Starbucks จับมือ Cypress Creek พัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา

เมื่อเร็วๆ นี้ สตาร์บัคส์ (Starbucks) ร้านกาแฟยักษ์ใหญ่ของโลกแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ลงนามความร่วมมือกับ Cypress Creek ผู้พัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของสหรัฐอเมริกา ได้มีการขยายการลงทุนในโซลาร์ฟาร์มและโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสร้างพลังงานให้กับร้านกาแฟสตาร์บัคส์ 360 แห่งในรัฐเท็กซัส โดยวัตถุประสงค์ของสตาร์บัคส์มีแนวคิดต้องการลดการใช้พลังงานลง และหันไปใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น และในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวนี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 70…

ก.พลังงาน เดินหน้า “พาราโบล่าโดม” ชูสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกรขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

การเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย แต่ช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาพืชผลทางการเกษตรออกสูต่ ลาดพรอ้ มกันจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาราคาตกตํ่า และผลผลิตเน่าเสีย จึงมีแนวคิดในการแปรรูปอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรให้ออยู่ได้นาน และเพิ่มมูลค่า ให้กับสินค้าเกษตร รวมถึงเป็น การสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กแต่ในกระบวนการอบแห้งด้วยวิธีนำไปตากแดดแบบเดิมยังประสบปัญหาหลายประการเช่น การปนเปื้อนจากฝุ่น ละอองในอากาศ และแมลงต่างๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานและในฤดูฝนผลิตภัณฑ์ก็จะมีการเน่าเสีย…