาศัย ถ้าพบว่ามีประวัติเคยถูกร้องเรียนดังกล่าว สมาคมฯ จะตัดออกจากการเป็นสมาชิกทันที เพื่อให้โรงแรมมีศักยภาพในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และหลังจากนั้นจะมีคณะกรรมการชุดใหญ่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินโรงแรมแต่ละแห่งอีกครั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน Green Hotel ระดับ Gold

อุดม กล่าวว่า “สิ่งที่ต้องการผลักดันและขับเคลื่อนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนได้นั้น อันดับแรกอยากขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก รีสอร์ท และโฮมสเตย์ เข้าสู่การเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อจะได้มีมาตรฐานด้านการบริการลูกค้าที่เป็นไปมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้โรงแรมสามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานลง 50-70% เป็นมาตรการระยะยาว และอยากให้ทุกโรงแรมจดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เข้าสู่ระบบภาษีสรรพากร ระบบประกันสังคม และระบบ E-Payment เป็นต้น

โรงแรมสีเขียว

ทั้งนี้ “อุดม” ในอีกฐานะหนึ่งคือผู้ประกอบการเจ้าของโรงแรม “บ้านทะเลดาว รีสอร์ท หัวหิน” ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีห้องพักทั้งหมด 32 ห้อง ซึ่งได้รับมาตรฐาน Green Hotel โดยส่วนตัว “อุดม” เป็นผู้มีหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อมและยังสร้างจิตสำนึกให้สังคมได้ร่วมกันคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนด้วยการนำเอาระบบ 3 R (Reuse, Recycle, Reduce) มาดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงแรม เช่น ปรับเปลี่ยนขวดแชมพูหรือสบู่แบบรีฟิล เพื่อลดการใช้พลาสติกหรือโฟมลง อีกทั้งกระบวนการปลูกพืชหมุนเวียน และผักปลอดสารพิษ กระบวนการการทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพเอง และการบริหารจัดการเรื่องของระบบน้ำเสีย การทำน้ำ EM ซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่สำหรับการรดน้ำในแปลงผัก เป็นต้น เป็นอีกหนึ่งนโยบายบริหารจัดการที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดการใช้น้ำในโรงแรมลง และช่วยลดการใช้ทรัพยากรของโลก ถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับโครงการ Green Hotel และการบริการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อุดม กล่าวเพิ่มเติมว่า “วัตถุประสงค์ของโครงการ Green Hotel ต้องการปลูกฝังการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ตั้งแต่ผู้บริหารโรงแรม และพนักงานทุกฝ่ายทุกระดับ เพื่อเป็นการให้คำแนะนำพนักงาน สร้างความตระหนักรู้ร่วมกันในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พวกเขาจะได้นำนโยบายจากโรงแรมกลับไปใช้ที่บ้าน แนะนำเพื่อน ครอบครัว แนะนำสังคมต่อไปได้ ขณะเดียวกัน อยากให้ภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการโรงแรมสีเขียว และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานราชการหรือองค์กรภาครัฐ หากต้องจัดกิจกรรมหรือสัมมนานอกสถานที่ ควรจัดกิจกรรมในโรงแรมที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ที่มีมาตรฐานบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นการช่วยให้โรงแรมในสมาคมฯ มีรายได้เพิ่มเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงแรมต่อไป จึงเป็นการช่วยประเทศให้ลดการใช้พลังงานลง ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางของการรณรงค์ช่วยชาติประหยัดทั้งพลังงานและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0”

กองบรรณาธิการนิตยสาร Green Network สัมภาษณ์พิเศษ อุดม ศรีมหาโชตะ กรรมการสมาคมโรงแรมไทย และในฐานะผู้ประกอบการเจ้าของ “บ้านทะเลดาว รีสอร์ท หัวหิน”

นอกจากนี้ อุดม กล่าวทิ้งท้ายเพื่อฝากไปยังทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กในพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรองว่า คงต้องปรับตัวให้ทันยุคสมัย และร่วมมือหันมาใส่ใจบริหารจัดการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานสากลในแง่ของความสะอาด ความปลอดภัย การมีสุขอนามัยที่ดี การอยู่ร่วมกันกับชุมชน สังคม และการไม่เอารัดเอาเปรียบ ขณะที่นักท่องเที่ยวนั้น หากวางแผนเดินทางไปพักโรงแรมหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ต้องมีจิตสำนึกและดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อม ควรนำหลัก 3 R เข้ามาใช้ รวมถึงการไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้สวยงามคงอยู่ เพียงเท่านี้ก็ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยกันอนุรักษ์พลังงานของประเทศ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระตุ้นผู้ประกอบการให้เข้าสู่โครงการ Green Hotel เพิ่มขึ้น ส่งผลดีไปสู่ระดับประเทศให้เกิดความยั่งยืนได้อีกทางหนึ่ง


Source: คอลัมน์ Green Hotel โดย กองบรรณาธิการ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save