ม.ทักษิณ ประกาศเจตนารมณ์ครั้งใหญ่ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา ร่วมสร้างสังคม สู่ความยั่งยืน


หนึ่งในบทบาทที่สำคัญของมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม” คือ การสร้างองค์ความรู้ และการเป็น “สะพานเชื่อมต่อ” ระหว่างความเป็นสากลกับท้องถิ่น หรือที่เรียกว่า “The University of Glocalization” เน้นการสร้างนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่เพื่อเป้าหมายการพัฒนา สร้างสรรค์ ผสมผสานความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชนท้องถิ่น อันนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนต่อการขับเคลื่อนนโยบายก้าวสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ในโครงการ TSU-SDGs for Sustainability เปิดพื้นที่การเรียนรู้มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย สามารถเชื่อมโยงการดำเนินงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงได้แสดงบทบาทในการมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคมโลก การประกาศเจตนารมณ์ เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการตามแผนและสอดคล้องกับ SDGs เพื่อบรรลุเป้าหมาย ในหลากหลายมิติ สามารถนำไปปรับประยุกต์ให้เข้ากับบริบทงานของมหาวิทยาลัย ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก อีกทั้ง SDGs จะเป็นกรอบแนวคิดที่จะช่วยกำหนดทิศทางการทำงานได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร. สมัคร แก้วสุกแสง

รองศาสตราจารย์ ดร. สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า  ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมผลักดันและเลือก SDGs หลัก และ SDGs ตามอัตลักษณ์และศักยภาพของส่วนงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงานของส่วนงานให้สอดคล้องร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ SDGs ในบริบทของสหประชาติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการขับเคลื่อน SDGs ในต่างพื้นที่กับหน่วยงานเอกชน อันจะทำให้เห็นมิติที่หลากหลายในการขับเคลื่อน SDGs ทั้งระบบ การจัดโครงการ TSU-SDGs for Sustainability เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรทุกส่วนงานเข้าร่วม

คุณมาริสา ปัณยาชีวะ

ภายในงาน มีการบรรยาย  หัวข้อ SDG Acceleration in Thailand and UN Partnerships in Greening Higher Education” โดย คุณมาริสา ปัณยาชีวะ เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา สหประชาชาติ และ Ms. Young-Ran Hur, Programme Management Officer for Global Opportunities for SDGs (GO4SDGs) UN Environment Programme (UNEP)

การบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดน่าน”  โดย คุณพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และการบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยทักษิณ” โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. สมัคร แก้วสุกแสง และรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ

ม.ทักษิณ ประกาศเจตนารมณ์ครั้งใหญ่ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา ร่วมสร้างสังคม สู่ความยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานการดำเนินงานตาม SDGs ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 11 ส่วนงาน และสิ่งสำคัญของงานนี้ คือ การลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ รวม 36 ส่วนงาน ดังนี้ ส่วนงานวิชาการ  15 ส่วนงาน  ส่วนงานอื่น 7 ส่วนงาน และส่วนงานบริหาร 14 ส่วนงาน

กว่า 1 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยทักษิณมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ ผ่านโครงการมากมาย และกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมทั้ง 17 เป้าหมาย ได้แก่

 1. มิติด้านการพัฒนาคน (People) ประกอบด้วย SDG 1 ขจัดความยากจน SDG 2 ขจัดความหิวโหย SDG 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี SDG 4 การศึกษาที่เท่าเทียม และ SDG ความเท่าเทียมกันทางเพศ อาทิ
 • โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ขยายผลเป็น 3 โมเดลแก้จน ได้แก่ ชัยบุรีโมเดล : ธุรกิจเกื้อกูล ไข่ไก่อารมณ์ดีแฮปปี้ฟาร์ม ,Lenoi Craftโมเดล และศรีนาคาโมเดล : สานพลังสร้างเครือข่ายแก้จน
 • โครงการ TSU Care รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมใช้
 • ส่งหน่วยแพทย์แพทย์แผนไทย ตรวจรักษาประชาชน
 • เปิด 37 รายวิชาออนไลน์ ให้เรียนฟรี ผ่านแพล็ตฟอร์ม TSU – GE for All
 • Double degree แห่งแรกในภาคใต้
 1. มิติด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) ประกอบด้วย SDG 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ SDG 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน SDG 10 ลดความเหลื่อมล้ำ และ SDG 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน อาทิ
 • Solar Rooftop หลังคาผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด
 • เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทน
 • คว้ารางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทย จากเวทีระดับนานาชาติ “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva”
 1. มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) ประกอบด้วย SDG 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล SDG 12แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน SDG 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ SDG 14 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางน้ำ และ SDG 15การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก อาทิ
 • จัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ผลิตประปาสะอาด
 • ส่งเสริมจุดบริการน้ำดื่ม ฟรี มากกว่า 200 ตู้ ครอบคลุมทั้ง 2 วิทยาเขต
 • The University in the park แหล่งศึกษาเรียนรู้ใจกลางเมืองที่เป็น “ปอด” ของคนเมืองสงขลา
 1. มิติด้านสันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ประกอบด้วย SDG 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
 • ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy
 1. มิติด้านความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ประกอบด้วย SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ
 • ผนึกพลังความร่วมมือทั้งผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เกื้อหนุนต่อการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ TSU GO GREEN
 • กิจกรรม “สร้างบ้านปลา พิทักษ์ รักษา ปลาสามน้ำ” ร่วมกับเครือข่ายสร้างซั้งบ้านปลามีชีวิต

เชื่อว่าทุกคน ทุกองค์กรต่างมีภาพฝันของโลกที่สมบูรณ์แบบ แต่การจะเปลี่ยนภาพฝันให้เป็นความจริง คือ การตั้งเป้าหมายและลงมือทำ วันนี้มหาวิทยาลัยทักษิณได้เริ่มออกเดินทางไปยังเป้าหมายที่วางไว้เช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆ ที่ตั้งใจจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองเล็กๆ ในการร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างสังคมให้ยั่งยืน เพื่อโลก เพื่อลูกหลาน และเพื่อเรา SDGs จึงเป็นความรับผิดชอบร่วมของทุกคน


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save