เดอะมอลล์ กรุ๊ป เผยเป็นรีเทลแห่งแรกในไทยที่ใช้ DEEP TECH วัดปริมาณการลดคาร์บอน เดินหน้าผนึกเครือข่ายสร้าง SUSTAINABLE ECOSYSTEM


เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะองค์กรแห่งความยั่งยืน ภายใต้แนวทาง ESG ขานรับนโยบาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศเจตนารมณ์  ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาก๊าซเรือนกระจก  เดินหน้าเป็นรีเทลแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้ DEEP TECHNOLOGY หรือเทคโนโลยีขั้นสูง วัดผลปริมาณการลดคาร์บอนอย่างเป็นรูปธรรม  พร้อมผนึกกำลังเครือข่ายสร้าง SUSTAINABLE ECOSYSTEM ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน  ผ่านโครงการรณรงค์ฉลากคาร์บอน โดยผนึกความร่วมมือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) , บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของ PLATFORM CERO CARBON WALLET  APPLICATION, บริษัท คลาวด์เซค เอเซีย จำกัด ตลอดจนซัพพลายเออร์ และเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN)  ร่วมกันสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน 

พร้อมกันนี้ พบกับครั้งแรกของแอปพลิเคชันที่สามารถวัดปริมาณการลดคาร์บอนได้อย่างเป็นรูปธรรม CERO APPLICATION และร่วมสะสม CERO POINT ลุ้นรับของรางวัลมากมาย รณรงค์และส่งเสริมการเลือกซื้อสินค้าฉลากคาร์บอน ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2566 ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา

วราวุธ ศิลปอาชา

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรลุสู่เป้าความเป็นกลางทางคาร์บอน (CARBON NEUTRALITY) ในปี ค.ศ. 2050  (พ.ศ.2593) และเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET-ZERO GHG EMISSION) ในปี ค.ศ.2065 (พ.ศ.2608)  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงปัญหาก๊าซคาร์บอนมาโดยตลอด พร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำ ควบคู่กับการพัฒนากลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในประเทศให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ

สำหรับโครงการรณรงค์ฉลากคาร์บอน ถือเป็นการแสดงเจตจำนงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  ด้วยการเลือกซื้อสินค้าฉลากคาร์บอน  ซึ่งถือเป็นการผลักดันการบริโภคสินค้าและใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ขับเคลื่อนสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดก๊าซคาร์บอน รวมไปถึงผลักดันภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้ความสนใจในทุกการกระบวนการการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกใช้วัสดุตลอดจนถึงการกำจัด มุ่งเน้นกับการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ นำมาซึ่งการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน

วรลักษณ์ ตุลาภรณ์

ด้านวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า เดอะมอลล์ กรุ๊ป  ในฐานะองค์กรแห่งความยั่งยืน ภายใต้แนวทาง ESG  และเป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย(TCNN)  ที่มีเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจภาคอุตสาหกรรม  เดินหน้าประกาศเจตนารมณ์ในการสนับสนุนแนวยุทธศาสตร์ระยะยาว  ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้วยการยกระดับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (CARBON NEUTRALITY) ในปี ค.ศ. 2050  (พ.ศ.2593) และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ( NET ZERO GHG EMISSIONS ) ภายในปี ค.ศ.2065 (พ.ศ.2608)  โดย เดอะมอลล์ กรุ๊ป ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการลดการเกิดภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์  สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง   เดินหน้าเป็นรีเทลแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้ DEEP TECHNOLOGY หรือเทคโนโลยีขั้นสูง วัดผลปริมาณการลดคาร์บอนอย่างเป็นรูปธรรม  พร้อมผนึกกำลังเครือข่ายสร้าง SUSTAINABLE ECOSYSTEM ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน  ผ่านโครงการรณรงค์ฉลากคาร์บอน  โดยผนึกกำลังความร่วมมือกับ  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) ,  บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด  เจ้าของ PLATFORM CERO CARBON WALLET  APPLICATION และบริษัท คลาวด์เซค เอเซีย จำกัด  ตลอดจนซัพพลายเออร์ และเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัล ประเทศไทย (TCNN)  ร่วมสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน (CARBON FOOTPRINT)  อีกทั้งการมีส่วนในการผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิต  ให้ความสนใจในการร่วมเป็นเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย  โดยจะเป็นโครงการแรกของประเทศไทย  ที่ผู้บริโภคสามารถวัดปริมาณการลดคาร์บอนจากการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากคาร์บอนได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่าน  CERO CARBON WALLET  APPLICATION”

ลดคาร์บอน

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน แบ่งเป็น   2 ประเภท  ได้แก่

  1. ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดโลกร้อน : ฉลากรับรองสินค้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามกำหนดและผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2% ของก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์เทียบเท่า (CO2 Equivalent)
  2. ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ : ฉลากแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วัสดุที่ใช้ถึงการจำกัด โดยแสดงผลอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 Equivalent)” ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภค และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

สำหรับพันธ์มิตรผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการ  ศกยง พัฒนเวคิน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า บริษัท เวคิน เป็น STARTUP ไทย ผู้นำด้าน DIGITAL DEEP TECHNOLOGY โดยความร่วมมือกับ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ใน โครงการรณรงค์ ฉลากคาร์บอน ครั้งนี้ ทาง เวคิน เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์ม DIGITAL SOCIAL RESPONSIBILITY  ภายใต้   CERO CARBON WALLET  APPLICATION แอปพลิเคชั่นแรกในประเทศไทยที่ผู้บริโภคสามารถวัดปริมาณการลดคาร์บอนจากการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากคาร์บอนได้อย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนด้วยการสนับสนุนสินค้าคาร์บอนต่ำและสินค้าฉลากคาร์บอน  โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนภาคประชาชนผ่านการสนับสนุนสินค้าคาร์บอนต่ำนี้ ถึง 1,000 ตันคาร์บอนเทียบเท่า ภายในระยะเวลาโครงการ 3 เดือน

กฤษณยศ บูรณะสัมฤทธิ  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คลาวด์เซค เอเซีย จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า บริษัท คลาวด์เซค เอเซีย จำกัด  เป็นหนึ่งในผู้นำด้านบริการ CLOUD-NATIVE SECURITY และ CYBER SECURITY ของประเทศไทย  ซึ่งโครงการรณรงค์ ฉลากคาร์บอน ในครั้งนี้  เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทดสอบระบบและดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์   ให้กับแอปพลิเคชัน CERO CARBON WALLET  APPLICATION ตลอดระยะเวลาการใช้งานให้มีความปลอดภัย ไร้การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน โดย บริษัท คลาวด์เซค เอเซีย จำกัด  ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดการปล่อยคาร์บอน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับเราไปนานๆ

โครงการรณรงค์ฉลากคาร์บอน

สำหรับกิจกรรมโครงการรณรงค์ฉลากคาร์บอน ในครั้งนี้  เดอะมอลล์ กรุ๊ป  ได้รวบรวมสินค้าฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์  ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค  รวมทั้งสิ้นกว่า 20 แบรนด์  ได้แก่ CP, S&P, CPF, ไลปอน เอฟ, M Wrap, Comfort , Chang, โออิชิ, คริสตัล, Est, จับใจ, หยก, โอลีน, มาม่า, ไวไว, เกสร, เด็กสมบูรณ์, องุ่น, ตราฉัตรไลท์, ชาวเกาะ, กู๊ดไรฟ์, วี-ฟิท, คิงไอแลนด์, TCB, มิตรผล และGOOD EATS เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณต่ำเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทเดียวกัน  และถือเป็นครั้งแรกของการเปิดตัว  CERO APPLICATION  แอพพลิเคชันที่สามารถชี้วัดปริมาณการลดคาร์บอนจากการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากคาร์บอนได้อย่างเป็นรูปธรรม เพียงสแกนบาร์โค้ดท้ายใบเสร็จผ่าน CERO APPLICATION หรือ M CARD APPLICATION ระบบสามารถแสดงผลปริมาณการลดคาร์บอนของผลิตภัณฑ์  พร้อมทั้งคำนวณค่า CERO เพื่อสะสม CERO POINT แลกรับรางวัลมากมาย

โครงการรณรงค์ฉลากคาร์บอน

“เราต้องการให้โครงการรณรงค์ฉลากคาร์บอน เป็นโมเดลต้นแบบ เพื่อจุดประกายให้ภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ใส่ใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การกระจายสินค้า การใช้งาน และการจัดการของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน และนำสินค้าขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน อันจะยังประโยชน์สูงสุดในการร่วมลดปริมาณคาร์บอน ลดก๊าซเรือนกระจก”วรลักษณ์ กล่าวสรุปทิ้งท้าย

โครงการรณรงค์ฉลากคาร์บอน


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save