SCG LIVING SOLUTION BUSINESS ให้คำปรึกษาเพื่อคุณภาพผู้อยู่อาศัยในอาคาร


SCG Living Solution Business เดินหน้าการเป็น Eco-system เปิดธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งปลูกสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ และ Smart Building Solution โดยนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการให้คำแนะนำพร้อมด้วยโซลูชั่นเพื่อปรับปรุงและตอบโจทย์คุณภาพการอยู่อาศัยภายในอาคารที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ ความปลอดภัย ทั้งยังประหยัดพลังงานทั้งอาคารเก่าและสร้างใหม่ เป็นการยกระดับสิ่งปลูกสร้างให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ทั้งยังเสริมด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

วชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจกับกระแส Health and Wellness มากขึ้น แม้กระทั่งสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอาคารและที่อยู่อาศัย การกระบาดของโควิด 19 ทำให้ประชาชนหันมาสนใจว่าอาคารที่ตนเองอาศัยหรือทำงานอยุ่นั้นมีความปลอดภัยเพียงใด

“ด้วยตระหนักถึงความต้องการดังกล่าวทาง SCG จึงได้ริเริ่ม 2 ธุรกิจ โดยพัฒนาแนวคิดและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและรับรองมาตรฐานอาคารด้วยประสบการณ์ทำงานอย่างมืออาชีพ พร้อมพัฒนาสินค้า/บริการ และโซลูชั่น เกี่ยวกับ ‘Living’ หรือการใช้ชีวิต ซึ่งได้นำมาต่อยอดธุรกิจเพื่อตอบโจทย์อาคารสิ่งปลูกสร้างทั้งเก่าและสร้างใหม่ ให้กับผู้ใช้งาน ตลอดจนชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”

  • ธุรกิจ SCG Building & Living Care Consulting เป็นธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งปลูกสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับมาตรฐานการก่อสร้าง ไปสู่อาคารที่ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในขั้นตอนการก่อสร้างและการใช้งาน รวมไปถึงอาคารที่มีการคำนึงถึงการมีสุขภาวะที่ดี แข็งแรง ส่งผลถึงคนที่อยู่อาศัยในอาคารและชุมชนโดยรอบ และเหมาะสมกับการอยู่อาศัยเพื่อคนทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่จะเป็นกลุ่มประชากรหลักของประเทศ ด้วยบริการให้คำปรึกษาสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการก่อสร้างอาคารตามมาตรฐาน ต่าง ๆ ได้แก่ 1) บริการให้คำปรึกษาเพื่อขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building) ตามมาตรฐาน LEED DGNB และTREES 2) บริการให้คำปรึกษาเพื่อขอรับรองมาตรฐานอาคารเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี (Well-Being Building) ตามมาตรฐาน fitwel และ WELL 3) บริการให้คำปรึกษาเพื่อทำอาคารประหยัดพลังงาน ที่มีการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงาน (Energy Management Service) 4) บริการออกแบบและปรึกษาอาคารเพื่อผู้สูงอายุและคนทุกวัย (Universal Design)
  • ธุรกิจ Smart Building Solution เป็นธุรกิจผู้ให้บริการโซลูชั่นงานระบบวิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร รูปแบบ System Integrator ส่งมอบโซลูชั่นด้วยเทคโนโลยีตามที่เจ้าของอาคารต้องการ และเชื่อมต่อการทำงานต่าง ๆ ตั้งแต่การให้บริการออกแบบติดตั้งเทคโนโลยีในหมวดพลังงานในอาคาร ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) รวมทั้งเทคโนโลยีเพื่ออาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ด้วยอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) โดยเฉพาะเทคโนโลยีในส่วนของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC: Heating, Ventilation, and Air Conditioning) โดยมีโซลูชั่นที่ให้บริการ 4 กลุ่ม คือ Energy WELL Series, Energy CARE Series, INTELL Series และ HYGIENE Series

SCG

SCG

สำหรับผลงานที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจลูกค้า โดย SCG Building & Living Care Consulting คือการให้คำปรึกษาด้านอาคารเพื่อยื่นขอการรับรองมาตรฐาน fitwel อาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จนได้รับการรับรองมาตรฐาน fitwel V2.1 ระดับ 3 ดาว และให้บริการติดตั้งระบบ Energy CARE series ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วย

ธาดา เพ็ญชีพ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีความเหมาะสมต่อการทำงานของพนักงานทุกคนในอาคารของตลาดหักทรัพย์ ทางตลาดหลักทรัพย์จึงลงทุนเพื่อปรัปปรุงอาคารให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีเสมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 ของพนักงาน จึงร่วมปรึกษากับทาง SCG Building & Living Care Consulting เพื่อบริหารจัดการอาคารให้มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็น Well – being ให้ผู้ใช้อาคาร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนเราได้รับการรับรองมาตรฐาน fitwel V2.1 ระดับ 3 ดาว หมวด Single-Tenant Building และรางวัล Best in Building Health 2020 จาก Center for Active Design (CfAD) ซึ่งเป็นผู้ออกมาตรฐาน fitwel อีกด้วย”

นอกจากนี้ ธุรกิจ Smart Building Solution ได้ให้บริการติดตั้งระบบ Energy CARE series ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการอัพเกรดอาคารเพื่อบริหารห้องเรียน และพลังงานสำหรับระบบปรับอากาศอย่างยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศในห้องเรียนและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ด้วยการควบคุมผ่านระบบออนไลน์

ผศ.อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “ในแต่ละปี มหาวิทยาลัยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าไปเป็นจำนวนมาก เพราะไม่สามารถควบคุมเรื่องของ Human loss ได้ ดังนั้นเมื่อทาง SCG LIVING SOLUTION BUSINESS ได้แนะนำโซลูชั่นระบบ Energy CARE Series มาใช้ ทำให้เราเห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น โซลูชั่นนี้สามารถช่วยกำจัดที่ไม่จำเป็นออกไป ช่วยลดค่าไฟให้กับคณะฯ และลดภาระการทำงาน อีกทั้งช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลอาคารทำงานได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งทำให้เราเป็นต้นแบบของ Smart Faculty ที่เตรียมพร้อมและผลักดันคณะฯ สู่โลกแห่งอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป”

“ที่ผ่านมามีลูกค้าที่กำลังทำงานร่วมกับเรามากกว่าร้อยราย ซึ่งในฐานะของผู้ให้บริการ ทั้งธุรกิจ SCG Building & Living Care Consulting และ Smart Building Solution เรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้กับทุก Stakeholder ทั้งเจ้าของอาคาร ผู้ประกอบการ รวมไปถึงผู้ใช้อาคารและสังคมโดยรอบ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาคารและสิ่งก่อสร้างในระยะยาว” วชิระชัย กล่าวทิ้งท้าย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save