Coca-Cola จับมือ SANSIRI และ CBEE ร่วมกันจัดตั้งโครงการแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อสร้างความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม


กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CBEE ได้ร่วมกันจัดโครงการแยกขยะก่อนทิ้ง ของประเทศไทย ที่ได้มีการดำเนินการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่อาศัยใน T77 Community ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แยกขยะก่อนนำมาทิ้ง เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อม

จริยา จันทร์เจิดศักดิ์
นางจริยา จันทร์เจิดศักดิ์

นางจริยา จันทร์เจิดศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมื่อปลายปีที่ผ่านมา แสนสิริเดินหน้าอย่างจริงจังในการผลักดันและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทย ในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

นันทิวัต ธรรมหทัย
นายนันทิวัต ธรรมหทัย

นายนันทิวัต ธรรมหทัย ผู้อำนวยการองค์กรสัมพันธ์ การสื่อสาร และความยั่งยืน บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โคคา-โคล่า เชื่อว่า ปัญหาขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ปัญหาการไม่แยกขยะเป็นปัญหาพฤติกรรมของคน หากเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนแยกขยะตั้งแต่ต้นทางได้ ปริมาณขยะในภาพรวมก็จะลดลง วัสดุที่รีไซเคิลได้ก็จะถูกนำกลับมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

ธานี ชัยวัฒน์
ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์

ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า หากต้องการส่งเสริมการแยกขยะอย่างจริงจังก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และควรกระตุ้นให้คนเห็นความสำคัญของการแยกขยะมากขึ้น อาศัยกลไกทางสังคม โดยเฉพาะคนในชุมชนเดียวกัน จะเป็นการสร้างกระบวนการสำคัญที่ช่วยสร้างพฤติกรรมการแยกขยะในระยะยาว

ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างสรรค์ต้นแบบการแยกขยะอย่างยั่งยืนที่ไม่ใช่เพียงแค่ใน T77 Community แต่ต้องการสร้างความยั่งยืนให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนอุตสาหกรรมไทยในวงกว้าง อันจะเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยสร้างพฤติกรรมการแยกขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น