ซีพีเอฟ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจัด “กิจกรรมปันรู้ ปลูกรักษ์” ประเดิมที่แรก รร.วัดบางหญ้าแพรก


ซีพีเอฟ สร้างเครือข่ายเด็ก เยาวชน ชุมชน แนวร่วมรักษ์โลกอย่างยั่งยืน เริ่มที่โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

cpf

ภายใต้วิสัยทัศน์เป็น”ครัวของโลก”ที่ยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ซึ่งถือเป็นต้นทางของวัตถุดิบในการผลิตอาหาร และมุ่งมั่นรักษาสมดุลของระบบนิเวศ นอกจาก “พนักงาน”ในองค์กรที่ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญแล้ว บริษัทฯ สร้างการรับรู้และสร้างเครือข่ายเด็ก เยาวชน และชุมชนในพื้นที่

“กิจกรรมปันรู้ ปลูกรักษ์” เกิดจากความตั้งใจปลูกฝังความตระหนักให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ดูแลและหวงแหนทรัพยากรในพื้นที่ของตัวเอง เป็นแนวร่วมรักษ์โลกอย่างยั่งยืนไปกับซีพีเอฟที่มีการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมหลากหลาย

cpf

เริ่มที่โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้พื้นที่ “โครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” เป็นโครงการที่ซีพีเอฟ ร่วมมือกับภาครัฐ และชุมชนตำบลบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนมาตั้งแต่ปี 2557 โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน นำโดยนางสาวณัฐกาญจน์ นุชประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู นำน้องๆนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นป.1- ม.3 รวม 300 คนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้โลกรวน ฐานเรียนรู้ต้นกล้าสู่ป่าใหญ่ ฐานเรียนรู้ป่าชายเลนต้นทางของอาหาร และฐานเรียนรู้ขยะพลาสติกแปลงร่าง นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากสมาชิกชุมชนโครงการกับดักขยะทะเลชุมชนบางหญ้าแพรกที่ซีพีเอฟให้การสนับสนุนอยู่ มาเป็นวิทยากรในฐานเรียนรู้ขยะแปลงร่าง สร้างการรับรู้ และปลูกฝังความตระหนักสู่เด็กๆที่สามารถมีส่วนร่วมช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้เช่นกัน

นางสาวณัฐกาญจน์ นุชประเสริฐ ผู้อำนวยการ รร.วัดบางหญ้าแพรก ซึ่งพื้นบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ในช่วงปีแรกๆ ที่ซีพีเอฟเข้ามาทำกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน โรงเรียนนำเด็กนักเรียนไปร่วมกิจกรรมปลูกป่า เพื่อปลูกฝังความตระหนักรู้ ให้เด็กๆมีโอกาสมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ และหลังจากที่พี่ๆซีพีเอฟเข้ามาจัดฐานการเรียนรู้ทั้ง 4 ฐาน ให้กับน้องๆ เด็กๆได้เรียนรู้และสามารถนำไปใช้กับกิจกรรมในโรงเรียน อาทิ การแยกขยะ แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนทำอยู่แล้ว โดยคาดหวังว่าภาคเอกชนที่มาศักยภาพอย่างซีพีเอฟจะช่วยสนับสนุนโครงการดีๆอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนพร้อมจะต่อยอดกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กๆ โดยโรงเรียนเข้าไปคุยกับชุมชนเพื่อต่อยอดกิจกรรมขยะแปลงร่าง โดยจะนำนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่กำลังเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.3 เรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมดังกล่าวกับชุมชนโครงการกับดักขยะทะเล ที่นำฝาขวดพลาสติกมาใช้แปลงเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ทำให้น้องๆได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เป็นทักษะชีวิต รวมทั้งเรียนรู้และดูงานการประดิษฐ์และต่อเรือจำลอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพของคนในชุมชน

ทางด้านน้องๆ ที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ด.ญ.แพรวพราว เทียมเกาะ หรือน้องแพรว อายุ 14 ปี นักเรียนชั้น ม.3 เล่าว่า มีความสุขและรู้สึกสนุกสนานกับกิจกรรมที่พี่ๆ ซีพีเอฟนำมาถ่ายทอดให้ ทั้ง 4 ฐานการเรียนรู้ และพร้อมจะนำไปทำต่อ เช่น การแยกขยะในโรงเรียน ซึ่งในกลุ่มของเด็กนักเรียน ม.1 -ม.3 สามารถแยกขยะได้ถูกต้อง แต่น้องเล็กๆ เช่น ชั้น ป.1 ที่ยังทิ้งขยะไม่ถูก พี่ๆก็จะต้องช่วยแนะนำให้ นอกจากนี้ แพรวยังบอกด้วยว่า อยากให้ทุกคนมาช่วยปลูกต้นไม้และปลูกป่ากันให้มากขึ้น เพราะทำให้สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีไปถึงชุมชุนที่ประกอบอาชีพต่างๆ เช่น อาชีพประมง

ด.ช.สิทธิพงศ์ หงษ์กลิ่น หรือน้องมิค อายุ 14 ปี เพื่อนร่วมชั้นเรียนของน้องแพรว กล่าวว่า ได้เรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน การปลูกป่า สัตว์ชนิดต่างๆที่อาศัยในป่าชายเลน รวมไปถึงการแยกขยะ จากฐานการเรียนรู้ทั้ง 4 ฐาน ซึ่งก่อนหน้านี้ เคยร่วมกิจกรรมเก็บขยะและปลูกต้นไม้ ที่โรงเรียนนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรม รู้สึกว่าตอนนี้ป่าชายเลนในพื้นที่บ้านเรามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นกว่าแต่ก่อน อยากให้มีการปลูกป่ากันเยอะๆ จะได้อากาศที่ดี น้ำใส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่บ้านเราอยากให้มีการรณรงค์ไม่ให้มีการทิ้งขยะลงแม่น้ำ

cpf

ซีพีเอฟ มีเป้าหมายขยายการสร้างเครือข่ายพันธมิตรรักษ์โลกให้กว้างขวางขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้ให้กับเด็ก เยาวชน ซึ่งในปี 2566 นี้ บริษัทฯมีเป้าหมายเข้าถึงเด็กนักเรียนในสถานศึกษาต่างๆรวม 6,000 คน ปลูกฝังความตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกำลังสำคัญ คิด สร้างสรรค์ และสานต่อโครงการดีๆ โดยใช้กิจกรรม “ปันรู้ ปลูกรักษ์” เป็นส่วนหนึ่งของการนำร่องความร่วมมือทำสิ่งดีๆ เพื่อตอบแทนชุมชน สังคม และประเทศชาติที่ต้องทำด้วยใจ ซึ่งซีพีเอฟพร้อมเดินหน้าสร้างแนวร่วมรักษ์โลกที่จะมาช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สร้างสังคมและสร้างโลกใบนี้ให้น่าอยู่ไปด้วยกัน

 


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save