กรุงศรี สานต่อโครงการ Krungsri ESG Awards พร้อมเปิดหลักสูตร Krungsri ESG Academy หนุน SME ไทย สร้างธุรกิจได้อย่างยั่งยืน


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ Krungsri ESG Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยได้รับเกียรติจากพันธมิตรจากองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ด้าน ESG เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจตามแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social)  และ ธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG พร้อมส่งเสริมด้านองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้วยการเปิดหลักสูตรอบรมพิเศษ Krungsri ESG Academy 2024 ครั้งแรกของประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้เรื่อง ESG ในการสร้างแผนเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด ESG เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจในระยะยาว

ดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์

ดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะส่วนหนึ่งของภาคการเงินที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ กรุงศรีตระหนักถึงความเร่งด่วนและความจำเป็นในการสนับสนุนลูกค้าธุรกิจให้ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงสู่เส้นทางของความยั่งยืน โดยเราพร้อมยืนหยัดเคียงข้างผู้ประกอบการ SME ผ่านการสนับสนุนทางการเงินและกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจด้าน ESG ด้วยเป้าหมายสำคัญสามประการ คือ 1. ส่งเสริมความรู้เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงความสำคัญของ ESG และเห็นแนวทางในการสร้างความยั่งยืนซึ่งเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คิด  2. ให้การช่วยเหลือธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อพัฒนาแผนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ความยั่งยืนที่นำไปใช้ได้จริง 3. ขยายโอกาสให้ธุรกิจเข้าถึงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างพันธมิตรในการต่อยอดด้าน ESG ได้ครบทุกมิติ

โครงการ Krungsri ESG Awards 2024 เป็นโครงการที่ร่วมส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมุ่งสู่ความยั่งยืน โดยโครงการในปีนี้ได้รับเกียรติจากองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ด้าน ESG มาร่วมให้ความรู้และเป็นคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งรางวัลแบ่งออกเป็นสองประเภท ดังนี้

  • รางวัลที่มอบให้กิจการที่มีความเป็นเลิศ ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Excellence)
  • รางวัลเพื่อเชิดชูกิจการที่ริเริ่มและดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีทั้งสามด้าน (Highly commended)

โดยปีนี้ มีธุรกิจที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการกว่า 60 องค์กร ประกอบไปด้วย ลูกค้าธุรกิจ SME ลูกค้าธุรกิจญี่ปุ่น สมาชิกของสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) รวมถึงผู้ประกอบการที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของกรุงศรี ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหมดจะได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพิเศษ Krungsri ESG Academy 2024 เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามกรอบ ESG ในทุกมิติ จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ตลอดระยะเวลาสี่เดือน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงความสำคัญของ ESG ที่มีต่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ของโลกที่เกิดจากผลกระทบของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต และวิเคราะห์ธุรกิจของตนเองเพื่อวางแผนการดำเนินการธุรกิจหรือกิจกรรมสีเขียวตามนิยาม Thailand Taxonomy และพัฒนาปรับเปลี่ยนธุรกิจตามกรอบ ESG (Transition Plan) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากพันธมิตรและกรุงศรี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสการเข้าถึงเครือข่าย ESG ที่น่าเชื่อถือจากเครือข่ายพันธมิตรของกรุงศรี เพื่อสร้างโอกาสธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

ดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์

“อย่างไรก็ตาม การลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านให้เกิดขึ้นจริง นับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการ SME ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การมีความรู้ ความเข้าใจที่ครบถ้วนในทุกมิติ การพัฒนาแผนธุรกิจที่นำไปสู่การวัดผลได้จริง รวมไปถึงการเข้าถึงเครือข่ายที่จะช่วยต่อยอดการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในปีนี้ กรุงศรีจึงได้สานต่อโครงการ Krungsri ESG Awards เป็นปีที่สอง เพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการทำงานด้าน ESG และนำแนวทางไปปรับใช้กับธุรกิจจนเกิดผลสำเร็จ ซึ่งเรามุ่งหวังให้รางวัลนี้เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการที่ลงมือทำ ESG อยู่แล้ว ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ เห็นว่า ESG สามารถทำได้จริงและจำเป็นต้องทำ” ดวงกมล กล่าวเสริม

โดยเมื่อต้นปี 2567 ที่ผ่านมา กรุงศรีได้ทำการวิจัยสำรวจในกลุ่มผู้ประกอบการ SME จำนวน 700 ราย พบว่า 30% ตระหนักได้ว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิด ESG นั้นมีความสำคัญทั้งต่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อม และ 14% พร้อมที่จะปรับธุรกิจเพื่อดำเนินตามแผน ESG แต่ผู้ประกอบการบางรายยังคงไม่เข้าใจในการทำ ESG และ 70% ยังมีช่องว่างของความเข้าใจ และเพื่อเติมเต็มให้ช่องว่างนั้นเต็ม กรุงศรีจึงได้เปิดโครงการ Krungsri ESG Academy 2024 โดยร่วมกับศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ในการออกแบบหลักสูตร เพื่อให้นักธุรกิจได้เรียนรู้และทราบถึงผลลัพธ์ แนวทางการเปลี่ยนผ่านธุรกิจที่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อเป็นเครื่องมือผลักดันให้ SME ปรับตัวสู่ความยั่งยืนได้

“นับเป็นความน่ายินดีที่กรุงศรีได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในวงการ ESG มาร่วมสานต่อในการผลักดันธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากการสนับสนุนผ่านโครงการดี ๆ อย่าง Krungsri ESG Awards และ Krungsri ESG Academy แล้ว เรายังเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SME ในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต และช่วยให้ทุกธุรกิจอยู่รอดต่อไปได้  โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” ดวงกมล กล่าวปิดท้าย

นอกจากนี้ กรุงศรียังได้ตั้งเป้าให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainable Finance) สำหรับกลุ่มลูกค้า SME ไว้ที่จำนวนกว่า 4,500 ล้านบาท และด้วยการสนับสนุนของกรุงศรีที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การพัฒนาธุรกิจ และเครือข่ายที่แข็งแกร่งนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ SME ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG ได้อย่างสมบูรณ์


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save