ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จัดกิจกรรม “คน น้ำ ดี” และโครงการ “พื้นที่ชุมชน คนอยู่กับน้ำ”


กรุงเทพฯ : บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ตระหนักดีว่า “น้ำ” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่า ทุกชีวิตล้วนแล้วแต่อาศัย “น้ำ” เพื่อการดำรงชีวิต และ “น้ำ” จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของเรา บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “มิซุอิกุ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับเยาวชนไทยเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชีวิตประจำวัน ตอกย้ำค่านิยมองค์กร “การเติบโตอย่างยั่งยืน  (Growing for Good)” และ “การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม (Giving Back to Society)” โดยนำมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย

นอกเหนือจากเยาวชนแล้ว คนในพื้นที่ต้นน้ำ รวมถึงพนักงานของ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรม “คน น้ำ ดี” ขึ้นในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพื้นที่กิจกรรมหลักอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ซึ่งถือเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำป่าสัก หนึ่งในแหล่งน้ำที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของผู้คนและระบบนิเวศของหลายจังหวัดในภาคกลาง โดยกิจกรรมนี้มีคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย พร้อมคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้แก่ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ มูลนิธิรักษ์ป่าสัก ตลอดจนประชาชนในท้องที่จำนวนรวมกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรม ดังนี้

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย

 1. การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เพื่อดึงน้ำฝนที่อยู่บนพื้นดินลงสู่ใต้ดิน ช่วยลดน้ำท่วมขังในช่วงหน้าฝนและกักน้ำส่วนเกินเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในหน้าแล้ง โดยยังสามารถใช้ประโยชน์หน้าดินได้ตามปกติ
 2. พิธีสืบชะตาแม่น้ำป่าสัก ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อสร้างความหวงแหนป่าต้นน้ำให้เกิดในผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น
 3. การปลูกต้นดีปลากั้งในพื้นที่ต้นน้ำป่าสัก เพื่อช่วยลดการพังทลายของหน้าดิน
 4. การสร้างโป่งเทียม เพื่อเป็นแหล่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสัตว์ป่า ส่งผลให้ระบบนิเวศเกิดความสมดุลตามธรรมชาติ
 5. การสร้างฝายชะลอน้ำ ช่วยกักเก็บน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของดิน และยังช่วยกักเก็บตะกอนที่ไหลมากับน้ำ ทำให้แหล่งน้ำตอนล่างตื้นเขินช้าลง

นอกเหนือจากกิจกรรม “คน น้ำ ดี” แล้ว ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ยังเดินหน้าต่อยอดพันธกิจรักษ์น้ำ สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกตั้งแต่พื้นที่ป่าต้นน้ำสู่ชุมชนเมือง โดย บริษัทฯ ร่วมมือกับสำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการ “พื้นที่ชุมชน คนอยู่กับน้ำ” ดำเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่ริมคลองเตย ในบริเวณวัดคลองเตยใน โดยติดตั้งตาข่ายดักขยะเพื่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่สะดวกในการจัดเก็บขยะ ติดตั้งกังหันพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มระดับออกซิเจนในน้ำ ปรับสภาพน้ำและบำบัดน้ำเสีย ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ ตลอดจนสร้างแนวรั้วกั้นทางเดินเพิ่มความปลอดภัย และการปลูกพืชนานาพรรณ โดยเฉพาะ “ต้นเตย” สัญลักษณ์ของคลองเตยในอดีต เพื่ออนุรักษ์ “คลองเตย” แหล่งน้ำที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถเป็นพื้นที่ใช้สอยและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้กับผู้คนในพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนใกล้กับสำนักงานของบริษัทฯ

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย

เพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ค่านิยมองค์กร ‘การเติบโตอย่างยั่งยืน และ ‘การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม’ บริษัทฯ ปลูกฝังและส่งเสริมการ ‘รักษ์น้ำ’ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพราะเราเชื่อว่าพนักงานคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เราจึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรม ‘คน น้ำ ดี’ เพื่อสื่อถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ในการสร้างทั้งคนเก่งและคนดีที่จะเติบโตไปพร้อม ๆ กับองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย

ส่วนโครงการ ‘พื้นที่ชุมชน คนอยู่กับน้ำ’ เป็นอีกหนึ่งโครงการตอบแทนสังคมของเรา โดยปรับปรุงพื้นที่ริมคลองเตยให้เป็นพื้นที่ใช้สอยของผู้คนในชุมชน สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำให้แก่ชุมชน ถือเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างสมดุล สมดังวัตถุประสงค์ของโครงการ ‘มิซุอิกุ’ ทุกประการ”


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save