บีโอไอ – NIA – หน่วยงานพันธมิตร จัดมหกรรม “BCG Startup Investment Day” ส่งเสริมสตาร์ทอัปเข้าถึงแหล่งทุน ตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมงาน 1,000 คน


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และหน่วยงานพันธมิตรกว่า 10 หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และนักลงทุน แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรม “BCG Startup Investment Day” เพื่อสนับสนุนให้สตาร์ทอัปที่มีเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ แต่ขาดการสนับสนุนด้านเงินทุน มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ และเอกชน ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ศูนย์ C asean ชั้น 10 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก โดยระดมมาตรการสนับสนุนทั้งภาครัฐ เอกชน และนักลงทุน มุ่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรต่อยอดทางธุรกิจ ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ คาดมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน

ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า จากข้อมูลกิจการในกลุ่ม BCG (Bio-Circular-Green Economy ถือว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก จากสถิติพบว่า มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 152,434 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี พ.ศ.2563 จากจำนวนโครงการ 746 โครงการ ที่เพิ่มขึ้น 63% ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2564 คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม BCG มีมูลค่ารวม 675,781 ล้านบาท รวม 2,996 โครงการ

สำหรับมาตรการสนับสนุนธุรกิจในกลุ่ม BCG และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของบีโอไอนั้น บีโอไอสนับสนุนธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็ก รวมทั้งผู้ประกอบการ Startup ที่มีเทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่เศรษฐกิจและสังคม และช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งและยกระดับเศรษฐกิจไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต นอกเหนือจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร รวมถึงมาตรการอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น Smart Visa แล้ว บีโอไอยังออกมาตรการทางการเงินสนับสนุน Startup ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้ พ.ร.บ. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ.2560 โดยมุ่งเน้นกลุ่มที่มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม

ล่าสุด บีโอไอ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และหน่วยงานพันธมิตรกว่า 10 หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และนักลงทุน จัดงานมหกรรม “BCG Startup Investment Day” ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG Economy) ขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 ที่ศูนย์ C asean ชั้น 10 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup ที่มีศักยภาพเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมาตรการสนับสนุนต่างๆ ของภาครัฐ เอกชน รวมถึงนักลงทุน โดยรวบรวมมาตรการการสนับสนุนไว้ที่เดียว งานครั้งนี้มุ่งเน้นสตาร์ทอัปในกลุ่ม BCG สอดคล้องกับ BCG Model ที่เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งเปิดให้มีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

“รูปแบบกิจกรรมแบ่งเป็น กิจกรรม Startup Pitching กิจกรรม Startup Talk และกิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตร ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานครั้งนี้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมงาจะได้รับประโยชน์ องค์ความรู้และเข้าถึงข้อมูล แหล่งเงินทุน ได้แลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงภายในงานแล้วสามารถนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่เข้าร่วมงานไปต่อยอดทางธุรกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จ” ดวงใจ กล่าว

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจหลักของ NIA คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศตามแนวคิด “BCG Model” โดยเฉพาะกลุ่มสตาร์ทอัปที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก (BCG DeepTech Startup) 3 ด้าน ได้แก่ อาหาร (FoodTech) เกษตร (AgTech) และการแพทย์ (MedTech) โดยผู้ประกอบการทั้งหมดล้วนเป็นสาขาที่มีโอกาสและศักยภาพการเติบโตสูง แต่ยังมีจำนวนไม่มากนักและต้องใช้ระยะเวลาในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนจากผลงานวิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ปัจจุบันผู้ประกอบการทั้ง 3 สาขารวมประมาณ 60 ราย ดังนั้น NIA จึงได้วางกรอบการพัฒนาผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัปที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อเร่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันตั้งแต่ระยะแนวคิด ต้นแบบ ทดลองตลาด ขยายการเติบโต จนกระทั่งมีความสมบูรณ์พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยตั้งเป้าหมายที่จะสร้างให้เกิด BCG DeepTech Startup จำนวน 65 ราย ภายใน 3 ปี

“ความร่วมมือกับบีโอไอและพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษาที่จะบ่มเพาะเสริมองค์ความรู้ หาแหล่งเงินทุนสนับสนุนในละสาขาต้องใช้เวลาบ่มเพาะอย่างน้อย 3-5 ปีกว่าจะทราบถึงผลสำเร็จได้ และพร้อมที่จะเปิดกว้างให้การสนับสนุนสตาร์ทอัปทั้งในและต่างประเทศเข้ามาแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้เกิด Startup Ecosystem อย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย” ดร.พันธุ์อาจ กล่าว

ศรัณย์ สุตันติวรคุณ นายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA) กล่าวว่า ปัจจุบันทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล การเปิดเวทีอบรมสัมมนา จัดเวทีประกวดผลงานและหาแหล่งเงินทุนให้แก่สตาร์ทอัปอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง โดยเฉพาะสตาร์ทอัปรายเล็กที่ขาดข้อมูลเชิงลึกรอบด้าน ขาดเงินทุนเริ่มต้น ขาดการเข้าถึงเทคโนโลยี ขาดข้อมูลการตลาดที่แท้จริง รวมทั้งนวัตกรรมความรู้และความเข้าใจในผลงานผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและพี่เลี้ยงที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำช่องทางการสร้างผลงานที่ตลาดต้องการ

สิ่งที่นักลงทุนต้องการรับรู้ คือ ข้อมูลเทรนด์ตลาดเป็นอย่างไรในแต่ละช่วง มีข้อมูลคู่แข่งกำลังทำอะไรอยู่ต้องรู้ เพื่อเป็นข้อมูลว่าควรเพิ่มเติมอะไรให้กับธุรกิจได้บ้าง เป็นต้น ทั้งนี้หากสตาร์ทอัปต้องการประสบความสำเร็จต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์สร้างรายได้แล้ว จะต้องทำการศึกษาข้อมูลเชิงลึกให้รอบด้าน เพื่อหาแผนรองรับทุกๆการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดและแข่งขันได้

 


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save